Suunto Spartan Ultra Používateľská príručka - 1.12

Dotykové obrazovky a tlačidlá

Dotykové obrazovky a tlačidlá

Suunto Spartan Ultra majú dotykovú obrazovku a tri tlačidlá, ktorými sa možno pohybovať po displejoch a funkciách.

Potiahnutie a poklepanie

  • potiahnutím nahor alebo nadol sa možno pohybovať po displejoch a ponukách
  • potiahnutím doprava a doľava sa možno pohybovať dopredu a dozadu po displejoch
  • potiahnutím doľava alebo doprava sa zobrazia ďalšie displeje a podrobnosti
  • poklepaním sa vyberá položka
  • poklepaním po displeji sa zobrazia alternatívne informácie
  • poklepaním a podržaním sa otvorí kontextová ponuka možností
  • dvojitým poklepaním sa vrátite na zobrazenie času z ostatných displejov (okrem spúšťača a nastavení)

Horné tlačidlo

  • stlačením sa presuniete nahor v zobrazeniach a ponukách

Stredné tlačidlo

  • stlačením sa vyberie položka alebo sa zobrazia alternatívne informácie
  • podržaním stlačeného sa vrátite do ponuky nastavení
  • podržaním stlačeného sa otvorí kontextová ponuka možností

Dolné tlačidlo

  • stlačením sa presuniete nadol v zobrazeniach a ponukách

Počas zaznamenávania cvičenia:

Horné tlačidlo

  • stlačením sa pozastaví alebo obnoví zaznamenávanie
  • podržaním stlačeného sa zmení aktivita

Stredné tlačidlo

  • stlačením sa zmení displej
  • podržaním stlačeného sa otvorí kontextová ponuka možností

Dolné tlačidlo

  • stlačením sa označí medzičas
  • podržaním stlačeného sa uzamknú alebo odomknú tlačidlá