การได้รับแจ้งค่าที่ไม่ถูกต้อง
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

การได้รับแจ้งค่าที่ไม่ถูกต้อง

โปรไฟล์ ALTIMETER + ยืนนิ่ง + สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

หากโปรไฟล์ Altimeter เปิดทำงานเป็นระยะเวลาต่อเนื่องโดยที่อุปกรณ์อยู่ในตำแหน่งคงที่และสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง อุปกรณ์จะแจ้งค่าความสูงที่ไม่ถูกต้อง

โปรไฟล์ ALTIMETER + เคลื่อนที่ที่ความสูง + สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

หากโปรไฟล์ Altimeter เปิดทำงานและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อย ๆ ขณะปีนขึ้นหรือลงจากที่สูง อุปกรณ์จะแจ้งค่าไม่ถูกต้อง

โปรไฟล์ BAROMETER + การเคลื่อนที่ที่ความสูง

หากโปรไฟล์ Barometer เปิดทำงานอย่างต่อเนื่องขณะปีขึ้นหรือลงจากที่สูง อุปกรณ์จะคิดว่าคุณยืนนิ่งและตีความหมายระดับความสูงที่เปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล ทำให้ค่าความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างการใช้งาน: การกำหนดค่าอ้างอิงความสูง

คุณอยู่ระหว่างปีนเขาเป็นวันที่สองจากการปีนเขาสองวัน คุณพบว่าตนเองลืมสลับฟังก์ชันจากโปรไฟล์ Barometer (มาตรวัดความกดอากาศ) เป็น Altimeter (มาตรวัดความสูง) ขณะเริ่มเคลื่อนไหวในตอนเช้า คุณทราบว่าค่าความสูงในปัจจุบันจาก Suunto Ambit2 ไม่ถูกต้อง คุณจึงปีนไปในตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดตามแผนที่ภูมิประเทศที่มีแจ้งค่าอ้างอิงความสูงไว้ คุณแก้ไขค่าอ้างอิงความสูงสำหรับ Suunto Ambit2 ให้ตรงกันและสลับฟังก์ชันจากโปรไฟล์ Barometer (มาตรวัดความกดอากาศ) เป็น Altimeter (มาตรวัดความสูง) ค่าความสูงของคุณจึงถูกต้องอีกครั้ง