Používání profilu Barometr
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 Uživatelská příručka - 2.0

Table of Content

Používání profilu Barometr

Profil Barometr ukazuje aktuální tlak vzduchu na hladinu moře. Ten je založen na referenčních hodnotách uložených v nastaveních a na konstantně měřeném absolutním tlaku vzduchu. Další informace o nastavení referenčních hodnot, viz Nastavení referenčních hodnot.

Změny v tlaku vzduchu na hladinu moře jsou graficky znázorněny ve středním řádku displeje. Na displeji jsou zobrazeny hodnoty naměřené v intervalu 15 minut za posledních 26 hodin.

Když je aktivován profil Barometr, je na displeji zobrazena ikona barometru. Další informace o nastavení profilu Alti & Baro, viz Nastavení profilů.

Je-li aktivován profil Barometr, přístroj Suunto Ambit2 ukazuje tyto barometrické informace:

  • horní řádek: aktuální tlak vzduchu na hladinu moře
  • střední řádek: graf obrazující data tlaku vzduchu na hladinu moře za posledních 27 hodin (interval záznamu 1 hodina)
  • dolní řádek: tlačítkem View přepínejte mezi teplotou, časem a referenční hodnotou nadmořské výšky.

baro mode

Referenční hodnota nadmořské výšky je poslední nadmořská výška použitá v režimu Alti & Baro. Může to být:

  • nadmořská výška nastavená jako referenční v profilu Barometr nebo
  • poslední nadmořská výška zaprotokolovaná v profilu Automaticky před přepnutím na profil Barometr.
POZNÁMKA:

Pokud nosíte přístroj Suunto Ambit2 na zápěstí, musíte jej sundat, abyste získali správně změřené hodnoty teploty. Je to proto, že teplota vašeho těla ovlivní počáteční měření.