IC
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 R คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

IC

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตรฐานการยกเว้นใบอนุญาตอุตสาหกรรมของแคนาดา RSS การทำงานต้องเป็นไปตามเงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้:

(1) อุปกรณ์นี้ไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน และ

(2) อุปกรณ์นี้ต้องสามารถรับสัญญาณรบกวนที่เข้ามา รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ของอุปกรณ์ด้วย