Suunto Spartan Sport คู่มือการใช้งาน - 1.9

Table of Content

การจับคู่ POD และเซ็นเซอร์

การจับคู่ POD และเซ็นเซอร์

จับคู่นาฬิกากับ Bluetooth Smart POD และเซ็นเซอร์เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมขณะบัน​​ทึกการออกกำลังกายได้ เช่น พลังงานที่ใช้ในการขี่จักรยาน

Suunto Spartan Sport รองรับ POD และเซ็นเซอร์ในประเภทต่อไปนี้

 • อัตราการเต้นของหัวใจ
 • จักรยาน
 • กำลัง
 • เท้า
หมายเหตุ:

คุณจะไม่สามารถจับคู่ได้หากเปิดโหมดเครื่องบินอยู่ โปรดปิดโหมดเครื่องบินก่อนการจับคู่ ดู โหมดเครื่องบิน

วิธีจับคู่ POD หรือเซ็นเซอร์

 1. ไปที่การตั้งค่านาฬิกา แล้วเลือก การเชื่อมต่อ (การเชื่อมต่อ)
 2. เลือก จับคู่เซ็นเซอร์ (จับคู่เซนเซอร์) เพื่อดูรายการประเภทของเซ็นเซอร์
 3. ปัดลงเพื่อดูรายการทั้งหมด แล้วแตะประเภทของเซ็นเซอร์ที่ต้องการจับคู่

Sensor list

 1. ทำตามคำแนะนำในนาฬิกาเพื่อให้เสร็จสิ้นการจับคู่ (โปรดดูที่เซ็นเซอร์หรือคู่มือ POD ถ้าจำเป็น) กดปุ่มกลางเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

Sensor paired

หาก POD มีการตั้งค่าที่จำเป็น เช่น ความยาวข้อเหวี่ยงสำหรับ power POD ข้อความจะปรากฏให้คุณป้อนค่าในระหว่างขั้นตอนการจับคู่

เมื่อจับคู่ POD หรือเซ็นเซอร์แล้ว นาฬิกาจะค้นหาทันทีที่คุณเลือกโหมดกีฬาที่ใช้เซ็นเซอร์ประเภทนั้นๆ

คุณสามารถดูรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่จับคู่ไว้ในนาฬิกา โดยไปที่การตั้งค่าในส่วน การเชื่อมต่อ (การเชื่อมต่อ) » Paired devices (อุปกรณ์ที่จับคู่)

คุณสามารถลบ (เลิกจับคู่) อุปกรณ์นั้นจากรายการนี้ได้ ถ้าต้องการ เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการลบออก แล้วแตะ ลืม (ลืม)

การปรับเทียบ foot POD

หากคุณจับคู่กับ foot POD นาฬิกาของคุณจะปรับเทียบ POD โดยใช้ GPS อัตโนมัติ

เมื่อปรับเทียบครั้งแรก คุณควรจะเลือกโหมดกีฬาที่ใช้งาน foot POD และตั้งค่าความแม่นยำของ GPS ไปที่ ดีที่สุด (ดีที่สุด) เริ่มต้นการบันทึกและวิ่งในจังหวะคงที่บนพื้นผิวแนวระนาบ ถ้าเป็นไปได้อย่างน้อย 15 นาที

วิ่งที่ความเร็วเฉลี่ยปกติของคุณตอนเริ่มการปรับเทียบ แล้วหยุดการบันทึกการออกกำลังกาย ครั้งต่อไปที่คุณใช้งาน POD การปรับเทียบจะพร้อม

นาฬิกาของคุณจะปรับเทียบ foot POD อีกครั้งโดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่ความเร็ว GPS สามารถใช้ได้

การปรับเทียบ POD ไฟฟ้า

ในส่วน POD ไฟฟ้า (มิเตอร์วัดกำลัง) คุณต้องเริ่มการปรับเทียบจากตัวเลือกโหมดกีฬาในนาฬิกา

วิธีปรับเทียบ POD ไฟฟ้า

 1. จับคู่ POD ไฟฟ้ากับนาฬิกา หากยังไม่ได้จับคู่ไว้
 2. เลือกโหมดกีฬาที่ใช้ POD ไฟฟ้า แล้วเปิดตัวเลือกโหมด
 3. เลือก ปรับเทียบ power POD (ปรับเทียบ POD ไฟฟ้า) และทำวิธีการในนาฬิกา

เมื่อปรับเทียบแล้ว คุณสามารถตรวจสอบวันที่ปรับเทียบครั้งล่าสุดจากตัวเลือกได้ทุกครั้งที่ใช้โหมดกีฬา คุณควรปรับเทียบ POD ไฟฟ้าเป็นระยะ