Suunto Spartan Ultra Používateľská príručka – 1.9

Trasy

Pomocou hodiniek Suunto Spartan Ultra sa môžete nechať navigovať po trasách. Naplánujte si trasu v aplikácii Suunto Movescount a pomocou synchronizácie ju preneste do hodiniek.

Navigovanie po trase:

  1. Potiahnutím nadol alebo stlačením horného tlačidla otvorte spúšťač.
  2. Prejdite na položku Navigation (Navigácia) a klepnite na ikonu alebo stlačte stredné tlačidlo.

Navigation icon

  1. Prejdite na položku Routes (Trasy) a stlačením stredného tlačidla otvorte svoj zoznam trás.

Routes list

  1. Prejdite na trasu, po ktorej chcete navigovať, a stlačte stredné tlačidlo.
  2. Stlačením horného tlačidla spustite navigáciu.
  3. Keď kedykoľvek znovu stlačíte stredné tlačidlo, navigácia sa zastaví.

Klepnutím na displej možno prepínať medzi prehľadovou mapou a podrobným zobrazením.

Route overview

V podrobnom zobrazení možno klepnutím na displej alebo stlačením stredného tlačidla zväčšiť alebo zmenšiť zobrazenie. Horným a dolným tlačidlom môžete upraviť úroveň zväčšenia.

Route zoom

Keď ste na displeji navigácie, potiahnutím nahor z dolnej strany displeja alebo stlačením dolného tlačidla môžete otvoriť zoznam skratiek. Pomocou skratiek získate rýchly prístup k navigačným akciám, ako sú napríklad uloženie aktuálnej polohy alebo výber trasy na navigovanie.

Všetky športové režimy s GPS majú aj možnosť výberu trasy. Pozri Navigovanie počas cvičenia.

Navigovanie podľa nadmorskej výšky

Ak sa navigujete po trase, ktorá obsahuje informácie o nadmorskej výške, môžete navigovať aj na základe stúpania a klesania pomocou displeja profilu nadmorskej výšky. Keď sa nachádzate na hlavnom navigačnom displeji (kde sa zobrazuje vaša trasa), potiahnutím prstom doľava alebo stlačením stredného tlačidla sa prepnite na displej profilu nadmorskej výšky.

Na displeji profilu nadmorskej výšky sa zobrazujú tieto informácie:

  • hore: vaša aktuálna nadmorská výška
  • v strede: výškový profil zobrazujúci vašu aktuálnu pozíciu
  • dolu: zostávajúce stúpanie alebo klesanie (klepnutím na obrazovku zmeníte zobrazenie)

Altitude navigation

Ak sa počas navigovania podľa nadmorskej výšky príliš vzdialite od trasy, hodinky na displeji profilu nadmorskej výšky zobrazia hlásenie Off route (Mimo trasy). Ak sa zobrazí toto hlásenie, prejdite na displej navigovania po trase a vráťte sa na trasu, potom sa vráťte na navigovanie podľa nadmorskej výšky.