Find a dealer/service center

Suunto Spartan Ultra Používateľská príručka - 1.12

Intervalový tréning

Intervalový tréning

Intervalové cvičenia sú bežnou formou tréningov, ktoré pozostávajú z opakujúcich sa zostáv cvikov s vysokou a nízkou intenzitou. S hodinkami Suunto Spartan Ultra môžete definovať vlastný intervalový tréning pre každý športový režim priamo v hodinkách.

Pri definovaní intervalov môžete nastaviť štyri položky:

 • Intervaly: prepínač, ktorým sa aktivuje intervalový tréning. Keď zapnete tento prepínač, do športového režimu sa pridá displej intervalového tréningu.
 • Opakovania: počet zostáva interval + zotavenie, ktorý chcete absolvovať.
 • Interval: dĺžka intervalu s vysokou intenzitou, založená na vzdialenosti alebo trvaní.
 • Zotavenie: dĺžka obdobia odpočinku medzi intervalmi, založená na vzdialenosti alebo trvaní.

Majte na pamäti, že ak na definovanie intervalov použijete vzdialenosť, musíte byť v športovom režime, ktorý meria vzdialenosť. Meranie môže byť založené na GPS alebo zariadení POD na nohu či bicykel.

POZNÁMKA:

Ak používate intervaly, nemôžete aktivovať navigáciu.

Tréning s intervalmi:

 1. Pred spustením zaznamenávania potiahnite nahor alebo stlačením dolného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
 2. Prejdite nadol na položku Intervals (Intervaly) a klepnite na nastavenie alebo stlačte stredné tlačidlo.
 3. Zapnite intervalový tréning a upravte nastavenia popísané vyššie.

  Nastavenia intervalového tréningu

 4. Prejdite späť nahor do zobrazenia Štart a začnite cvičiť ako normálne.

 5. Potiahnite prstom doľava alebo stlačte stredné tlačidlo, kým sa nedostanete na displej intervalov. Keď ste pripravení začať intervalový tréning, stlačte horné tlačidlo.

  Začatie intervalového tréningu

 6. Ak chcete zastaviť intervalový tréning ešte pred dokončením všetkých opakovaní, podržaním stlačeného stredného tlačidla otvorte možnosti športového režimu a vypnite položku Intervals (Intervaly).

POZNÁMKA:

Keď ste v zobrazení intervalov, tlačidlá fungujú ako normálne, napríklad stlačením horného tlačidla sa pozastaví zaznamenávanie cvičenia, nie iba intervalový tréning.

Po zastavení zaznamenávania cvičenia sa intervalový tréning automaticky vypne pre daný športový režim. Ostatné nastavenia sa však zachovajú, takže môžete ľahko začať rovnaké cvičenie pri ďalšom použití športového režimu.

Zóny srdcovej frekvencie

Zóny srdcovej frekvencie sú definované ako percentuálne rozsahy na základe vašej maximálnej srdcovej frekvencie (max. srdcová frekvencia).

Predvolene sa vaša maximálna srdcová frekvencia počíta pomocou štandardnej rovnice: 220 – váš vek. Ak viete svoju presnú max. srdcovú frekvenciu, upravte podľa toho predvolenú hodnotu.

Zariadenie Suunto Spartan Ultra má zóny srdcovej frekvencie predvolené a špecifické pre športy. Predvolené zóny možno použiť pre všetky aktivity, no pre pokročilý tréning môžete použiť špecifické zóny srdcovej frekvencie pre beh a cyklistické aktivity.

Nastavenie max. srdcovej frekvencie

Nastavte svoju maximálnu srdcovú frekvenciu v nastaveniach v položke Training » Intensity zones » Default zones

 1. Klepnite na max. srdcovú frekvenciu (najvyššia hodnota, údery za minútu) alebo stlačte stredné tlačidlo.
 2. Vyberte novú max. srdcovú frekvenciu ťahaním nahor alebo nadol alebo stláčaním pravého horného alebo pravého dolného tlačidla.

Default Max HR

 1. Klepnite na zvolenú položku alebo stlačte stredné tlačidlo.
 2. Ak chcete zatvoriť zóny srdcovej frekvencie, potiahnite doprava alebo podržte stlačené stredné tlačidlo.
POZNÁMKA:

Svoju maximálnu srdcovú frekvenciu môžete nastaviť aj v nastaveniach v položke General (Všeobecné) » Personal.

Nastavenie predvolených zón srdcovej frekvencie

Nastavte predvolené zóny srdcovej frekvencie v nastaveniach v položke Training » Intensity zones » Default zones

 1. Prejdite nahor/nadol a keď sa zvýrazní požadovaná zóna srdcovej frekvencie, klepnite na ňu alebo stlačte stredné tlačidlo.
 2. Vyberte novú zónu srdcovej frekvencie ťahaním nahor alebo nadol alebo stláčaním pravého horného alebo pravého dolného tlačidla.

Default HR zone

 1. Klepnite na zvolenú položku alebo stlačte stredné tlačidlo.
 2. Ak chcete zatvoriť zóny srdcovej frekvencie, potiahnite doprava alebo podržte stlačené stredné tlačidlo.

  POZNÁMKA:

  Ak v zobrazení zón srdcovej frekvencie vyberiete položku Reset, zóny srdcovej frekvencie sa resetujú na predvolenú hodnotu.

Nastavenie zón srdcovej frekvencie špecifických pre šport

Nastavte zóny srdcovej frekvencie špecifické pre šport v nastaveniach v položke Training » Intensity zones » Advanced zones

 1. Klepnite na aktivitu (beh alebo cyklistika), ktorú chcete upraviť, alebo po zvýraznení aktivity stlačte stredné tlačidlo.
 2. Stlačením stredného tlačidla zapnite zóny srdcovej frekvencie.
 3. Prejdite nahor/nadol a keď sa zvýrazní požadovaná zóna srdcovej frekvencie, klepnite na ňu alebo stlačte stredné tlačidlo.
 4. Vyberte novú zónu srdcovej frekvencie ťahaním nahor alebo nadol alebo stláčaním pravého horného alebo pravého dolného tlačidla.

Advanced HR Zone

 1. Klepnite na zvolenú položku alebo stlačte stredné tlačidlo.
 2. Ak chcete zatvoriť zóny srdcovej frekvencie, potiahnite doprava alebo podržte stlačené stredné tlačidlo.

Používanie zón srdcovej frekvencie pri tréningu

Pri zaznamenávaní tréningu (pozri Zaznamenávanie tréningu) sa okolo vonkajšieho okraja zobrazenia športového režimu zobrazí merač zóny srdcovej frekvencie rozdelený na päť častí (pre všetky športové režimy, ktoré podporujú srdcovú frekvenciu). Merač rozsvietením príslušnej časti ukazuje, v ktorej zóne srdcovej frekvencie sa nachádzate. Malá šípka v merači ukazuje, kde ste v rámci rozsahu zóny.

Zone gauge

Okrem toho v predvolenom zobrazení športového režimu je špeciálny displej pre zóny srdcovej frekvencie. Na tomto displeji zón sa v strednom poli zobrazuje aktuálna zóna srdcovej frekvencie, ako dlho sa v nej nachádzate a ako ste ďaleko od predchádzajúcej a nasledujúcej zóny (v úderoch za minútu). Farba pozadia lišty signalizuje aj zónu srdcovej frekvencie, v ktorej trénujete.

Zone display

V súhrne cvičenia bude podrobne uvedené, koľko času ste strávili v jednotlivých zónach.