Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používatelská prírucka - 1.12

Zhoda

CE

Spolocnost Suunto Oy týmto vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie typu OW163 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Kompletné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej adrese: www.suunto.com/EUconformity.

Zhoda s FCC

Toto zariadenie je v zhode s castou 15 pravidiel FCC. Na jeho prevádzku platia dve podmienky:

(1) toto zariadenie nesmie spôsobovat škodlivé rušenie a

(2) toto zariadenie musí dokázat prijat akékolvek rušenie vrátane rušenia ktoré môže spôsobit nežiaducu cinnost. Tento výrobok bol testovaný na zhodu so štandardmi FCC a je urcený na domáce alebo kancelárske použitie.

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené spolocnostou Suunto, môžu zrušit vaše oprávnenie používat tento prístroj podla nariadenia FCC.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podla casti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté takým spôsobom, aby bola zabezpecená primeraná ochrana pred škodlivým rušením v prípade inštalácie v domácnosti. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovat škodlivú vysokofrekvencnú energiu. Ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže rušit rádiovú komunikáciu. Neexistujú však žiadne záruky, že v prípade konkrétnej inštalácie nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie pri príjme rozhlasového alebo televízneho vysielania, co je možné zistit vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúcame, aby ste sa pokúsili toto rušenie odstránit pomocou niektorých z nasledujúcich opatrení:

  • Zmente orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
  • Zväcšite vzdialenost medzi zariadením a prijímacom.
  • Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, ako je okruh, do ktorého je zapojený prijímac.
  • Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového ci televízneho technika.

IC

Toto zariadenie je v súlade s normami RSS výnimky z licencie Industry Canada. Na jeho prevádzku platia dve podmienky:

(1) toto zariadenie nesmie spôsobovat rušenie a

(2) toto zariadenie musí dokázat prijat akékolvek rušenie vrátane rušenia ktoré môže spôsobit nežiaducu cinnost zariadenia.

NOM-121-SCT1-2009

The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the equipment or device.