Suunto Spartan Trainer Wrist HR Οδηγός Χρήσης - 2.0

Índice

??e?µat??? d??a??µata

??e?µat??? d??a??µata

© Suunto Oy 10/2016. ?e ep?f??a?? pa?t?? d??a??µat??. ? ep???µ?a Suunto, ?? ???µas?e? p?????t?? t?? Suunto, ta ????t?p? t???, ?a??? ?a? ?? ???e? eµp?????? ???µas?e? ?a? ep???µ?e? t?? Suunto, e??a? ?ata????sµ??a ? µ? ?ata????sµ??a s?µata t?? Suunto Oy. ?? pa??? ????af? ?a??? ?a? ta pe??e??µe?? t?? e??a? ?d???t?s?a t?? Suunto Oy ?a? p????????ta? ??a ap???e?st??? ???s? ap? t??? pe??te? t?? eta??e?a?, ?ste ?a ap??t?s??? ???se?? ?a? p????f???e? p?? af????? st? ?e?t?????a t?? p?????t?? t?? Suunto. ?a pe??e??µe?? t?? de? ?a ???s?µ?p??????? ? d?a?eµ????? ??a ?a???a? ???? s??p? ?/?a? de? ?a µetaß?ßaste?, ap??a??f?e? ? a?apa?a??e? ????? t?? p??????µe?? ????af? ?de?a t?? Suunto Oy. ??? ????µe d?se? µe???? p??s??? ?ts? ?ste ?? p????f???e? p?? pe??????ta? se a?t?? t?? te?µ????s? ?a e??a? ?ata???t?? ?a? a???ße??, de? ?p???e? ??t? ? ?p?????µe?? e????s? a???ße?a?. ?? pe??e??µe?? t?? e????f?? ?p??e?ta? se a??a??? a?? p?sa st??µ? ????? p??e?d?p???s?. ?p??e?te ?a ??ßete t?? te?e?ta?a ??d?s? t?? pa???sa? te?µ????s?? ap? t? d?e????s? www.suunto.com.