Suunto Spartan Sport Wrist HR - อ้างอิง - สงวนลิขสิทธิ์
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Sport Wrist HR คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

สงวนลิขสิทธิ์

สงวนลิขสิทธิ์

© Suunto Oy 3/2016 สงวนลิขสิทธิ์ Suunto ชื่อผลิตภัณฑ์ Suunto โลโก้ ชื่อและเครื่องหมายการค้า Suunto อื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของ Suunto Oy เอกสารฉบับนี้และเนื้อหาทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของ Suunto Oy และมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานของลูกค้าเพื่อรับความรู้และข้อมูลการทำงานของผลิตภัณฑ์ Suunto จะไม่มีการนำเนื้อหามาใช้หรือเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดและ/หรือนอกจากนี้มีการแจ้งไว้แล้ว รวมทั้งเพื่อการเปิดเผยหรือการทำซ้ำที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Suunto Oy แม้ว่าเราจะคอยตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ให้ครอบคลุมและถูกต้อง แต่จะไม่มีการรับประกันความถูกต้องใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เนื้อหาของเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดดาวน์โหลดเอกสารนี้ฉบับล่าสุดใน www.suunto.com