Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používatelská prírucka - 1.12

Monitorovanie aktivity

Monitorovanie aktivity

Hodinky sledujú vašu celkovú úroven aktivity po celý den. Je to dôležitý faktor bez ohladu na to, ci len chcete byt fit a cítit sa zdravo, alebo trénujete na blížiace sa preteky. Je dobré byt aktívnym, no pri tvrdom tréningu potrebujete mat aj správne odpocinkové dni s nízkou aktivitou.

Pocítadlo aktivít sa automaticky vynuluje každý den o polnoci. Na konci týždna hodinky poskytnú súhrn vašej aktivity.

Na displeji ciferníka hodiniek stlacte pravé dolné tlacidlo a zobrazí sa celkový pocet krokov za príslušný den.

Monitorovanie aktivity, kroky v hodinkách Spartan Trainer

Hodinky pocítajú kroky pomocou akcelerometra. Celkový pocet krokov sa zhromažduje nepretržite, aj pri zaznamenávaní tréningov a ostatných aktivít. V prípade niektorých špecifických športov, ako je napríklad plávanie alebo bicyklovanie, sa kroky nepocítajú.

Okrem krokov môžete stlacením lavého horného tlacidla zobrazit približný pocet kalórií za príslušný den.

Monitorovanie aktivity, kalórie v hodinkách Spartan Trainer

Velké císlo v strede displeja je odhadovaný pocet aktívnych kalórií, ktoré ste doteraz spálili. Pod ním je zobrazený celkový pocet spálených kalórií. Celkový pocet zahrna aktívne kalórie a váš bazálny metabolizmus (pozri nižšie).

Krúžok na obidvoch displejoch ukazuje, ako blízko ste k svojim denným cielom aktivít. Tieto ciele možno prispôsobit osobným preferenciám (pozri nižšie).

Stlacením lavého dolného tlacidla si môžete skontrolovat svoje aktivity aj za uplynulých sedem dní. Stlacením stredného tlacidla možno prepínat medzi krokmi a kalóriami.

Monitorovanie aktivity, kroky, 7 dní

Ciele aktivít

Môžete prispôsobit svoje denné ciele poctu krokov aj kalórií. Kým je na hodinkách displej aktivít, podržte stlacené stredné tlacidlo a otvoria sa nastavenia ciela aktivít.

Daily HR setting Trainer

Pri nastavovaní ciela krokov urcujete celkový pocet krokov pocas dna.

Celkový pocet kalórií spálených za den závisí od dvoch faktorov: vášho bazálneho metabolizmu (BMR) a vašej fyzickej aktivity.

Activity Goals calories Trainer

BMR je množstvo kalórií, ktoré vaše telo spáli pri necinnosti. Sú to kalórie, ktoré telo potrebuje na to, aby nevychladlo a vykonávalo základné funkcie ako žmurkanie alebo tlkot srdca. Toto císlo závisí od osobného profilu vrátane faktorov ako vek a pohlavie.

Ked si nastavíte ciel kalórií, urcujete, kolko kalórií chcete spálit okrem BMR. Ide o tzv. aktívne kalórie. Krúžok okolo displeja aktivity sa posúva podla toho, kolko aktívnych kalórií spálite pocas dna v porovnaní s cielom.

Okamžitá srdcová frekvencia

Displej okamžitej srdcovej frekvencie poskytuje rýchle zobrazenie srdcovej frekvencie. Na displeji sa zobrazuje vaša srdcová frekvencia pocas desiatich minút ako graf, spolu s odhadom hodinovej spotreby kalórií a informáciou o aktuálnej srdcovej frekvencii.

Okamžitá srdcová frekvencia hodiniek Trainer

Zobrazenie okamžitej srdcovej frekvencie:

  1. V zobrazení ciferníka hodiniek stlacením pravého dolného tlacidla prejdite na displej monitorovania aktivity.
  2. Stlacením stredného tlacidla prejdite na zobrazenie okamžitej srdcovej frekvencie.
  3. Stlacením horného tlacidla opustíte displej a vrátite sa na zobrazenie ciferníka hodiniek.

Denná srdcová frekvencia

Displej dennej srdcovej frekvencie poskytuje 12-hodinové zobrazenie srdcovej frekvencie. Je to užitocný zdroj informácií napríklad o zotavovaní po nárocnom tréningu.

Na displeji sa zobrazuje vaša srdcová frekvencia za posledných 12 hodín ako graf. Graf je vykreslený pomocou priemernej srdcovej frekvencie pocas 24-minútových casových úsekov. Okrem toho získate odhad vašej priemernej hodinovej spotreby kalórií a informáciu o najnižšej srdcovej frekvencie pocas 12 hodín.

Minimálna srdcová frekvencia za posledných 12 hodín je dobrým ukazovatelom stavu zotavenia. Ak je vyššia než normálna, pravdepodobne ste sa ešte úplne nezostavili po poslednom tréningu.

Denná srdcová frekvencia v hodinkách Trainer

Ak zaznamenávate cvicenie, denné hodnoty srdcovej frekvencie odrážajú zvýšenú srdcovú frekvenciu a spotrebu kalórií z tréningu. Majte však na pamäti, že graf a údaje o spotrebe sú priemery. Ak sú špickové hodnoty vašej srdcovej frekvencie pocas cvicenia na úrovni 200 úderov za minútu, graf nezobrazuje túto maximálnu hodnotu, ale priemer za 24 minút, pocas ktorých ste dosiahli najvyššiu hodnotu.

Displej dennej srdcovej frekvencie je možné zobrazit až po aktivovaní funkcie dennej srdcovej frekvencie. Túto funkciu môžete zapnút alebo vypnút v nastaveniach v položke Activity (Aktivita)). Ak ste na displej monitorovania aktivity, nastavenia aktivity môžete zobrazit aj podržaním stlaceného stredného tlacidla.

Ked je zapnutá funkcia dennej srdcovej frekvencie, hodinky pravidelne aktivujú optický snímac srdcovej frekvencie na kontrolu vašej srdcovej frekvencie. Mierne sa tým zvyšuje spotreba batérie.

Nastavenie dennej srdcovej frekvencie v hodinkách Trainer

Po aktivovaní sa informácie funkcie dennej srdcovej frekvencie zacnú zobrazovat až po 24 minútach.

Zobrazenie dennej srdcovej frekvencie:

  1. V zobrazení ciferníka hodiniek stlacením pravého dolného tlacidla prejdite na displej monitorovania aktivity.
  2. Stlacením stredného tlacidla otvoríte displej okamžitej srdcovej frekvencie a dalším stlacením stredného tlacidla prepnete na displej dennej srdcovej frekvencie.
  3. Stlacením pravého horného tlacidla opustíte displej a vrátite sa do zobrazenia ciferníka hodiniek.
POZNÁMKA:

Po období neaktivity, napríklad ked nemáte na sebe hodinky alebo pri spánku, hodinky prejdú do režimu spánku a vypnú optický snímac srdcovej frekvencie. Ak chcete sledovat srdcovú frekvenciu pocas noci, aktivujte režim Nevyrušovat (pozri Režim Nerušit).