Share

Villkor för webbplatsen och copyrightinformation

COPYRIGHT

Copyright © Suunto Oy 10/2012. Den här webbplatsen och innehållet i den tillhör Suunto Oy och är enbart avsett att användas av företagets kunder i avsikt att få kunskap och information om Suunto-produkter. Innehållet får inte användas eller spridas och/eller på något annat sätt förmedlas, tillkännages eller reproduceras i något annat ändamål utan föregående skriftligt tillstånd från Suunto Oy.

VARUMÄRKEN

Suunto och Movescount är registrerade varumärken som tillhör Suunto Oy. Namn på Suuntos produkter, funktioner och innehåll är registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör Suunto Oy. Övriga produkt- och företagsnamn är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

Det primära varumärket är ”SUUNTO”. Produktnamn och slogans kan också vara registrerade. Alla varumärken, registrerade såväl som oregistrerade, tillhör Suunto Oy. Ägandeskap eller registrering av avdelningar, dotterbolag eller tredje part är strängt förbjuden.

DOMÄNNAMN

De officiella domännamnen är www.suunto.com och www.movescount.com. Suunto Oy förbehåller sig rättigheterna till alla domännamn som innehåller varumärket ”SUUNTO”.

Om en importör hävdar att en lokal version eller versioner behövs av domännamnen suunto.xx eller movescount.xx, och denna version bedöms relevant av Suunto Oy, kommer Suunto Oy att registrera dessa versioner.

Alla domäner av typen suunto.xx vidarekopplas till suunto.com och alla domäner av typen movescount.xx vidarekopplar till movescount.com. Under inga förhållanden får dotterbolag eller tredje part registrera versioner av dessa domännamn på egen hand.

Suuntos distributörer, importörer och återförsäljare får använda sina egna webbplatser som värd för marknadsföring och försäljning av Suunto-produkter. Domännamnen får dock varken innehålla namnet Suunto eller namn som är hämtade från Suuntos övriga varumärken. Suunto kan, efter förfrågan och utvärdering, länka från suunto.com till dessa webbplatser i form av länkar i listor över importörer och återförsäljare.

VILLKOR

1. Godkännande
Dessa villkor tillsammans med vår sekretesspolicy (kallas gemensamt “villkoren”) reglerar din användning av programvaran eller webbplatsen där du godkänner dessa villkor och din användning av relaterade tjänster (kallas gemensamt "tjänsten"), och dessa villkor utgör ett avtal mellan dig och Suunto Oy som definierar rättigheter och skyldigheter som du och Suunto, inklusive dess koncernföretag och leverantörer (kallas gemensamt ”Suunto”), har avseende tjänsten. Ytterligare villkor kan gälla för vissa delar av tjänsten.

Du har inte rätt att använda dig av tjänsten om du inte godkänner villkoren.

2. Behörighet
Du måste vara minst tretton (13) år för att få använda tjänsten. Om du är minst tretton (13) år, men betraktad som omyndig i ditt hemland, måste du granska villkoren och be en förälder eller förmyndare fylla i registreringen å dina vägnar för att du ska ha rätt att använda tjänsten. Personen som fyller i registreringen måste vara rättskapabel.

3. Registrering och avslutande
Du accepterar att uppge sanningsenlig och fullständig information när du registrerar dig för tjänsten och du ansvarar för att denna information är uppdaterad. Det är förbjudet att uppge vilseledande information om sin identitet.

När du registrerar dig kommer du att skapa ett användarnamn och ett lösenord. Du (och din förälder eller förmyndare, om du är omyndig) ansvarar personligen för all användning av tjänsten under ditt användarnamn och lösenord. Du ansvarar för att vidta lämpliga åtgärder för att skydda ditt användarnamn och lösenord så att de inte kan missbrukas av andra, och att så snart som möjligt meddela Suunto om eventuellt missbruk.

Du kan avsluta registreringen om du inte längre vill använda tjänsten. Efter avslutandet har du inte längre åtkomst till tjänsten. Suunto har rätt att avsluta din registrering eller begränsa din åtkomst till vissa delar av tjänsten om det finns indikationer på att du har brutit mot villkoren eller, efter föregående meddelande, om du inte har loggat in i tjänsten med ditt användarnamn under sex (6) månader.

Förutom vad som stipuleras i sekretesspolicyn, ansvarar Suunto inte för bottagning av information eller innehåll som du har skickat in (”material”) inom ramen för tjänsten när du avslutar din registrering.

När materialet har tagits bort från tjänsten, antingen av dig eller Suunto, kan vissa spår av materialet och kopior av materialet finnas kvar inom ramen för tjänsten.

4. Användning av tjänsten
Du accepterar att:
Endast använda tjänsten för ditt privata bruk, och inte i kommersiellt syfte;
Följa gällande lag, uppfylla villkoren och visa gott uppförande;
Inte skicka in olagligt, stötande, kränkande, pornografiskt, trakasserande, ärekränkande eller annat olämpligt material;
Respektera andras integritet;
Införskaffa medgivanden, tillstånd eller licenser som kan vara nödvändiga för att du ska ha laglig rätt att skicka in ditt material; och
Inte distribuera eller publicera skräppost, filer eller tekniker som kan skada tjänsten, eller intressen eller egendom som tillhör tjänstens användare.

Suunto har rätt men ingen skyldighet att:
Bevaka eller moderera materialet; och
Ta bort material från tjänsten och begränsa åtkomsten till någon del av tjänsten när som helst efter eget gottfinnande.

5. Anmälan om copyrightintrång
Du kan uppmärksamma Suunto om copyrightintrång i tjänsten genom att (a) skicka ett e-postmeddelande där ämnesraden innehåller orden ”Copyright Notification” till copyright.notices@suunto.com, (b) skicka ett dokument under namnet ”Copyright Notification” med post till Suunto, Att.: Tammiston kauppatie 7 A, 01510 Vantaa, Finland, eller (c) använda onlineformuläret, om det finns ett sådant.

Din anmälan måste innehålla:
(1) Identifiering av det ursprungliga copyrightskyddade verk som du hävdar är berört;
(2) Identifiering av det innehåll i tjänsten som du hävdar gör intrång i det copyrightskyddade verket. Det är viktigt att du ger tillräckligt detaljerad information så att Suunto kan hitta innehållet som gör potentiellt intrång inom ramen för tjänsten;
(3) Ange kontaktinformation, inklusive fullständigt namn, postadress, telefonnummer och e-postadress, om sådan finns;
(4) Gör ett yttrande om att du har goda skäl att tro att användningen av innehållet i ifrågavarande inramning inte har godkänts av copyrightinnehavaren eller dennes agent eller att användningen inte sker i enlighet med gällande lag;
(5) Bifoga detta yttrande: "I swear, under penalty of perjury, that the information in this notification and complaint is accurate and that I am the copyright owner, or am authorized to act on behalf of the copyright owner of an exclusive right that is infringed." ("Jag intygar, under straffrättsligt ansvar, att uppgifterna i denna anmälan och detta klagomål är korrekta och att jag är copyrightinnehavare eller auktoriserad att agera på uppdrag av copyrightinnehavaren av den exklusiv rätt vari intrånget görs."); och
(6) Underteckna anmälan.

6. Licenser
Suunto har ingen äganderätt till ditt material. När du skickar in ditt material till tjänsten innebär det inte att äganderätten till materialet övergår till Suunto.

När du skickar in material till tjänsten ger du emellertid Suunto en världsomfattande, icke-exklusiv, tilldelningsbar, fullt betald, royaltyfri, evig och oåterkallelig licens att använda, kopiera, framställa inför publik, visa, distribuera och modifiera materialet, och att skapa därav avledda verk, eller att inkorporera materialet i andra verk liksom att dellicensiera detsamma.

Användare av tjänsten beviljas en icke-exklusiv, icke överföringsbar, återkallningsbar licens (kan återkallas när som helst enligt Suuntos gottfinnande) för att få åtkomst till och använda tjänsten i enlighet med villkoren. Ingen annan immateriell äganderätt till information eller innehåll i tjänsten beviljas.

7. Avgifter
Användningen av tjänsten kan vara eller bli avgiftsbelagd.

Information om eventuella avgifter till Suunto tillhandahålls separat tillsammans med tjänsten.

Användningen av tjänsten kan inbegripa överföring av data via din tjänsteleverantörs nätverk. Sådana dataöverföringar kan vara föremål för avgifter från din tjänsteleverantör.

Suunto ansvarar inte för betalning av sådana avgifter.

8. Tillgänglighet
Tjänsten erbjuds eventuellt inte i alla länder och på alla språk. Tjänsten kan vara nätverksberoende. Kontakta din tjänstleverantör om du behöver mer information.

Suunto förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra, förbättra och korrigera tjänsten. Det kan förekomma avbrott i tjänsten för underhåll och liknande.

Suunto har också rätt att upphöra att erbjuda tjänsten eller någon del däri efter eget gottfinnande. Detta kommer i sådana fall att meddelas i förväg.

9. Interaktion med andra användare
Du kan komma att interagera med andra användare i eller via tjänsten. Du accepterar att sådana interaktioner inte inbegriper Suunto och att de sker enbart mellan dig och den andra användaren eller användarna.

10. Personliga uppgifter
Vår sekretesspolicy och ytterligare bestämmelser i dessa villkor reglerar användningen av dina personliga uppgifter.

11. Ansvarsbegränsning
Tjänsten erbjuds ”I BEFINTLIGT SKICK” och ”EFTER TILLGÄNGLIGHET”. Suunto garanterar inte att tjänsten inte kommer att drabbas av avbrott eller att den är fri från fel eller virus. Inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier om titeln eller icke-intrång eller underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte, görs med avseende på tillgänglighet, korrekthet, pålitlighet eller innehåll i tjänsten. Du accepterar och godkänner uttryckligen att användningen av tjänsten sker på egen risk och att det kan innebära att du exponeras för innehåll från varierande källor.

Förutom vad gäller ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av grov vårdslöshet eller avsiktlig vanskötsel, ansvarar Suunto inte för någon direkt, indirekt, oförutsedd, straffrättslig skada eller följdskada som orsakats av att tjänsten vare sig har använts eller inte kunnat användas.

12. Ersättningsskyldighet
Du accepterar att försvara, gottgöra och hålla Suunto skadeslöst från och mot alla tredje parts fordringar och allt ansvar, bedömningar, förluster, kostnader eller skador som kan uppstå som ett resultat av eller kan härledas till i) att du brutit mot villkoren, ii) att du gör intrång eller bryter mot immateriella rättigheter, andra rättigheter eller integriteten hos en tredje part, iii) missbruk av tjänsten av en tredje part där missbruket blivit möjligt genom att du inte vidtagit rimliga åtgärder för att skydda ditt användarnamn och lösenord mot obehörig användning.

13. Övrigt
13.1 Val av lag och skiljeförfarande
Förutom vad som förbjuds enligt tillämplig lag eller annat som föreskrivs häri, regleras villkoren av lagstiftningen i Finland utan hänsyn till skiljaktigheter i bestämmelser.

Om du bor i USA gäller följande paragraf:

Villkoren regleras enligt lagar i New York utan hänsyn till skiljaktigheter i bestämmelserna. Tvister kring villkoren eller tjänsten ska skickas in för bindande skiljeförfarande på Manhattan, New York, inom arton (18) månader från det datum då fakta i det underliggande fallet blev kända, eller borde ha blivit kända, av den klagande, förutom att Suunto kan söka förelägganden eller annan kompensation om du har gjort intrång i eller hotat att bryta mot immateriella rättigheter. Alla frågor om skiljeförfarandet regleras av Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §1 et. seq.). Skiljeförfarandet ska utföras av en ensam skiljeman under vid varje tillfälle rådande "Wireless Arbitration Rules of the American Arbitration Association" (AAA). Varje part måste skicka in samtliga krav som kan utgöra ett obligatoriskt motkrav i rättstvisten eller också kommer kravet att preskriberas. Ingen ersättning utgår för exempelskador, särskilda skador, följdskador eller skadestånd. Den part som förlorar, enligt skiljemannen, ska stå för kostnaderna för skiljeförfarandet. Skiljemannens utlåtande ska vara bindande och kan anges som en dom som kan verkställas i en behörig domstol. Skiljeförfarandet ska utföras på individuell, icke klassövergripande bas, och inget skiljeförfarande ska kopplas till ett skiljeförfarande som involverar någon annan person eller entitet.

13.2 Giltighet
Villkoren varken utesluter eller begränsar dina lagenliga rättigheter i landet där du bor. Om en bestämmelse i villkoren bedöms som ogiltig, påverkas inte giltigheten av återstoden av bestämmelserna och den ogiltiga bestämmelsen ska ersättas med den giltiga bestämmelse som bäst överensstämmer med resultatet och syftet med villkoren. Om det uppstår en konflikt mellan dessa villkor och sekretesspolicyn, ska bestämmelserna i dessa villkor ta överhanden. Sådana bestämmelser i villkoren som är avsedda att gälla även efter att avtalet avslutats ska fortsätta att gälla efter avslutandet.

13.3 Förändringar i villkoren
Suunto förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren när som helst utan föregående meddelande. Om villkoren förändras i avsevärt ogynnsam grad kommer Suunto att meddela ändringen i förväg.

Du ansvarar för att regelbundet kontrollera villkoren. Din fortsatta användning av tjänsten betraktas som ett godkännande av att du accepterar förändringar och modifieringar.

13.4 Länkar till webbplatser och innehåll från tredje part
Suunto kan för din bekvämlighet komma att infoga länkar till webbplatser på Internet som ägs eller handhas av tredje part, och som inte utgör en del av tjänsten. När du följer en sådan länk till en webbplats från en tredje part, måste du läsa igenom och acceptera användningsvillkoren för respektive webbplats innan du börjar använda den.

Du accepterar att Suunto inte har någon kontroll över innehållet på webbplatser från tredje part, och att Suunto inte har något ansvar för erbjudna tjänster eller material som skapats eller publicerats på sådana webbplatser. En länk till en webbplats från en tredje part innebär inte att Suunto har godkänt webbplatsen, eller de produkter eller tjänster som refereras till på webbplatsen.

Dessutom kan användarna skapa länkar inom tjänsten till innehåll som inte på annat sätt erbjuds i tjänsten. Du accepterar att Suunto varken ansvarar eller kan hållas skyldigt för sådana länkar.

14. Immaterialrätt
Tjänsten och relaterad programvara skyddas av internationell copyrightlagstiftning och du är härmed informerad om att copyrighträttigheterna innehas av Suunto. I enlighet med villkoren behåller Suunto alla rättigheter, titel och intresse i tjänsten och i alla Suuntos produkter, programvara och annan egendom som tillhandahålls eller används av dig genom tjänsten.