การจับเวลาด้วย GPS
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 R คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

การจับเวลาด้วย GPS

การจับเวลาด้วย GPS จะแก้ไขชดเชยเวลาระหว่าง Suunto Ambit2 R ของคุณและของ GPS การจับเวลาด้วย GPS จะแก้ไขเวลาโดยอัตโนมัติวันละครั้งหรือหลังจากที่คุณได้ปรับเวลาด้วยตนเอง นอกจากนี้ระบบสองเวลาก็ได้รับการแก้ไข ด้วย

หมายเหตุ:

การจับเวลาด้วย GPS จะแก้ไขเวลาส่วนนาทีและวินาที แต่ไม่แก้ชั่วโมง

หมายเหตุ:

การจับเวลาด้วย GPS จะแก้ไขเวลาอย่างแม่นยำ หากมีเวลาไม่ถูกต้องน้อยกว่า 7.5 นาที ถ้าเวลาไม่ถูกต้องมากกว่านั้น การจับเวลาด้วย GPS จะแก้ไขได้ใกล้เคียงที่สุดที่ 15 นาที

การจับเวลาด้วย GPS จะถูกเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น เพื่อปิดการใช้งาน:

  1. จากเมนูตัวเลือก ไปที่ General (ทั่วไป) จากนั้นไปที่ Time/date (เวลา/วันที่) และ GPS timekeeping (การจับเวลา GPS)
  2. ตั้งค่าการจับเวลา GPS เปิดหรือปิดโดยใช้ปุ่ม Start Stop (เริ่ม หยุด) และปุ่ม Light Lock (ล็อค) ยอมรับด้วยการกดปุ่ม Next
  3. กลับไปที่การตั้งค่า ด้วยปุ่ม Back Lap หรือกดปุ่ม Next ค้างไว้เพื่อเข้าไปในเมนูตัวเลือก

setting GPS timekeeping