Suunto Spartan Trainer Wrist HR - เริ่มต้นใช้งาน - การปรับการตั้งค่า
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

การปรับการตั้งค่า

คุณสามารถปรับการตั้งค่านาฬิกาทั้งหมดได้ในนาฬิกาโดยตรงหรือผ่าน Suunto Movescount

วิธีปรับการตั้งค่า

 1. กดปุ่มขวาบนจนกว่าจะเห็นไอคอนการตั้งค่า จากนั้นกดปุ่มกลางเพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่า

  ไอคอนการตั้งค่า

 2. เลื่อนดูเมนูตั้งค่าโดยกดปุ่มขวาบนหรือขวาล่าง

  เมนูการตั้งค่า Spartan Trainer

 3. เลือกการตั้งค่าโดยกดปุ่มกลาง เมื่อการตั้งค่าไฮไลต์อยู่ กลับไปที่เมนูโดยกดปุ่มซ้ายล่าง

 1. หากต้องการตั้งช่วงค่า ให้เปลี่ยนค่าโดยกดปุ่มขวาบนหรือขวาล่าง

  โหมดไฟพื้นหลัง

 2. หากต้องการเปิดหรือปิดการตั้งค่าที่เพิ่งปรับไป ให้เปลี่ยนค่าโดยกดปุ่มตรงกลาง

  การตั้งปลุก

เคล็ดลับ:

คุณสามารถเข้าไปยังการตั้งค่าทั่วไปจากหน้าปัดด้วยการกดปุ่มกลางค้างไว้เพื่อเปิดเมนูในบริบท

InContext menu (เมนูในบริบท)