Odpočítávací měřič

Suunto Ambit2 R Uživatelská příručka - 2.0

Odpočítávací měřič

Odpočítávací měřič

Můžete nastavit počitadlo, které odpočítává čas od nastavené hodnoty směrem k nule. Po aktivaci se odpočítávací měřič zobrazí jako další displej za režimem TIME (ČAS).

Po každé z posledních 10 sekund odpočtu přístroj krátce pípne a po dosažení nuly zazní alarm.

Postup nastavení času odpočítávání:

  1. Stisknutím Start Stop otevřete menu start.
  2. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Timers (Časovače) a zvolte ji stisknutím Next.
  3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Countdown (Odpočítávání) a zvolte ji stisknutím Next.
  4. Stisknutím View upravte čas odpočítávání.
  5. Tlačítky Start Stop a Light Lock nastavte hodiny a minuty. Potvrďte tlačítkem Next.
  6. Stisknutím Start Stop spusťte odpočítávání.

countdown timer Ambit2

Hodinu po zastavení odpočítávání displej odpočítávacího měřiče zmizí.

Chcete-li měřič deaktivovat, otevřete v menu start TIMERS (ČASOVAČE) a zvolte položku END countdown (UKONČIT odpočítávání).

TIP:

Odpočítávání můžete přerušit/obnovit stisknutím tlačítka Start Stop.