Suunto 9 - คุณลักษณะ - ข้อมูลเชิงลึกในการออกกำลังกาย
Find a dealer/service center

Suunto 9 คู่มือการใช้งาน

Table of Content

ข้อมูลเชิงลึกในการออกกำลังกาย

ข้อมูลเชิงลึกในการออกกำลังกาย

นาฬิกาจะบอกภาพรวมกิจกรรมการออกกำลังกาย

ปัดซ้ายหรือกดปุ่มล่างจากมุมมองหน้าปัดเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกของการออกกำลังกาย

Training Insight Spartans

ปัดซ้ายหรือกดปุ่มตรงกลางสองครั้งเพื่อดูกราฟกิจกรรมทั้งหมดในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาและระยะเวลาเฉลี่ย แตะหน้าจอเพื่อสลับกิจกรรมต่างๆ ที่ทำไว้ในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา

Training Insight 3week

ปัดขึ้นหรือกดปุ่มขวาล่างเพื่อดูสรุปผลการออกกำลังกายทั้งหมดของสัปดาห์ปัจจุบัน บทสรุปจะรวมระยะเวลาและแคลอรี่ การปัดขึ้นเมื่อเลือกกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงจะแสดงรายละเอียดของกิจกรรมนั้น

Training Insight All Activities