Suunto Spartan Ultra Uživatelská příručka - 1.12

Intervalový trénink

Intervalový trénink

Intervalový trénink představuje běžnou formu tréninku. Sestává z opakovaných úseků o vysoké a nízké intenzitě. V hodinkách Suunto Spartan Ultra můžete definovat pro každý sportovní režim vlastní intervalový trénink.

Při definování intervalů nastavujete čtyři položky:

 • Intervaly: přepínač zap./vyp., který aktivuje intervalový trénink. Když je tento přepínač zapnutý, ke sportovnímu režimu se přidá displej intervalového tréninku.
 • Opakování: počet opakování sad zátěže a regenerace, které chcete absolvovat.
 • Interval: délka intenzivního intervalu určená podle vzdálenosti nebo trvání.
 • Regenerace: délka regeneračního období mezi intervaly určená podle vzdálenosti nebo trvání.

Pamatujte, že pokud pro definování intervalů použijete vzdálenost, je třeba, aby příslušný sportovní režim vzdálenost měřil. Měření může vycházet z polohy GPS, případně ze snímačů jako Foot POD nebo Bike POD.

POZNÁMKA:

Pokud používáte intervaly, nemůžete aktivovat navigaci.

Postup při intervalovém tréninku:

 1. Než začnete zaznamenávat cvičení, tažením prstu nahoru nebo stisknutím spodního tlačítka otevřete možnosti sportovního režimu.
 2. Přejděte na položku Intervaly a klepněte na nastavení nebo stiskněte prostřední tlačítko.
 3. Zapněte intervalový trénink a určete nastavení popsané výše.

  Nastavení intervalového tréninku

 4. Přejděte zpět na zobrazení pro spuštění záznamu a začněte s tréninkem jako obvykle.

 5. Tažením prstu doleva nebo stiskem prostředního tlačítka přejděte na intervalový displej. Až budete připraveni začít s intervalovým tréninkem, stiskněte horní tlačítko.

  Intervalový trénink – zahájení

 6. Pokud chcete zastavit intervalový trénink dříve, než dokončíte nastavený počet opakování intervalů, přidržte prostřední tlačítko. Otevřete tak možnosti sportovního režimu, kde můžete Intervaly vypnout.

POZNÁMKA:

Na intervalovém displeji fungují tlačítka stejně jako jindy. Například stisknutím horního tlačítka se pozastaví záznam cvičení, nikoli pouze intervalový trénink.

Po zastavení zaznamenávání cvičení se intervalový trénink pro daný sportovní režim automaticky deaktivuje. Další nastavení však zůstane zachováno, takže příště můžete v daném sportovním režimu snadno znovu nastavit stejné parametry cvičení.

Zóny tepové frekvence

Zóny tepové frekvence jsou definovány jako procentuální zóny podle maximální tepové frekvence (max. TF).

Běžně se max. TF vypočítává podle standardního vzorce: 220 – váš věk. Pokud znáte přesnou hodnotu své max. TF, měli byste výchozí hodnotu příslušným způsobem upravit.

Hodinky Suunto Spartan Ultra používají výchozí zóny TF a zóny TF pro konkrétní aktivity. Výchozí zóny lze používat pro všechny aktivity, ale pro pokročilejší trénink můžete používat speciální zóny TF určené pro běh a jízdu na kole.

Nastavení max. TF

Nastavení maximální TF se provádí v nabídce: Trénink » Zóny intenzity » Výchozí zóny

 1. Klepněte na max. TF (nejvyšší hodnota, bpm) nebo stiskněte prostřední tlačítko.
 2. Tažením prstu po obrazovce nahoru nebo dolů nebo stisknutím pravého horního nebo pravého spodního tlačítka vyberte novou max. TF.

Default Max HR

 1. Klepněte na vybranou možnost nebo stiskněte prostřední tlačítko.
 2. Zobrazení zón TF opustíte tažením prstu doprava nebo přidržením prostředního tlačítka.
POZNÁMKA:

Maximální TF můžete také nastavit v nastavení: Obecné » Osobní.

Nastavení výchozích zón TF

Nastavení výchozích zón TF se provádí v nabídce: Trénink » Zóny intenzity » Výchozí zóny

 1. Posuňte se nahoru/dolů a po zvýraznění zóny TF, kterou chcete změnit, klepněte na obrazovku nebo stiskněte prostřední tlačítko.
 2. Tažením prstu po obrazovce nahoru nebo dolů nebo stisknutím pravého horního nebo pravého spodního tlačítka vyberte novou zónu TF.

Default HR zone

 1. Klepněte na vybranou možnost nebo stiskněte prostřední tlačítko.
 2. Zobrazení zón TF opustíte tažením prstu doprava nebo přidržením prostředního tlačítka.

  POZNÁMKA:

  Výběrem možnosti Reset při zobrazení zón TF se provede resetování zón TF na výchozí hodnotu.

Nastavení zón TF pro konkrétní aktivity

Nastavení zón TF pro konkrétní aktivity se provádí v nabídce: Trénink » Zóny intenzity » Pokročilé zóny

 1. Klepněte na aktivitu (běh nebo jízda na kole), kterou chcete upravit, případně po jejím zvýraznění stiskněte prostřední tlačítko.
 2. Zóny TF můžete zapínat/vypínat stiskem prostředního tlačítka.
 3. Posuňte se nahoru/dolů a po zvýraznění zóny TF, kterou chcete změnit, klepněte na obrazovku nebo stiskněte prostřední tlačítko.
 4. Tažením prstu po obrazovce nahoru nebo stisknutím pravého horního nebo pravého spodního tlačítka vyberte novou zónu TF.

Advanced HR Zone

 1. Klepněte na vybranou možnost nebo stiskněte prostřední tlačítko.
 2. Zobrazení zón TF opustíte tažením prstu doprava nebo přidržením prostředního tlačítka.

Používání zón TF při cvičení

Když zaznamenáváte cvičení (viz Záznam cvičení), zobrazí se kolem vnějšího okraje displeje sportovního režimu (u všech sportovních režimů, které podporují TF) měřidlo zón TF, které je rozděleno do pěti sekcí. Rozsvícením příslušné sekce měřidlo indikuje, ve které zóně TF v daném okamžiku trénujete. Malá šipka na měřidle indikuje, kde se přesně v rámci příslušné zóny nacházíte.

Zone gauge

Kromě toho existuje na výchozím displeji sportovního režimu i speciální displej pro zóny TF. Na displeji zón se zobrazuje aktuální zóna TF v prostředním poli a dále údaj o tom, jak dlouho v příslušné zóně jste a jak vzdáleni (v počtu tepů za minutu) jste od nejbližších zón směrem nahoru i dolů. Zónu TF, v níž právě trénujete, indikuje také barva pozadí na liště.

Zone display

V souhrnu cvičení se zobrazí rozpis, kolik času jste v jednotlivých zónách během cvičení strávili.