Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Uporabniški prirocnik - 1.12

Skladnost

Skladnost

CE

Podjetje Suunto Oy izjavlja, da je radijska oprema vrste OW163 skladna z direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na tem spletnem naslovu: www.suunto.com/EUconformity.

Skladnost s pravilnikom FCC

Ta naprava je skladna s 15. delom pravilnika FCC. Za delovanje veljata ta dva pogoja:

(1) ta naprava ne sme škodljivo vplivati na delovanje drugih naprav;

(2) ta naprava mora sprejeti vsakršne motnje drugih naprav, vkljucno s takšnimi, ki bi lahko povzrocile neželeno delovanje. Ta izdelek je bil preizkušen glede skladnosti s standardom FCC, namenjen pa je domaci in poslovni uporabi.

Spremembe ali predelave, ki jih podjetje Suunto ni izrecno odobrilo, lahko iznicijo vaša pooblastila za uporabo te naprave skladno s pravilnikom FCC.

OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in je bilo zanjo ugotovljeno, da ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B skladno s 15. delom pravilnika FCC. Namen teh omejitev je zagotoviti razumno zašcito pred motnjami pri uporabi opreme v bivalnem okolju. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvencno energijo. Ce je ne namestite in uporabljate skladno z navodili, lahko povzroci motnje v radijskih komunikacijah. Vendar ne zagotavljamo, da v dolocenih primerih pri uporabi ne bo prišlo do motenj. Ce ta oprema povzroca motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar lahko preverite tako, da opremo izklopite in znova vklopite, poskusite motnje odpraviti z enim ali vec naslednjih ukrepov:

  • Spremenite usmerjenost sprejemne antene ali jo premestite.
  • Povecajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
  • Opremo prikljucite v elektricno vticnico, ki ni v istem tokokrogu kot tista, v katero je prikljucen sprejemnik.
  • Zaprosite za pomoc prodajalca ali izkušenega radijskega/televizijskega tehnika.

IC

Ta naprava je skladna s standardi RSS zbornice Industry Canada, ki so izvzeti iz sistema licenciranja. Za delovanje veljata ta dva pogoja:

(1) ta naprava ne sme povzrocati motenj in

(2) ta naprava mora sprejeti interferenco drugih naprav, vkljucno s takšno, ki bi lahko motila njeno delovanje.

NOM-121-SCT1-2009

The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the equipment or device.