Servisná ponuka
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.0

Servisná ponuka

Servisná ponuka

Ak chcete otvoriť servisnú ponuku, podržte súčasne stlačené tlačidlá BACK LAP a START, kým sa v hodinkách neotvorí servisná ponuka.

enter service

Servisná ponuka obsahuje tieto položky:

 • Info (Informácie):
  • Air pressure (Tlak vzduchu): zobrazenie aktuálneho absolútneho tlaku vzduchu a teploty.
  • Version (Verzia): zobrazenie aktuálnej verzie softvéru a hardvéru.
  • BLE: zobrazenie aktuálnej verzie rozhrania Bluetooth.
 • Display (Displej):
  • LCD test (Test displeja LCD): umožňuje otestovať, či displej LCD funguje správne.
 • ACTION (AKCIA):
  • Power off (Napájanie vypnuté): umožňuje prepnúť hodinky do režimu hlbokého spánku.
  • GPS reset (Resetovanie GPS): umožňuje resetovať jednotku GPS.
POZNÁMKA:

Power off (Vypnutie) je stav s nízkou spotrebou. Ak chcete zariadenie prebudiť, postupujte ako pri bežnom spustení. Všetky nastavenia s výnimkou času a dátumu sa zachovajú. Stačí ich potvrdiť v sprievodcovi spustením.

POZNÁMKA:

Ak sú hodinky 10 minút bez pohybu, prepnú sa do úsporného režimu. Hodinky sa znova aktivujú pri pohybe.

POZNÁMKA:

Obsah servisnej ponuky sa môže počas aktualizácií zmeniť bez upozornenia.

Resetovanie GPS

Ak jednotka GPS nedokáže nájsť signál, v servisnej ponuke môžete resetovať údaje GPS.

Resetovanie jednotky GPS:

 1. V servisnej ponuke tlačidlom LIGHT prejdite na položku ACTION (AKCIA) a otvorte ju stlačením tlačidla NEXT.
 2. Stlačením tlačidla LIGHT prejdite na položku GPS reset (Resetovanie GPS) a otvorte ju stlačením tlačidla NEXT.
 3. Stlačením tlačidla START potvrďte resetovanie jednotky GPS alebo stlačením tlačidla LIGHT resetovanie zrušte.
POZNÁMKA:

Pri resetovaní GPS sa zresetujú údaje GPS a hodnoty kalibrácie kompasu. Uložené záznamy sa neodstránia.