Share

Polityka Prywatności

Suunto zobowiązuje się chronić Państwa prywatność i przestrzegać obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności. Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) pomoże Państwu zrozumieć jakiego rodzaju informacje gromadzimy w związku z naszymi produktami i usługami i w jaki sposób przetwarzamy takie informacje. W niniejszej Polityce określenie „dane osobowe” oznacza informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą (tj. osobą fizyczną). „Suunto” odnosi się do Suunto Oy wraz ze wszystkimi jego podmiotami powiązanymi oraz oddziałami i grupą spółek Amer Sports Corporation (do których stosuje się także określenie „my”, „nam” lub „nasz”).

Niniejsza Polityka dotyczy gromadzenia danych osobowych w związku z produktami i usługami oferowanymi przez Suunto lub w wyniku innego rodzaju relacji z nami, jeśli jest z nimi związane odniesienie lub link do niniejszej Polityki, np. w związku z naszymi produktami i akcesoriami, stronami internetowymi (w tym stronami internetowymi w wersji dla urządzeń mobilnych), aplikacjami i innego rodzaju usługami standardowo oferowanymi przez Suunto w formie elektronicznej, jak również innymi usługami takimi jak obsługa klienta i usługi gwarancyjne, imprezy dla klientów, promocje i kampanie.

W związku z określonym produktem lub usługą Suunto możemy przedstawić dodatkowe lub uzupełniające informacje dotyczące prywatności. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności informacja taka będzie nadrzędna wobec niniejszej Polityki. Nasze produkty i usługi mogą zawierać linki do stron innych firm i usług osób trzecich, posiadających własną politykę prywatności. Zalecamy, aby zapoznali się Państwo z polityką prywatności dotyczącą takich usług. Suunto nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub treść takich usług.

Korzystając ze stron internetowych/lub przekazując Suunto dane osobowe/lub wybierając opcję „Wyrażam zgodę”, w zależności od strony internetowej, usługi lub aplikacji, z której Państwo korzystają, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce. Jeśli nie zgadzają się Państwo z niniejszą Polityką, prosimy o niekorzystanie ze stron internetowych, nieprzekazywanie Suunto swoich danych osobowych oraz niewyrażanie swojej zgody w inny sposób.

GROMADZENIE DANYCH

Dane osobowe zbieramy zazwyczaj kiedy dokonują Państwo zakupów, korzystają lub rejestrują się Państwo do naszych usług, biorą udział w promocjach lub kampaniach sprzedaży lub w inny sposób wchodzą Państwo w relacje z nami. Dane osobowe gromadzimy wyłącznie za Państwa wiedzą lub zgodą.

Poniżej przedstawiamy przykłady kategorii gromadzonych danych.

 • Informacje Techniczne. Na ogół mogą Państwo odwiedzać nasze strony lub korzystać z naszych produktów lub usług nie ujawniając kim Państwo są. Niektóre jednak informacje techniczne zbierane są rutynowo, gdy korzystają Państwo z naszych usług. Informacje takie obejmują na przykład adres IP, godziny dostępu, stronę internetową, z której się Państwo połączyli, odwiedzane przez Państwa strony, używane linki, banery reklamowe i inne przeglądane przez Państwa treści, informacje dotyczące Państwa urządzeń oraz inne tego rodzaju informacje techniczne udostępniane przez Państwa wyszukiwarkę lub w inny sposób gromadzone w związku z niektórymi produktami i usługami. Kiedy korzystają Państwo z naszych usług lub w inny sposób kontaktują się z nami za pomocą sieci telekomunikacyjnych, pewne dodatkowe informacje, takie jak numer Państwa telefonu komórkowego, może nam przekazać operator telekomunikacyjny w ramach standardowej procedury takiej komunikacji. Prosimy, aby zapoznali się Państwo również z działem „Stosowanie Cookies i Sygnalizatorów Sieci Web” poniżej.
 • Informacje przekazywane przez Państwa. W chwili rejestracji do naszych usług, dokonywania zakupu, udziału w promocjach lub innych form kontaktu z nami możemy Państwa poprosić o takie informacje jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, jak również nazwy użytkownika, hasła i inne informacje służące do uwierzytelnienia użytkowników i potwierdzenia ich działań lub które mogą być niezbędne by przedstawić Państwu produkty i usługi, o które Państwo proszą lub w celu kontaktowania się z Państwem, jak również informacje przez Państwa przesłane takie jak lokalizacja, informacje o dojeździe, zdjęcia, itp.
 • Możemy gromadzić szkoleniowe dane w zakresie informacji demograficznych, takich jak Państwa wiek, płeć, kod pocztowy i preferencje językowe. Możemy gromadzić także inne przekazane przez Państwa informacje, takie jak wyrażone przez Państwa zgody, preferencje i opinie, informacje dotyczące Państwa urządzeń oraz inne otrzymane od Państwa informacje. Prosimy zwrócić uwagę, że niektóre nieidentyfikowalne informacje otrzymane od Państwa mogą stać się informacjami spersonalizowanymi z chwilą przekazania przez Państwa swoich danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możemy także pozyskiwać pewne dane osobowe od firm udostępniających dane oraz z innych tego rodzaju powszechnie dostępnych źródeł. Niektóre z naszych usług mogą umożliwić Państwu przekazanie informacji o innych osobach, na przykład, jeśli zamawiają Państwo produkt, który ma być przez nas wysłany bezpośrednio do innego odbiorcy.
 • Państwa transakcje z naszą firmą. Gromadzimy lub prosimy o informacje dotyczące dokonanych przez Państwa zakupów i/lub korzystania z naszych produktów i/lub usług oraz innych kontaktów z nami. Informacje takie mogą zawierać np. szczegóły dotyczące złożonych przez Państwa zapytań lub zamówień, przekazanych produktów i usług (w tym także szczegóły dotyczące dostawy), kwestii finansowych (w tym przekazanych płatności, informacji o kartach kredytowych, adresu dla celów wystawienia faktury, czeków i innych informacji finansowych), szczegóły Państwa umów z Suunto, rejestr kontaktów i komunikacji, informacje i szczegóły dotyczące przekazanych nam przez Państwa treści oraz inne informacje związane z transakcjami. Możemy także na podstawie obowiązujących przepisów prawa zarejestrować Państwa rozmowy z naszym działem obsługi klienta lub z innymi działami. Niektóre usługi mogą wiązać się z wykorzystaniem danych dotyczących Państwa lokalizacji. Jednakże wykorzystanie danych o lokalizacji dla takich usług uzależnione będzie od Państwa wcześniejszej zgody, odrębnie dla każdej usługi.


Cel, w którym przetwarzamy Państwa dane osobowe

Suunto przetwarza Państwa dane osobowe w celach określonych w niniejszej Polityce i/lub dodatkowo w innych wytycznych dotyczących prywatności dla określonej usługi. Prosimy zwrócić uwagę, iż dane mogą być przetwarzanie w kilku celach jednocześnie.

 • Dostarczanie produktów i usług. Możemy korzystać z Państwa danych osobowych w celu spełnienia Państwa próśb, przetwarzania zamówienia lub gdy będzie to konieczne ze względu na wykonanie lub egzekwowanie umowy pomiędzy Państwem i Suunto, w celu zapewnienia funkcjonalności i bezpieczeństwa naszych produktów i usług, możliwości identyfikacji Państwa i zapobiegania oszustwom lub innego rodzaju nadużyciom oraz prowadzenia dochodzenia w takich sprawach.
 • Ulepszenie produktów i usług. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu ulepszania naszych produktów i/lub usług. Jednakże w przeważającej większości przypadków dla ulepszenia naszych produktów i usług wykorzystujemy jedynie informacje zbiorcze i statystyczne. Możemy także wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu spersonalizowania naszej oferty i świadczenia usług, które w większym stopniu odpowiadać będą Państwa potrzebom, na przykład poprzez rekomendacje i wyświetlanie na stronach internetowych treści i reklam dostosowanych do Państwa potrzeb. Możemy połączyć dane osobowe zgromadzone w związku z korzystaniem przez Państwa z określonego produktu Suunto i/lub usługi z innymi danymi osobowymi dotyczącymi Państwa, z wyjątkiem takich danych osobowych, które zostały zgromadzone w innym celu. W oparciu o Państwa dane osobowe możemy tworzyć informacje zbiorcze i statystyczne.
 • Komunikowanie się z Państwem i marketing. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu komunikowania się z Państwem, np. w celu przekazania informacji dotyczących naszych produktów i/lub usług, z których Państwo korzystają lub w celu uzyskania informacji czy są Państwo zadowoleni z naszej obsługi. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celach marketingowych lub badawczych, np. w celu prowadzenia badań rynkowych, i możemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kontaktować się z Państwem w celu przekazania Państwu informacji o nowych produktach, usługach lub oferowanych przez nas promocjach. Ponadto, niektóre z naszych produktów i usług mogą być wykorzystywane w celu promocji produktów i usług innych firm. Suunto nie ujawnia jednakże Państwa danych osobowych takim firmom lub też innym firmom w celach marketingowych, bez Państwa uprzedniej zgody.


Udostępnianie Państwa danych osobowych

Nie sprzedajemy, nie dzierżawimy, nie wypożyczamy ani też w inny sposób nie ujawniamy osobom trzecim Państwa danych osobowych, z wyjątkiem przypadków określonych poniżej.

 • Zgoda. Możemy udostępnić Państwa dane osobowe osobom trzecim nie wymienionym w niniejszym dokumencie, jedynie wtedy gdy wyrażą Państwo na to zgodę. Państwa zgoda, w zależności od usługi, może być dorozumiana bądź wyraźna. Na przykład, jeśli przekażą Państwo i wpiszą swoje dane osobowe na forum naszych użytkowników, działanie takie interpretowane będzie jako udzielenie zgody na takie przetwarzanie.
 • Spółki Grupy Amer Sports Corporation i upoważnione osoby trzecie. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe spółkom grupy Amer Sports Corporation oraz ich oddziałom i podmiotom powiązanym, w tym bez ograniczeń sprzedawcom Amer Sports Corporation lub upoważnionym osobom trzecim przetwarzającym dane osobowe w imieniu Amer Sports Corporation w celach określonych w niniejszej Polityce, takich jak np. dostawcy usług technicznych i logistycznych. Osoby takie nie będą upoważnione do wykorzystywania Państwa danych osobowych w innych celach, a my wymagać od nich będziemy działania zgodnego z niniejszą Polityką i stosowania właściwych zabezpieczeń chroniących Państwa dane osobowe. Amer Sports Corporation obejmuje obecnie spółki z grupy oznaczone określonymi markami oraz ich oddziały i podmioty powiązane wymienione pod adresem www.amersports.com.
 • Transfery międzynarodowe. Możemy dostarczać nasze produkty i usługi korzystając z zasobów i serwerów zlokalizowanych w różnych krajach na całym świecie. Dlatego też Państwa dane osobowe mogą być transferowane poza granice kraju, w którym korzystają Państwo z naszych usług, w tym poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), do krajów, które nie posiadają przepisów prawnych zapewniających ochronę danych osobowych lub które mają inne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, tak jak np. USA. W takich przypadkach podejmiemy działania, by zapewnić podstawę prawną dla takiego transferu oraz odpowiednią ochronę Państwa danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. poprzez zastosowanie standardowych umów zatwierdzonych przez odpowiednie władze (jeśli jest to konieczne) oraz wymóg zastosowania odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczenia informacji.
 • Obligatoryjne ujawnienie. Przepisy prawa mogą nas zobowiązywać do ujawnienia Państwa danych osobowych określonym urzędom lub innym osobom trzecim, np. uprawnionym organom w krajach, w których działamy my lub reprezentujące nas osoby trzecie. Możemy także ujawnić i w inny sposób przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu obrony interesów Suunto, np. w postępowaniu cywilnym lub karnym.
 • Fuzje i przejęcia. Jeśli podejmiemy decyzję o sprzedaży, zakupie, fuzji lub innego rodzaju reorganizacji naszej działalności w niektórych krajach, może to pociągnąć za sobą ujawnienie danych osobowych potencjalnym lub faktycznym nabywcom i ich doradcom lub otrzymanie danych osobowych od sprzedawców i ich doradców.


Gromadzenie Danych Osób Nieletnich

Suunto nie zamierza gromadzić jakichkolwiek informacji ani też zawierać jakichkolwiek transakcji z osobami poniżej 13 roku życia. Niemniej jednak nasze bazy danych mogą zawierać dane osobowe dzieci poniżej 13 roku życia, ze względu na fakt, iż nie zawsze możliwe jest dokładne określenie wieku użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo blokowania usługi względem każdej osoby poniżej 13 roku życia.

Zgodnie z polityką Suunto prosimy, aby osoby nieletnie (prawny wiek osób pełnoletnich, a tym samym wiek osób nieletnich określony jest przepisami prawa w miejscu Państwa zamieszkania) nie dokonywały zakupów, ani też nie angażowały się w inne działania związane z naszymi produktami i usługami bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

Jakość Danych

Podejmujemy stosowne działania, aby posiadane przez nas dane osobowe były dokładne i aktualne, usuwać zaś będziemy dane osobowe nieaktualne, niedokładne lub zbędne.

Ponieważ niektóre produkty i usługi Suunto mogą umożliwiać Państwu zarządzanie własnym profilem, zachęcamy Państwa do okresowego wejścia do swoich danych osobowych i ich weryfikacji. Prosimy pamiętać, że to na Państwu ciąży odpowiedzialność przekazania prawidłowych danych, jak również ich aktualizacji w przypadku jakichkolwiek zmian.

Bezpieczeństwo

Suunto stosuje wszelkie uzasadnione środki zabezpieczenia informacji, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby zapobiec i zminimalizować ryzyko związane z przekazywaniem danych osobowych.

Środki takie obejmują, jeśli jest to właściwe, stosowanie firewalli i urządzeń zabezpieczających serwery, kodowanie, wdrożenie odpowiednich systemów i procesów zarządzania dotyczących praw dostępu, staranny wybór procesorów i innych uzasadnionych technicznie i handlowo środków zapewniających właściwą ochronę Państwa danych osobowych przed nieupoważnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem. Jeśli będzie to właściwe, możemy także tworzyć kopie zapasowe i stosować inne środki zapobiegające przypadkowemu uszkodzeniu lub zniszczeniu Państwa danych osobowych. Jeśli określona część strony internetowej Suunto umożliwia transakcje on-line, stosować będziemy standardowe w branży środki bezpieczeństwa, takie jak dostępne za pośrednictwem „Certyfikatu SSL”, w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa transakcji on-line.

Stosowanie Cookies oraz Sygnalizatorów Sieci Web

Kiedy odwiedzają Państwo stronę internetową Suunto, na Państwa komputerze może być pozostawiana informacja umożliwiająca nam rozpoznanie Państwa komputera, w formie pliku tekstowego zwanego „cookie”. Stosowanie przez nas cookies ma na celu przyniesienie Państwu takich korzyści jak wyeliminowanie potrzeby wielokrotnego wprowadzania przez Państwa hasła w czasie jednej sesji lub potrzeby ponownego wprowadzania artykułów umieszczonych w koszyku jeśli nie zakończą Państwo transakcji w czasie jednej wizyty. Cookies stosuje się także w celu analizy ruchu na stronie internetowej i anonimowego profilowania demograficznego, umożliwiających ulepszenie usług.

W przypadku niektórych stron internetowych Suunto może stosować tzw. sygnalizatory sieci web (lub „pixel tagi”). Nie stosujemy ich jednak w celu identyfikacji indywidualnych użytkowników. Sygnalizatory web to zazwyczaj obrazy graficzne umieszczone na stronie internetowej, wykorzystywane do liczenia odwiedzających stronę i/lub dostępu niektórych cookies. Dzięki tym informacjom możemy ulepszać nasze usługi. Sygnalizatory web nie zbierają zazwyczaj jakichkolwiek innych informacji poza przekazywanymi przez Państwa wyszukiwarkę w ramach standardowej komunikacji internetowej. Jeśli wyłączą państwo Cookiem, sygnalizator web nie będzie w stanie śledzić Państwa działań. Sygnalizator web może jednak w dalszym ciągu zbierać informacje o wizytach z Państwa adresu IP, ale takie informacje nie będą już zindywidualizowane.

Jeśli nie życzą Państwo sobie otrzymywać cookies lub chcą Państwo otrzymywać informację, że są one zamieszczane, należy odpowiednio ustawić wyszukiwarkę, o ile umożliwia ona takie ustawienie. Prosimy przyjąć do wiadomości, że jeśli cookies zostaną wyłączone, mogą zostać Państwo pozbawieni możliwości przeglądania niektórych części niniejszej witryny, a przeglądanie takie mogłoby usprawnić Państwa wizytę. Niektórzy z naszych partnerów biznesowych, do których linki znajdują się na naszej stronie mogą także korzystać z cookies lub sygnalizatorów web. Nie mamy jednakże dostępu ani też kontroli nad takimi cookies.

Przysługujące Państwu Prawa

W przypadku gdyby chcieli Państwo wiedzieć, które z Państwa danych osobowych posiadamy lub chcieliby je Państwo uzupełnić, sprostować, uczynić anonimowymi lub usunąć wszelkie niepełne, nieprawidłowe lub nieaktualne dane osobowe, czy też chcieliby Państwo, abyśmy zaprzestali ich przetwarzania w celu przesyłania materiałów promocyjnych lub stosowania marketingu bezpośredniego lub w celu przeprowadzenia badań rynkowych lub z innych istotnych względów określonych prawnie, mogą Państwo, o ile jest to właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami, skorzystać z takich praw kontaktując się z nami za pośrednictwem punktów kontaktowych określonych poniżej. W niektórych przypadkach, w szczególności jeśli chcą Państwo usunąć swoje dane osobowe lub spowodować zaprzestanie ich przetwarzania, może to także oznaczać iż nie będziemy mogli kontynuować świadczenia dla Państwa naszych usług. Zachęcamy Państwa do korzystania w powyższych celach z dostępnych narzędzi zarządzania profilem, ponieważ narzędzia takie często umożliwiają także Państwu bezpośredni dostęp do Państwa danych osobowych i pozwalają skutecznie nimi zarządzać.

Prosimy zwrócić uwagę, iż firmie Suunto niezbędna może się okazać identyfikacja Państwa i pozyskanie dodatkowych informacji w celu spełnienia powyższej Państwa prośby. Prosimy także zwrócić uwagę, że stosowne przepisy prawa mogą zawierać ograniczenia i inne postanowienia dotyczące powyższych przysługujących Państwu praw.

Administrator Państwa Danych Osobowych i Dane Kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Suunto Oy, Valimotie, 01510 Vantaa, Finland.

W sprawach dotyczących praktyk prywatności firmy Suunto mogą się Państwo również kontaktować z naszym działem prawnym:

SUUNTO OY
Legal Affairs
Valimotie 7
01510 Vantaa
Finland

Zmiany Niniejszej Polityki Prywatności

Suunto może okresowo dokonywać zmian niniejszej Polityki Prywatności lub też w każdym czasie zmieniać, modyfikować lub wycofać dostęp do niniejszej strony, za powiadomieniem lub bez.