Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 3/Suunto 3 Fitness Потребителско ръководство

Table of Content
Table of Content

Съответствие

CE

С настоящото Suunto Oy декларира, че радио оборудването тип OW175 съответства на разпоредбите на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС може да откриете на следния интернет адрес: www.suunto.com/EUconformity.

CESCM

Стандарти на FCC

Това устройство отговаря на Раздел 15 от Правилника на FCC. Работата му е предмет на следните две условия:

(1) това устройство не може да причинява вредни смущения и

(2) това устройство трябва да приема всички получени смущения, включително смущения, които могат да доведат до нежелана работа. Този продукт е изпробван и отговаря на стандартите на FCC и е предназначен за домашна и служебна употреба.

Промените и модификациите, които не са изрично одобрени от Suunto, може да анулират правото ви да използвате това устройство в съответствие с регулациите на FCC.

БЕЛЕЖКА: Това оборудване е тествано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас B според раздел 15 на Правилата на FCC. Тези ограничения са изготвени с цел да осигуряват разумна степен на защита от вредни смущения в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не се монтира и използва в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на друго радиокомуникационно оборудване. Няма гаранция, че в която и да било конкретна инсталация няма да възникнат смущения. Ако оборудването причини вредни смущения на радио или телевизионни приемници, което може да се установи чрез включване и изключване на оборудването, потребителят се съветва да се опита да коригира смущението посредством една или повече от следните мерки:

  • Да преориентира или премести приемната антена.
  • Да увеличи разстоянието между оборудването и приемника.
  • Да свърже оборудването към контакт на верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
  • Да се консултира с търговския представител или с опитен радио/телевизионен техник за съдействие.

IC

Това устройство отговаря на спецификациите за радио-стандарти без нужда от лиценз на Industry Canada. Работата му е предмет на следните две условия:

(1) това устройство не може да причинява смущения и

(2) това устройство трябва да приема всички смущения, включително смущения, които могат да доведат до нежелана работа на устройството.

NOM-121-SCT1-2009

The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the equipment or device.

KC

(1) 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

(2) 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

Thailand-NBTC

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทช.

NCC

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法 規定:

(1)第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

(2)第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

EAC

EAC

Table of Content