Suunto Spartan Ultra - อ้างอิง - Copyright
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Ultra คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

Copyright

© Suunto Oy 7/2016 สงวนลิขสิทธิ์ Suunto ชื่อผลิตภัณฑ์ Suunto โลโก้ ชื่อและเครื่องหมายการค้า Suunto อื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของ Suunto Oy เอกสารฉบับนี้และเนื้อหาทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของ Suunto Oy และมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานของลูกค้าเพื่อให้ความรู้และข้อมูลการทำงานของผลิตภัณฑ์ Suunto ห้ามไม่ให้ใช้หรือเผยแพร่เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดและ/หรือทำการสื่อสาร การเปิดเผยหรือการทำซ้ำที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Suunto Oy แม้เราจะจัดทำข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ให้มีความครอบคลุมและความถูกต้อง แต่จะไม่มีการรับประกันความถูกต้องใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เนื้อหาของเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดดาวน์โหลดเอกสารฉบับล่าสุดใน www.suunto.com