Find a dealer/service center

Suunto Essential คู่มือการใช้งาน -

Table of Content

การตั้งค่าทั่วไป

การตั้งค่าทั่วไป

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งาน Suunto Essential ของคุณ คุณควรตั้งค่าหน่วยวัดและการตั้งค่าทั่วไปตามความชื่นชอบของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าทั่วไปได้ใน Menu