Σημείωση ευρεσιτεχνίας

Suunto Ambit3 Vertical Οδηγίες χρήσης - 1.1

Table of Content

Σημείωση ευρεσιτεχνίας

Σημείωση ευρεσιτεχνίας

Αυτό το προϊόν προστατεύεται από τις εκκρεμείς αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τα αντίστοιχα δικαιώματά τους σε εθνικό επίπεδο: US 13/827,418, US 13/691,876, US 13/833,755, US 13/744,493, US 14/331,268, US 7,271,774, US 12/990,005, US 14/110,172, US 7,330,752, WO2015036651, US 14/195,670, US 13/794,468, US 14/839,928, US 14/882,487.

Έχουν υποβληθεί πρόσθετες αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.