Share

Warunki korzystania z serwisu i prawa autorskie

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © Suunto Oy 10/2012. Niniejsza witryna internetowa i jej treść stanowią własność firmy Suunto Oy i są przeznaczone wyłącznie dla jej klientów jako źródło informacji na temat produktów firmy Suunto. Wykorzystywanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, ujawnianie i kopiowanie treści witryny w każdym innym celu wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy Suunto Oy.

ZNAKI TOWAROWE

Nazwy Suunto i Movescount są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Suunto Oy. Nazwy produktów Suunto, ich funkcji i treści są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Suunto Oy. Nazwy pozostałych produktów i firm są znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.

Podstawowym znakiem towarowym jest "SUUNTO". Nazwy produktów i hasła reklamowe również mogą być zastrzeżone. Wszelkie znaki towarowe, zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane, są własnością firmy Suunto Oy. Posiadanie praw własności i rejestracja praw przez oddziały, spółki zależne i osoby trzecie jest surowo zakazana.

NAZWY DOMEN

Oficjalne nazwy domen brzmią: www.suunto.com i www.movescount.com. Firma Suunto Oy zastrzega sobie prawa do wszystkich nazw domen zawierających znak towarowy "SUUNTO".

Jeżeli zdaniem importera konieczne jest zarejestrowanie lokalnych wersji nazw domen suunto.xx lub movescount.xx i firma Suunto Oy uzna to za stosowne, wówczas domeny takie zostaną zarejestrowane.

Wszystkie domeny o nazwach suunto.xx są przekierowane do domeny suunto.com, a wszystkie domeny o nazwach movescount.xx – do domeny movescount.com. Bezwzględnie zabronione jest samodzielne rejestrowanie wersji nazw wskazanych domen przez spółki zależne i osoby trzecie.

Dystrybutorzy, importerzy i sprzedawcy produktów Suunto mogą prowadzić własne witryny, za pośrednictwem których będą promować i sprzedawać produkty firmy Suunto. Nazwy takich domen nie mogą jednak zawierać nazwy Suunto ani innych nazw znaków towarowych należących do firmy Suunto. Na wniosek zainteresowanych i po analizie wniosku firma Suunto może umieścić w witrynie suunto.com łącza do takich witryn. Łącza znajdą się w części zawierającej wykaz importerów lub sprzedawców.

REGULAMIN

1. Akceptacja Warunków
Niniejszy Regulamin oraz Polityka prywatności (zwane dalej łącznie "Warunkami") regulują zasady korzystania z aplikacji lub witryny internetowej, w której są umieszczone, oraz zasady korzystania z usług powiązanych (zwanych dalej łącznie "Usługami"). Warunki stanowią umowę między użytkownikiem i firmą Suunto Oy, określającą prawa i obowiązki użytkownika i firmy Suunto, jej podmiotów stowarzyszonych i dostawców (zwanych dalej łącznie "Suunto") w zakresie Usługi. Do niektórych aspektów Usługi zastosowanie mogą mieć warunki dodatkowe.

Korzystanie z Usługi wymaga wyrażenia zgody na treść Warunków.

2. Wymagania dotyczące użytkowników
Z Usługi nie mogą korzystać osoby, które nie przekroczyły 13 roku życia. Osoby, które ukończyły 13 lat, ale w świetle prawa lokalnego są małoletnie, mają obowiązek zapoznać się z Warunkami i poprosić rodzica lub opiekuna prawnego o dokończenie w ich imieniu rejestracji umożliwiającej im korzystanie z Usługi. Osoba dokonująca rejestracji musi mieć zdolność do czynności prawnych.

3. Rejestracja i rezygnacja
Użytkownik zobowiązuje się podać podczas rejestracji prawdziwe i kompletne dane, które będą w razie potrzeby aktualizowane. Zabronione jest podawanie nieprawdziwych danych osobowych.

Podczas rejestracji tworzona jest nazwa użytkownika i hasło. Użytkownik (lub rodzic albo opiekun prawny osoby małoletniej) ponosi osobistą odpowiedzialność za sposób korzystania z Usługi przy użyciu jego nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik zobowiązuje się odpowiednio chronić nazwę użytkownika i hasło, aby nie zostały one wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem przez osoby trzecie, a także bezzwłocznie zawiadomić firmę Suunto o przypadkach użycia niezgodnego z przeznaczeniem.

Użytkownik, który nie chce już korzystać z Usługi, może z niej zrezygnować. Rezygnacja oznacza utratę dostępu do Usługi. Firma Suunto może wyrejestrować użytkownika lub ograniczyć jego dostęp do pewnych aspektów Usługi, jeśli istnieją dowody wskazujące na naruszenie przez niego Warunków lub jeśli przez ostatnie 6 miesięcy użytkownik nie logował się przy użyciu swojej nazwy użytkownika i otrzymał stosowne powiadomienie.

Z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce prywatności firma Suunto nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie z Usługi przesłanych danych lub treści (zwanych dalej "Materiałem") po rezygnacji użytkownika.

Po usunięciu Materiału z Usługi przez użytkownika lub firmę Suunto pewne pozostałości i kopie Materiału mogą nadal znajdować się w obrębie Usługi.

4. Korzystanie z Usługi
Użytkownik zobowiązuje się:
Korzystać z Usługi wyłącznie do celów prywatnych, niezwiązanych z działalnością zarobkową;
Przestrzegać obowiązującego prawa, Warunków i dobrych obyczajów;
Nie przesyłać treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, obelżywych, pornograficznych, napastliwych, oszczerczych ani innego nieodpowiedniego Materiału;
Przestrzegać prywatności innych osób;
Uzyskać wszelkie zgody, zezwolenia i licencje, które mogą być wymagane w związku z zamiarem przesłania Materiału;
Nie rozsyłać ani nie umieszczać spamu, plików ani rozwiązań technologicznych, które mogą mieć szkodliwy wpływ na Usługę, interesy albo własność użytkowników Usługi.

Firma Suunto może, na zasadzie dobrowolności, podejmować następujące działania:
Monitorowanie i moderowanie Materiału;
Usuwanie dowolnego Materiału z Usługi i ograniczenie dostępu do dowolnej części Usługi, w dowolnym momencie i według własnego uznania.

5. Zarzuty dotyczące naruszenia prawa autorskiego
Użytkownik może powiadomić firmę Suunto o naruszeniu prawa autorskiego w obrębie Usługi, przesyłając zawiadomienie: a) pocztą elektroniczną z tematem "Copyright Notification" na adres copyright.notices@suunto.com, b) pocztą tradycyjną, w piśmie zatytułowanym "Copyright Notification", na adres Suunto, Attn: Tammiston kauppatie 7 A, 01510 Vantaa, Finlandia, lub c) w formularzu online, jeśli jest dostępny.

W zawiadomieniu należy:
1) Wskazać oryginalną pracę, do której prawa autorskie zostały, zdaniem użytkownika, naruszone;
2) Wskazać treść Usługi, która, zdaniem użytkownika, narusza prawa autorskie do wskazanej pracy. Informacje przekazane firmie Suunto powinny być na tyle szczegółowe, żeby w Usłudze można było zlokalizować treści rzekomo naruszające prawo autorskie;
3) Podać swoje dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeśli użytkownik z niej korzysta;
4) Przedstawić oświadczenie o działaniu w dobrej wierze i przekonaniu, że właściciel praw autorskich, jego agent i przepisy prawa nie dopuszczają korzystania z treści w sposób, który został zakwestionowany;
5) Przedstawić oświadczenie o treści: "Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, że przekazane informacje i zastrzeżenia są zgodne z prawdą oraz że jestem właścicielem praw autorskich lub jestem upoważniony(-a) do działania w imieniu wyłącznego właściciela praw autorskich, których dotyczy naruszenie";
6) Podpisać oświadczenie.

6. Licencje
Firma Suunto nie rości sobie prawa własności do Materiałów przesłanych przez użytkownika. Przesłanie Materiału do Usługi nie oznacza przeniesienia praw własności do Materiału na firmę Suunto.

Niemniej jednak przesłanie Materiału do Usługi jest jednoznaczne z udzieleniem firmie Suunto międzynarodowej, niewyłącznej, przenoszalnej, w pełni opłaconej, zwolnionej z tantiem, bezterminowej i nieodwołalnej licencji na korzystanie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie, prezentowanie, rozpowszechnianie i modyfikowanie Materiału, na przygotowanie na jego podstawie dzieł zależnych i na włączanie Materiału do innych dzieł oraz na udzielanie dalszych licencji o takim zakresie.

Firma udziela użytkownikom Usługi niewyłącznej, nieprzenoszalnej i odwołalnej licencji (odwołanie może nastąpić na podstawie wyłącznej decyzji firmy Suunto, podjętej w dowolnym terminie) na dostęp i korzystanie z Usługi w sposób ściśle zgodny z Warunkami. Firma nie udziela żadnych dodatkowych praw własności intelektualnej do informacji i treści zawartych w Usłudze.

7. Opłaty
Za korzystanie z Usługi, obecnie lub w przyszłości, mogą być pobierane opłaty.

Opłaty pobierane przez firmę Suunto będą publikowane oddzielnie w kontekście Usługi.

Korzystanie z Usługi może wiązać się z przesyłaniem danych w sieci dostawcy usług internetowych. Dostawca usług internetowych może pobierać opłaty za przesył danych.

Firma Suunto nie pokrywa takich opłat.

8. Dostępność
Usługa może być niedostępna w niektórych krajach i może być oferowana tylko w niektórych wersjach językowych. Dostępność Usługi może być uzależniona od sieci. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy usług internetowych.

Firma Suunto zastrzega sobie prawo do wyłącznego decydowania o zmianach, udoskonaleniach i poprawkach Usługi. Podczas przerw technicznych i w innych okresach Usługa może być niedostępna.

Firma Suunto może według własnego uznania podjąć decyzję o zakończeniu świadczenia Usługi lub dowolnej jej części. W takim przypadku użytkownik otrzyma wcześniejsze powiadomienie.

9. Interakcje z innymi użytkownikami
Użytkownik może kontaktować się z innymi użytkownikami w ramach Usługi lub za jej pośrednictwem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Suunto nie pośredniczy w kontaktach i kontakt odbywa się wyłącznie między użytkownikami.

10. Dane osobowe
Sposób korzystania z danych osobowych reguluje Polityka prywatności i dodatkowe postanowienia niniejszych Warunków.

11. Ograniczenie odpowiedzialności
Usługa jest dostarczana w znanej obecnie formie i w miarę dostępności. Firma Suunto nie gwarantuje, że Usługa będzie dostępna nieprzerwanie, wolna od błędów i wirusów. Firma nie udziela wyraźnych ani dorozumianych gwarancji, w tym między innymi gwarancji tytułu prawnego, gwarancji nienaruszenia przepisów prawa, zgodności z umową ani przydatności do określonego celu w zakresie dostępności, rzetelności, niezawodności, danych lub treści Usługi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i jednoznacznie potwierdza, że korzysta z Usługi na własne ryzyko i może być narażony na treści pochodzące z różnych źródeł.

Z wyjątkiem odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z rażącego zaniedbania lub winy umyślnej, firma Suunto nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, uboczne ani za straty moralne wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Usługi.

12. Odszkodowania
Użytkownik zobowiązuje się chronić i zabezpieczyć firmę Suunto przed odpowiedzialnością z tytułu roszczeń osób trzecich oraz przed odpowiedzialnością, ocenami, stratami, kosztami i szkodami wynikającymi z: i) naruszenia Warunków przez użytkownika, ii) naruszenia przez użytkownika praw własności intelektualnej, innych praw lub prywatności osoby trzeciej, iii) niewłaściwego korzystania z Usługi przez osobę trzecią, jeżeli taka sytuacja stała się możliwa wskutek niepodjęcia przez użytkownika należytych kroków w celu zabezpieczenia nazwy użytkownika i hasła przed ich wykorzystaniem w niewłaściwy sposób.

13. Pozostałe postanowienia
13.1 Wybór prawa i postępowanie arbitrażowe
O ile nie jest to zabronione przez obowiązujące prawo lub uregulowane w niniejszym dokumencie w inny sposób, Warunki podlegają prawu fińskiemu bez względu na normy kolizyjne.

Jeżeli użytkownik jest rezydentem Stanów Zjednoczonych, zastosowanie ma następujące postanowienie:

Warunki podlegają przepisom prawa stanu Nowy Jork bez względu na normy kolizyjne. Wszelkie spory związane z niniejszymi Warunkami lub Usługą poddaje się pod wiążące rozstrzygnięcie przez sąd arbitrażowy w Manhattanie (Nowy Jork) w terminie osiemnastu (18) miesięcy od dnia, w którym strona wnosząca pozew poznała lub powinna była poznać fakty stanowiące podstawę pozwu, z wyłączeniem sytuacji, w których firma Suunto może wystąpić o zabezpieczenie roszczeń lub inny nakaz sądowy, jeśli użytkownik naruszył prawa własności intelektualnej lub pojawiło się takie zagrożenie. Wszelkie kwestie dotyczące arbitrażu reguluje federalna ustawa o postępowaniu arbitrażowym (Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §1 i nast.). Postępowanie arbitrażowe prowadzi jeden arbiter zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem arbitrażu elektronicznego (Wireless Arbitration Rules) amerykańskiego stowarzyszenia sądownictwa polubownego (American Arbitration Association). Każda ze stron musi zgłosić wszelkie roszczenia, które w postępowaniu sądowym stanowiłyby obowiązkowe roszczenie wzajemne; w przeciwnym razie dochodzenie takich roszczeń będzie niemożliwe. Nie są przyznawane odszkodowania za straty szczególne, uboczne i za straty moralne. Koszty arbitrażu ponosi strona przegrywająca. Wyrok sądu arbitrażowego jest wiążący. Zatwierdzenia wyroku i stwierdzenia jego wykonalności może dokonać dowolny właściwy sąd. Postępowanie arbitrażowe jest wszczynane po wniesieniu pozwu indywidualnego, nie zbiorowego. Z postępowaniem arbitrażowym nie można łączyć postępowania arbitrażowego z udziałem innych osób lub podmiotów.

13.2 Ważność
Niniejsze Warunki nie wyłączają ani nie ograniczają praw przysługujących użytkownikowi w kraju zamieszkania. Jeżeli postanowienie Warunków zostanie uznane za nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień i nieważny zapis zostanie zastąpiony zapisem ważnym, o treści jak najbardziej zbliżonej do funkcji i celu niniejszych Warunków. W razie kolizji niniejszych Warunków i Polityki prywatności pierwszeństwo mają postanowienia niniejszych Warunków. Postanowienia Warunków, które mają obowiązywać po rezygnacji z Usługi, pozostają w mocy po rozwiązaniu umowy.

13.3 Zmiana Warunków
Firma Suunto zastrzega sobie prawo zmiany treści Warunków w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli zmiana Warunków ma charakter zasadniczy i niekorzystny, firma Suunto poinformuje o niej użytkownika w osobnym uprzednim powiadomieniu.

Na użytkowniku ciąży obowiązek regularnego przeglądania treści Warunków. Korzystanie z Usługi oznacza zgodę na wprowadzane zmiany i modyfikacje.

13.4 Łącza do witryn i treści osób trzecich
W celu ułatwienia dostępu firma Suunto może udostępnić łącza do witryn internetowych, które należą do osób trzecich lub są przez nie obsługiwane, a które nie stanowią części Usługi. Po wybraniu łącza do witryny osoby trzeciej, a przed skorzystaniem z niej użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem korzystania z witryny i zaakceptować jego postanowienia.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Suunto nie ma wpływu na treść witryn osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za świadczone usługi i materiały tworzone lub publikowane w takich witrynach. Obecność łącza do witryny osoby trzeciej nie oznacza, że firma Suunto popiera taką witrynę lub produkty i usługi w niej wskazane.

Użytkownicy również mogą tworzyć w obrębie Usługi łącza do treści, które nie zostały w inny sposób przesłane do Usługi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Suunto nie ponosi odpowiedzialności za łącza tego rodzaju.

14. Własność intelektualna
Usługa i związane z nią oprogramowanie są chronione międzynarodowym prawem autorskim. Właścicielem tych praw jest firma Suunto. Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków firma Suunto zachowuje wszelkie prawa i tytuł prawny do Usługi i wszystkich produktów Suunto, oprogramowania i innych funkcji zapewnianych użytkownikowi lub używanych przez niego za pośrednictwem Usługi.