Suunto Spartan Ultra คู่มือการใช้งาน - 1.12

Содержание

ภาษาและระบบหน่วยวัด

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาและระบบหน่วยวัดได้จากการตั้งค่าในส่วน ทั่วไป (ทั่วไป) » ภาษา (ภาษา)