Suunto 9 - เริ่มต้นใช้งาน
Find a dealer/service center

Suunto 9 คู่มือการใช้งาน

Table of Content

เริ่มต้นใช้งาน

เริ่มต้นใช้งาน

เริ่มใช้ Suunto 9 ครั้งแรกได้ง่ายและรวดเร็ว

  1. กดปุ่มบนค้างเพื่อกระตุ้นการทำงานของนาฬิกา
  2. แตะหน้าจอเพื่อเริ่มต้นตัวช่วยในการตั้งค่า

Startup wizard

  1. เลือกภาษาของคุณโดยการปัดขึ้นหรือลงและแตะที่ภาษา

Select language Spartan

  1. ทำตามตัวช่วยสร้างเพื่อตั้งค่าเริ่มต้นให้เสร็จสมบูรณ์ ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกค่า แตะหน้าจอหรือกดปุ่มกลางเพื่อยอมรับค่าและไปที่ขั้นตอนถัดไป