Suunto 3 Fitness - คุณลักษณะ - ภาษาและระบบหน่วยวัด
Find a dealer/service center

Suunto 3 Fitness คู่มือการใช้งาน

Table of Content

ภาษาและระบบหน่วยวัด

ภาษาและระบบหน่วยวัด

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาและระบบหน่วยวัดได้จากการตั้งค่าในส่วน ทั่วไป (ทั่วไป) » ภาษา (ภาษา)