Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používatelská prírucka - 1.12

Medzinárodná obmedzená záruka

Medzinárodná obmedzená záruka

Spolocnost Suunto zarucuje, že pocas zárucnej lehoty spolocnost Suunto alebo autorizované servisné stredisko Suunto (dalej Servisné stredisko) podla vlastného uváženia bezplatne odstráni poruchy materiálu alebo spracovania prostredníctvom a) opravy, b) výmeny alebo c) refundácie, v súlade so zmluvnými podmienkami tejto medzinárodnej obmedzenej záruky. Táto medzinárodná obmedzená záruka je platná a vynútitelná bez ohladu na krajinu kúpy. Medzinárodná obmedzená záruka nemá vplyv na vaše zákonné práva zarucené povinným národným zákonom platným pre predaj spotrebitelského tovaru.

Zárucná lehota

Lehota medzinárodnej obmedzenej záruky sa zacína v den pôvodnej maloobchodnej kúpy.

Zárucná lehota trvá dva (2) roky pre výrobky a bezdrôtové vysielacky Dive, ak nie je uvedené inak.

Zárucná lehota na príslušenstvo vrátane (ale nie výhradne) bezdrôtových snímacov a vysielacov, nabíjaciek, káblov, nabíjatelných batérií, remienkov, náramkov a hadiciek je jeden (1) rok.

Vylúcenia a obmedzenia

Táto medzinárodná obmedzená záruka sa nevztahuje na:

    1. bežné opotrebovanie, ako sú škrabance, odreniny alebo zmena farby, b) poruchy spôsobené neopatrným zaobchádzaním ani c) poruchy a poškodenia spôsobené nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s odporúcaním, nevhodnou starostlivostou, nedbanlivostou a nehodami, ako je spadnutie alebo pritlacenie;
  1. tlacené materiály a obaly;
  2. poruchy a predpokladané poruchy spôsobené používaním s akýmkolvek výrobkom, príslušenstvom, softvérom alebo službou nevyrobenou alebo nedodanou spolocnostou Suunto;
  3. nenabíjatelné batérie.

Spolocnost Suunto nezarucuje, že prevádzka výrobku alebo príslušenstva bude neprerušovaná alebo bezchybná, ani že výrobok alebo príslušenstvo bude pracovat s iným hardvérom ci softvérom dodaným tretou stranou.

Táto medzinárodná obmedzená záruka nie je vymáhatelná, ak výrobok alebo príslušenstvo:

  1. bolo otvorené nad rámec urceného používania;
  2. bolo opravované pomocou neautorizovaných náhradných dielov; upravované alebo opravované neautorizovaným servisným strediskom;
  3. má odstránené, upravené alebo inak poškodené výrobné císlo, o com výhradne rozhodne spolocnost Suunto na základe vlastného uváženia;
  4. bolo vystavené pôsobeniu chemikálií vrátane, ale nie výlucne, opalovacieho krému a odpudzovacov hmyzu.

Prístup k zárucnej službe spolocnosti Suunto

Pre prístup k zárucnej službe spolocnosti Suunto musíte doložit doklad o zakúpení. Zároven si musíte svoj výrobok zaregistrovat na stránke www.suunto.com/mysuunto, ak chete získat medzinárodné zárucné služby na celom svete. Informácie o získaní zárucného servisu získate na www.suunto.com/warranty, kontaktujte miestneho autorizovaného predajcu Suunto alebo volajte technickú podporu Suunto Contact Center.

Obmedzenie zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými povinnými zákonmi je táto medzinárodná obmedzená záruka vaším jediným a výhradným opravným prostriedkom a je náhradou za všetky ostatné záruky, vyjadrené alebo predpokladané. Spolocnost Suunto nezodpovedá za zvláštne, náhodné, trestné ani následné škody, vrátane (ale nie výhradne) straty ocakávaných výhod, straty údajov, straty použitia, náklady na kapitál, náklady na náhradné vybavenie alebo zariadenie, nároky tretích strán, poškodenie vlastníctva, ktoré sú následkom zakúpenia alebo používania výrobku alebo pochádzajú z nedodržania záruky, nedodržania zmluvy, nedbanlivosti, precinu, zákonnej alebo spravodlivej teórie, aj ked spolocnost Suunto vedela o možnosti týchto škôd. Spolocnost Suunto nie je zodpovedná za oneskorenia pri uskutocnovaní zárucnej služby.