Suunto 9 - คุณลักษณะ - โทนเสียงและการสั่น
Find a dealer/service center

Suunto 9 คู่มือการใช้งาน

Table of Content

โทนเสียงและการสั่น

โทนเสียงและการสั่น

โทนเสียงและการสั่นใช้ในการแจ้งเตือน การปลุก และเหตุการณ์และการกระทำอื่น ๆ ที่สำคัญ ปรับค่าทั้งสองได้จากการตั้งค่าในส่วน ทั่วไป » โทน

ไปที่ส่วน ทั่วไป » โทน และ การสั่น คุณจะมีตัวเลือกต่อไปนี้

  • เปิดทั้งหมด: กิจกรรมทั้งหมดทำให้เกิดการแจ้งเตือน
  • ปิดทั้งหมด: ไม่มีกิจกรรมทำให้เกิดการแจ้งเตือน
  • ปุ่มปิด: กิจกรรมทั้งหมดนอกเหนือจากการกดปุ่มทำให้เกิดการแจ้งเตือน

ไปที่ส่วน สัญญาณปลุก คุณจะมีตัวเลือกต่อไปนี้

  • การสั่น: การแจ้งเตือนแบบสั่น
  • โทน: การแจ้งเตือนด้วยเสียง
  • ทั้งคู่: การแจ้งเตือนทั้งแบบสั่นและด้วยเสียง