Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 1.12

Zaznamenávanie tréningu

Zaznamenávanie tréningu

Okrem nepretržitého monitorovania aktivít môžete hodinky používať aj na zaznamenávanie tréningov alebo iných aktivít a získať tak podrobnú spätnú väzbu a sledovať svoj pokrok.

Zaznamenávanie tréningu:

 1. Nasaďte si snímač srdcovej frekvencie (voliteľné).
 2. Stlačením pravého horného tlačidla otvorte spúšťač.
 3. Prejdite nahor na ikonu cvičenia a vyberte ju stredným tlačidlom.

  Ikona cvičenia hodiniek Spartan Trainer

 4. Stlačením pravého horného alebo pravého dolného tlačidla môžete prechádzať po športových režimoch a stlačením stredného vyberte režim, ktorý chcete použiť.

 5. Nad indikátorom štartu sa zobrazí skupina ikon podľa toho, čo používate so športovým režimom (napr. srdcová frekvencia, GPS a zariadenie POD na nohu). Tieto ikony počas hľadania blikajú sivou farbou a po nájdení signálu zmenia farbu na zelenú. Môžete počkať, kým jednotlivé ikony zmenia farbu na zelenú, alebo stlačením stredného tlačidla spustiť nahrávanie.

  Začiatok cvičenia

 6. Počas zaznamenávania môžete prepínať medzi displejmi stlačením stredného tlačidla.

 7. Stlačením pravého horného tlačidla zaznamenávanie pozastavíte. Zastavte a uložte stlačením pravého dolného tlačidla alebo pokračujte stlačením pravého horného tlačidla.

  Zaznamenávanie pozastavené

Ak má zvolený športový režim možnosti, napríklad nastavenie cieľového trvania, môžete ich upraviť pred spustením zaznamenávania stlačením dolného pravého tlačidla. Možnosti športového režimu môžete upraviť aj počas zaznamenávania podržaním stlačeného stredného tlačidla.

Cvičenie možnosti2

Ak používate multišportový režim, medzi športmi možno prepínať podržaním stlačeného pravého horného tlačidla.

Po zastavení zaznamenávania sa zobrazí otázka, ako sa cítite. Na otázku môžete odpovedať alebo ju preskočiť (pozri Feeling). Potom sa zobrazí súhrn aktivity, ktorým môžete prechádzať pomocou pravého dolného alebo horného tlačidla.

Ak ste vytvorili záznam, ktorý nechcete uchovať, denník môžete vymazať tak, že prejdete dole na položku Delete (Vymazať) a potvrdíte stredným tlačidlom. Denníky môžete rovnako vymazať aj zo záznamníka.

Vymazanie záznamu z hodiniek Trainer

Navigovanie počas cvičenia

Počas zaznamenávania cvičenia sa môžete nechať navigovať po trase alebo k miestu záujmu (POI).

V športovom režime, ktorý používate, musí byť zapnuté GPS, aby bol možný prístup k možnostiam navigovania. Ak je presnosť GPS v športovom režime OK alebo dobrá, keď vyberiete trasu alebo POI, presnosť GPS sa zmení na možnosť Najlepšia.

Navigovanie počas cvičenia:

 1. Vytvorte si trasu alebo POI v aplikácii Suunto Movescount a synchronizujte hodinky, ak ste tak ešte neurobili.
 2. Vyberte športový režim, ktorý používa GPS, a stlačením pravého dolného tlačidla otvorte možnosti.
 3. Prejdite na položku Navigation (Navigácia) a stlačte stredné tlačidlo.
 4. Prechádzajte po možnostiach navigácie a príslušnú možnosť vyberte stredným tlačidlom.
 5. Vyberte trasu alebo POI, ku ktorému sa chcete nechať navigovať, a stlačte stredné tlačidlo.
 6. Stlačte pravé horné tlačidlo. Týmto krokom sa vrátite na možnosti športového režimu. Prejdite nahor do zobrazenia Štart a spustite zaznamenávanie ako normálne.

Počas cvičenia stlačením stredného tlačidla prejdite na displej navigácie, kde uvidíte trasu alebo body POI, ktoré ste vybrali. Pre ďalšie informácie o displeji navigovania pozri Navigácia k POI a Trasy.

Na tomto displeji môžete stlačením dolného tlačidla otvoriť možnosti navigovania. V možnostiach navigácie môžete napríklad vybrať inú trasu alebo POI, skontrolovať súradnice aktuálnej polohy, ako aj ukončiť navigáciu výberom položky Breadcrumb (Breadcrumb).

Možnosti úspory energie v športovom režime

Ak chcete predĺžiť výdrž batérie pri používaní športových režimov s GPS, najviac môžete ušetriť úpravou presnosti GPS (pozri Presnosť GPS a úspora energie). Ak chcete predĺžiť výdrž batérie ešte viac, môžete upraviť používanie nasledujúcich možností úspory energie:

 • Časový limit displeja: za normálnych okolností je displej počas cvičenia vždy zapnutý. Keď zapnete časový limit displeja, displej po 10 sekundách zhasne, čím sa šetrí batéria. Stlačením akéhokoľvek tlačidla sa displej znova rozsvieti.

Aktivácia možností úspory energie:

 1. Pred spustením zaznamenávania stlačením dolného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
 2. Prejdite na položku Power saving (Úspora energie) a stlačte stredné tlačidlo.
 3. Upravte možnosti úspory energie požadovaným spôsobom a potom podržaním stlačeného stredného tlačidla opustite možnosti úspory energie.
 4. Prejdite späť nahor do zobrazenia Štart a začnite cvičiť ako normálne.
POZNÁMKA:

Ak je zapnutý časový limit displeja, stále môžete dostávať mobilné oznámenia, ako aj zvukové a vibračné upozornenia. Ďalšie vizuálne pomôcky, ako napríklad kontextové okno automatického pozastavenia, sa nezobrazujú.