Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SUUNTO 5 Používateľská príručka

 • Zaznamenanie cvičenia

Zaznamenanie cvičenia

Okrem nepretržitého monitorovania aktivít môžete hodinky používať aj na zaznamenávanie tréningov alebo iných aktivít a získať tak podrobnú spätnú väzbu a sledovať svoj pokrok.

Zaznamenávanie cvičenia:

 1. Nasaďte si snímač srdcovej frekvencie (voliteľný).
 2. Stlačením pravého horného tlačidla otvorte spúšťač.
 3. Prejdite nahor na ikonu cvičenia a vyberte ju stredným tlačidlom.

  Exercise icon Spartan Trainer

 4. Stlačením pravého horného alebo pravého dolného tlačidla môžete prechádzať po športových režimoch a stlačením stredného tlačidla vyberte režim, ktorý chcete použiť.

 5. Nad indikátorom spustenia sa zobrazí skupina ikon podľa toho, čo používate so športovým režimom (napr. srdcová frekvencia a pripojené GPS). Ikona šípky (pripojené GPS) počas hľadania bliká sivou farbou a po nájdení signálu svieti nazeleno. Ikona srdca (srdcová frekvencia) počas hľadania bliká sivou farbou a po nájdení signálu svieti načerveno, ak používate signál srdcovej frekvencie, alebo nazeleno, ak používate optický snímač srdcovej frekvencie.
  Ak používate snímač srdcovej frekvencie, ale ikona svieti nazeleno, skontrolujte, či snímač srdcovej frekvencie je spárovaný, pozri Spárovanie zariadení POD a snímačov, a znova vyberte športový režim.
  Môžete počkať, kým jednotlivé ikony zmenia farbu na zelenú resp. červenú, alebo stlačením stredného tlačidla spustiť nahrávanie kedykoľvek.

  Start exercise

 6. Počas zaznamenávania môžete prepínať medzi displejmi stlačením stredného tlačidla.

 7. Stlačením pravého horného tlačidla zaznamenávanie pozastavíte. Zastavte a uložte stlačením pravého dolného tlačidla alebo pokračujte stlačením pravého horného tlačidla.

  Recording paused

Ak má zvolený športový režim možnosti, napríklad nastavenie cieľového trvania, môžete ich upraviť pred spustením zaznamenávania stlačením dolného pravého tlačidla. Možnosti športového režimu môžete upraviť aj počas zaznamenávania podržaním stlačeného stredného tlačidla.

Ak používate multišportový režim, medzi športmi možno prepínať podržaním stlačeného pravého horného tlačidla.

Po zastavení zaznamenávania sa zobrazí otázka, ako sa cítite. Na otázku môžete odpovedať alebo ju preskočiť (pozri Pocit). Potom sa zobrazí súhrn aktivity, ktorým môžete prechádzať pomocou pravého dolného alebo horného tlačidla.

Ak ste vytvorili záznam, ktorý nechcete uchovať, položku denníka môžete vymazať tak, že prejdete nadol na položku Delete a potvrdíte stredným tlačidlom. Denníky môžete rovnako vymazať aj zo záznamníka.

Log delete Trainer

Používanie cieľov pri cvičení

Na hodinkách SUUNTO 5 možno pri cvičení nastaviť viac rôznych cieľov.

Ak zvolený športový režim má ako možnosť ciele, môžete ich upraviť pred spustením zaznamenávania stlačením pravého dolného tlačidla.

Sport Mode Targets S5

Cvičenie so všeobecným cieľom:

 1. Pred spustením zaznamenávania stlačením pravého dolného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
 2. Vyberte možnosť Targets a stlačte stredné tlačidlo.
 3. Vyberte možnosť Duration alebo Distance.
 4. Vyberte svoj cieľ.
 5. Stlačením a podržaním stredného tlačidla sa vráťte do možností športových režimov.

Ak máte aktivované všeobecné ciele, na každom displeji s údajmi sa nachádza merač cieľa zobrazujúci váš pokrok.

ZoneDisplay Progress Trainer

Upozornenie sa zobrazí, aj keď dosiahnete 50 % cieľa a po splnení cieľa.

Cvičenie s cieľom intenzity:

 1. Pred spustením zaznamenávania stlačením pravého dolného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
 2. Vyberte možnosť Intensity zones a stlačte stredné tlačidlo.
 3. Vyberte možnosť Heart rate, Pace alebo Power.
  (Možnosti závisia od zvoleného športového režimu a od toho, či máte s hodinkami spárované zariadenie Power POD).
 4. Vyberte cieľovú zónu.
 5. Stlačením a podržaním stredného tlačidla sa vráťte do možností športových režimov.

Navigovanie počas cvičenia

Počas zaznamenávania cvičenia sa môžete nechať navigovať po trase alebo k miestu záujmu (POI).

V športovom režime, ktorý používate, musí byť zapnuté GPS, aby bol možný prístup k možnostiam navigovania. Ak je presnosť GPS v športovom režime OK, keď vyberiete trasu alebo POI, presnosť GPS sa zmení na možnosť Najlepšia.

Navigovanie počas cvičenia:

 1. Vytvorte si trasu alebo bod POI vo svojom online účte a synchronizujte hodinky, ak ste tak ešte neurobili.
 2. Vyberte športový režim, ktorý používa GPS, a stlačením dolného tlačidla otvorte možnosti. Prípadne najskôr spustite zaznamenávanie a potom podržaním stlačeného stredného tlačidla otvorte možnosti športového režimu.
 3. Prejdite na položku Navigation a stlačte stredné tlačidlo.
 4. Stlačením horného a dolného tlačidla vyberte možnosť navigovania a stlačte stredné tlačidlo.
 5. Vyberte trasu alebo POI, ku ktorému sa chcete nechať navigovať, a stlačte stredné tlačidlo. Potom stlačením horného tlačidla spustite navigovanie.

Ak ste ešte nespustili zaznamenávanie cvičenia, posledný krok vás zavedie späť do možností športového režimu. Prejdite nahor do zobrazenia Štart a spustite zaznamenávanie ako normálne.

Počas cvičenia stlačením stredného tlačidla prejdite na displej navigácie, kde uvidíte trasu alebo body POI, ktoré ste vybrali. Ďalšie informácie o displeji navigovania sa nachádzajú v časti Navigácia k POI a Trasy.

Na tomto displeji môžete potiahnutím nahor alebo stlačením dolného tlačidla otvoriť možnosti navigovania. V možnostiach navigácie môžete napríklad vybrať inú trasu alebo POI, skontrolovať súradnice aktuálnej polohy, ako aj ukončiť navigáciu výberom položky Breadcrumb.

Table of Content