Suunto Spartan Trainer Wrist HR Потребителско ръководство - 1.12

Table of Content

Следене на активността

Вашият часовник следи цялостното ви ниво на активност през деня. Това е важен фактор, независимо дали искате само да се поддържате здрави и във форма, или тренирате за предстоящо състезание. Добре е да сте активни, но когато тренирате усилено, трябва да си осигурявате достатъчно дни на почивка с ниско ниво на активност.

Броячът за активност автоматично се нулира всеки ден в полунощ. В края на седмицата часовникът предоставя обобщение на вашата активност.

От екрана с циферблата натиснете долния десен бутон, за да видите общия брой крачки за деня.

ActivityMonitoring steps Spartan Trainer

Часовникът ви брои крачките чрез акселерометър. Общият брой крачки се натрупва денонощно, включително и докато записвате тренировъчни сесии или други активности. При някои специфични спортове обаче, като плуване и колоездене, не се броят крачки.

Освен крачките можете да видите също приблизителните изгорени калории за деня, като натиснете горния ляв бутон.

ActivityMonitoring calories Spartan Trainer

Голямото число в средата на дисплея е изчисленият брой калории, изгорени до момента при активно движение. Под него виждате общия брой изгорени калории. Общият брой включва както калориите, изгорени при активно движение, така и вашия базов метаболизъм в покой (БМП) (вижте по-долу).

Пръстенът и на двата дисплея показва колко близо сте до вашите цели за дневна активност. Тези цели могат да бъдат регулиране според личните ви предпочитания (вижте по-долу).

Можете също да проверите активността си за последните седем дни, като натиснете долния ляв бутон. Натиснете средния бутон, за да превключите между крачки и калории.

ActivityMonitoring steps 7days

Цели за активност

Можете да променяте дневните цели както за крачки, така и за калории. Докато сте в екрана за активността, задръжте средния бутон натиснат, за да отворите настройките за цели за активността.

Daily HR setting Trainer

Когато задавате целта си за крачки, дефинирате общия брой крачки за деня.

Общият брой калории, които изгаряте на ден, се определят от два фактора: вашият базов метаболизъм в покой (БМП) и вашата физическа активност.

Activity Goals calories Trainer

Вашият БМП е количеството калории, което тялото ви изгаря, докато е в покой. Това са калориите, от които тялото ви има нужда, за да поддържа температурата си и основни функции като мигането на очите или сърцебиенето. Стойността се основава на личния ви профил, включително фактори като възраст и пол.

Когато зададете цел за калории, дефинирате колко калории искате да изгаряте в допълнение към вашия БМП. Това са вашите т. нар. „активни калории”. Пръстенът около дисплея за активност се придвижва в зависимост от това колко активни калории изгаряте през деня в сравнение с целта ви.

Моментен сърдечен ритъм

Дисплеят за моментен сърдечен ритъм предоставя 12-часов поглед върху вашия сърдечен ритъм. Дисплеят показва вашия сърдечен ритъм за времеви отрязък от 10 минути като графика, заедно с прогноза за изразходените калории на час и текущия сърдечен ритъм.

Instant HR Trainer

За да видите моментния сърдечен ритъм:

  1. От циферблата на часовника натиснете долния десен бутон, за да превъртите до дисплея за следене на активност.
  2. Натиснете средния бутон, за да влезете в екрана за моментен сърдечен ритъм.
  3. Натиснете горния бутон, за да излезете от екрана и да се върнете до изгледа на циферблата.

Пулс за деня

Дисплеят за сърдечен ритъм за деня предоставя 12-часов поглед върху вашия сърдечен ритъм. Това е полезен източник на информация относно например вашето възстановяване след тежка тренировка.

Дисплеят показва графика с вашия сърдечен ритъм в рамките на 12 часа. Графиката е построена, използвайки вашия среден сърдечен ритъм на база 24-минутни времеви отрязъци. В допълнение получавате прогноза за средния разход на калории на час и данни за най-бавния ви сърдечен ритъм за този 12-часов период.

Вашият най-бавен сърдечен ритъм за последните 12 часа е добър показател за начина, по който се възстановявате. Ако сърдечният ритъм е по-ускорен от обичайно, вероятно не сте се възстановили напълно от последната си тренировка.

Daily HR Trainer

Ако запишете тренировка, сърдечният ви ритъм за деня ще отрази ускорения сърдечен ритъм и изразходените калории по време на тренировката. Не забравяйте обаче, че графиката и нивата на изразходени калории са средни стойности. Ако сърдечният ви ритъм достигне 200 удара в минута, докато тренирате, в графиката не се отразява максималната стойност, а средната стойност за 24-те минути, в които сте достигнали връхната стойност.

Преди да видите дисплея за сърдечния ви ритъм за деня, трябва да активирате функцията за сърдечен ритъм в рамките на деня. Можете да включите или изключите тази опция от настройките в Activity (Активност). Ако сте в дисплея за наблюдение на активността, имате и достъп до настройките на активността, като задържите средния бутон натиснат.

При включена функция за отчитане на сърдечен ритъм за деня, вашият часовник включва оптичния сензор за измерване на сърдечен ритъм редовно, за да проверява сърдечния ви ритъм. Това малко увеличава консумацията на енергия от батерията.

Daily HR setting Trainer

След като функцията е активирана, на часовника са му необходими 24 минути, преди да започне да показва информация за сърдечния ритъм през деня.

За да видите сърдечния ритъм за деня:

  1. От циферблата на часовника натиснете долния десен бутон, за да превъртите до екрана за следене на активност.
  2. Натиснете средния бутон, за да влезете в екрана за моментен сърдечен ритъм, след което натиснете отново средния бутон, за да превключите към екрана за пулс за деня.
  3. Натиснете горния десен бутон, за да излеете от екрана и да се върнете на изгледа на циферблата.
бележка:

След период на бездействие, като например когато не носите часовника си или спите дълбоко, часовникът влиза в режим хибернация и изключва сензора за оптично измерване на сърдечния ритъм. Ако искате да следите сърдечния си ритъм през нощта, активирайте режим „Не безпокой" (вижте Режим „Не безпокой”).