Find a dealer/service center

Suunto Spartan Ultra คู่มือการใช้งาน - 1.12

Table of Content

การออกกำลังแบบหนักสลับเบา

การออกกำลังแบบหนักสลับเบา

การออกกำลังแบบหนักสลับเบาเป็นการออกกำลังกายในรูปแบบที่พบได้ทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยการออกกำลังกายที่ใช้แรงมากและน้อยโดยทำเป็นชุดซ้ำ ๆ กัน คุณสามารถกำหนดการออกกำลังแบบหนักสลับเบาสำหรับโหมดกีฬาแต่ละโหมดในนาฬิกาได้โดยใช้ Suunto Spartan Ultra

เมื่อต้องกำหนดการออกกำลังแบบเว้นจังหวะ คุณต้องตั้งค่าทั้งหมด 4 รายการ ดังนี้

 • ช่วงสลับการออกกำลัง: สลับเปิด/ปิดเพื่อเปิดการออกกำลังแบบหนักสลับเบา เมื่อเปิดการตั้งค่านี้ ระบบจะเพิ่มการออกกำลังแบบหนักสลับเบาในโหมดกีฬาของคุณ
 • การทำซ้ำ: จำนวนชุดการสลับและการฟื้นตัวที่ต้องการทำ
 • ช่วงสลับการออกกำลัง: ความยาวของช่วงการออกกำลังกายแบบหนักโดยขึ้นอยู่กับระยะทางหรือระยะเวลา
 • การฟื้นตัว: เวลาพักในระหว่างสลับหนักเบาโดยขึ้นอยู่กับระยะทางหรือระยะเวลา

หากใช้ระยะทางเป็นตัวกำหนดช่วงสลับการออกกำลัง คุณต้องอยู่ในโหมดกีฬาที่มีการวัดระยะทาง โดยอาจวัดจาก GPS หรือจาก POD เท้าหรือจักรยานได้

หมายเหตุ:

หากคุณกำลังใช้ช่วงสลับการออกกำลังอยู่ คุณจะไม่สามารถเปิดใช้งานการนำทางได้

วิธีออกกำลังแบบหนักสลับเบา:

 1. ก่อนเริ่มบันทีกการออกกำลังกาย ให้ปัดขึ้นหรือกดปุ่มล่างเพื่อเปิดตัวเลือกโหมดกีฬา
 2. เลื่อนลงไปที่ ช่วงเวลา (ช่วงสลับการออกกำลัง) และแตะการตั้งค่าหรือกดปุ่มกลาง
 3. เปิดใช้ช่วงสลับการออกกำลังและปรับการตั้งค่าดังที่อธิบายไว้ข้างต้น

  การตั้งค่าการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบา

 4. เลื่อนกลับไปที่มุมมองเริ่มต้นและเริ่มออกกำลังกายตามปกติ

 5. ปัดไปทางซ้ายหรือกดปุ่มกลางจนกว่าเข้าไปยังช่วงการออกกำลังที่แสดงและกดปุ่มบนเมื่อพร้อมที่จะเริ่มออกกำลังกายแบบหนักสลับเบา

  เริ่มการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบา

 6. หากต้องการหยุดการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบา ก่อนที่จะออกกำลังกายครบทุกชุด ให้กดปุ่มกลางเพื่อเปิดตัวเลือกโหมดกีฬาและปิด ช่วงเวลา (ช่วงสลับการออกกำลัง)

หมายเหตุ:

ในขณะใช้หน้าจอช่วงเวลา ปุ่มกดจะทำงานตามปกติเช่น กดปุ่มบนเพื่อหยุดการบันทึกการออกกำลังกายกายชั่วคราว ไม่ใช่หยุดการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบเพียงอย่างเดียว

หลังจากหยุดบันทึกการออกกำลังกายแล้ว ระบบจะปิดการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบในโหมดกีฬาชนิดนั้นโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าอื่น ๆ จะยังคงอยู่เพื่อให้คุณเริ่มออกกำลังกายแบบเดียวกันเมื่อใช้โหมดกีฬานี้ในครั้งหน้าได้ง่าย

โซนอัตราการเต้นของหัวใจ

โซนอัตราการเต้นของหัวใจกำหนดเป็นช่วงเปอร์เซ็นต์ตามอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (HR สูงสุด)

คุณจะคำนวณ HR สูงสุดได้ตามค่าเริ่มต้น โดยใช้สมการมาตรฐานต่อไปนี้ 220 - อายุของคุณ ถ้าทราบค่า HR สูงสุดที่แน่นอน ควรปรับค่าเริ่มต้นให้เหมาะสม

Suunto Spartan Ultra มีโซน HR ที่เป็นค่าเริ่มต้นและค่าเฉพาะกิจกรรม คุณสามารถใช้โซนค่าเริ่มต้นสำหรับกิจกรรมทั้งหมดได้ แต่ใช้โซน HR เฉพาะสำหรับกิจกรรมการวิ่งและขี่จักรยานได้เพื่อการออกกำลังกายที่สูงขึ้นอีกขั้น

การตั้งค่า HR สูงสุด

ตั้งค่า HR สูงสุดจากการตั้งค่าในส่วน การออกกำลังกาย » โซนเข้มข้น » โซนค่าเริ่มต้น

 1. แตะค่า HR สูงสุด (ค่าสูงสุด bpm หรือครั้งต่อนาที) หรือกดปุ่มตรงกลาง
 2. เลือก HR สูงสุดค่าใหม่โดยปัดนิ้วขึ้นหรือลง หรือ กดปุ่มขวาบนหรือขวาล่าง

Default Max HR

 1. แตะตัวเลือกที่ต้องการหรือกดปุ่มตรงกลาง
 2. ถ้าต้องการออกจากมุมมองโซน HR ให้ปัดไปทางขวาหรือกดปุ่มกลาง
หมายเหตุ:

นอกจากนี้ยังตั้งค่า HR สูงสุดได้จากการตั้งค่าในส่วน ทั่วไป (ทั่วไป) » ส่วนบุคคล

การตั้งค่า HR เริ่มต้น

ตั้งค่าโซน HR เริ่มต้นจากการตั้งค่าในส่วน การออกกำลังกาย » โซนเข้มข้น » โซนค่าเริ่มต้น

 1. เลื่อนขึ้น/ลง แล้วแตะหรือกดปุ่มตรงกลางเมื่อโซน HR ที่ต้องการเปลี่ยนไฮไลต์ไว้
 2. เลือก HR สูงสุดค่าใหม่โดยปัดนิ้วขึ้นหรือลงหรือ กดปุ่มขวาบนหรือขวาล่าง

Default HR zone

 1. แตะตัวเลือกที่ต้องการหรือกดปุ่มตรงกลาง
 2. ถ้าต้องการออกจากมุมมองโซน HR ให้ปัดไปทางขวาหรือกดปุ่มกลาง

  หมายเหตุ:

  การเลือก รีเซ็ต ในมุมมองโซน HR จะเป็นการรีเซ็ตโซน HR ไปเป็นค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าโซน HR เฉพาะกิจกรรม

ตั้งค่าโซน HR เฉพาะกิจกรรมจากการตั้งค่าในส่วน การออกกำลังกาย » โซนเข้มข้น » โซนขั้นสูง

 1. แตะกิจกรรม (การวิ่งหรือขี่จักรยาน) ที่ต้องการแก้ไขหรือกดปุ่มตรงกลางเมื่อกิจกรรมไฮไลต์ไว้แล้ว
 2. กดปุ่มตรงกลางเพื่อเปิดโซน HR
 3. เลื่อนขึ้น/ลง แล้วแตะหรือกดปุ่มตรงกลางเมื่อโซน HR ที่ต้องการเปลี่ยนไฮไลต์ไว้
 4. เลือกโซน HR ใหม่โดยปัดนิ้วขึ้นหรือลง หรือกดปุ่มขวาบนหรือขวาล่าง

Advanced HR Zone

 1. แตะตัวเลือกที่ต้องการหรือกดปุ่มตรงกลาง
 2. ถ้าต้องการออกจากมุมมองโซน HR ให้ปัดไปทางขวาหรือกดปุ่มกลาง

การใช้โซน HR ขณะออกกำลังกาย

ในขณะบันทึกการออกกำลังกาย (ดู การบันทึกการออกกำลังกาย) เกจวัดโซน HR จะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนและแสดงที่ขอบด้านนอกของโหมดกีฬา (สำหรับโหมดกีฬาทั้งหมดที่รองรับ HR) เกจวัดจะบ่งชี้ว่าคุณออกกำลังกายอยู่ในโซน HR ใด โดยมีแสงสว่างขึ้นในส่วนที่ออกกำลังกายนั้น ลูกศรเล็กๆ ในเกจวัดจะบอกว่าคุณอยู่ในโซนใด

Zone gauge

นอกจากนี้ยังมีหน้าจอแสดงผลเฉพาะสำหรับโซน HR ในหน้าจอโหมดกีฬาเริ่มต้นอีกด้วย หน้าจอแสดงโซนจะแสดงโซน HR ปัจจุบันของคุณในช่องกลาง ระยะเวลาที่คุณอยู่ในโซนนั้น และระยะห่างระหว่างโซนปัจจุบันกับโซนบนหรือล่างในหน่วยจำนวนครั้งที่หัวใจเต้นต่อนาที สีพื้นหลังของแถบยังระบุโซน HR ที่คุณใช้ออกกำลังกายอยู่ด้วย

Zone display

คุณจะได้รับรายละเอียดเวลาที่ใช้ไปในแต่ละโซนในในข้อมูลสรุปการออกกำลังกาย