เริ่มการออกกำลังกาย
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 R คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

เริ่มการออกกำลังกาย

เริ่มการออกกำลังกาย

เพื่อเริ่มการออกกำลังกาย:

  1. ทำพื้นผิวสัมผัสให้ชื้นและใส่สายรัดวัดการเต้นของหัวใจ (ตัวเลือก)
  2. กดปุ่ม Start Stop เพื่อเข้าสู่เมนูเริ่มต้น
  3. กดปุ่ม Next เพื่อเข้าไปใน Exercise
  4. เลื่อนโหมดกีฬาด้วยปุ่ม Start Stop (เริ่ม หยุด) หรือ Light Lock (ล็อค) และเลือกโหมดที่เหมาะสมด้วยปุ่ม Next (ถัดไป)
  5. นาฬิกาจะเริ่มต้นค้นหาสัญญาณสายรัดวัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยอัตโนมัติ ถ้าโหมดกีฬาที่เลือกมีการใช้สายรัดวัดการเต้นของหัวใจ รอจนนาฬิกาแจ้งอัตราการเต้นของหัวใจและ/หรือพบสัญญาณ GPS หรือกดปุ่ม Start Stop เพื่อเลือก Later นาฬิกาจะค้นหาอัตราการเต้นของหัวใจและ/หรือสัญญาณ GPS ต่อไป
    เมื่อพบสัญญาณการเต้นของหัวใจ/GPS นาฬิกาจะเริ่มแสดงและบันทึกข้อมูลการเต้นของหัวใจ/GPS
  6. กดปุ่ม Start Stop เพื่อเริ่มการบันทึกการออกกำลังกาย เพื่อเข้าไปที่เมนูตัวเลือก กดปุ่ม Next ค้างไว้ (โปรดดูที่ ตัวเลือกเพิ่มเติมในโหมด sport)

starting exercise Ambit2