Suunto EON Core - Reference - Shoda

Suunto EON Core Uživatelská příručka

Shoda

Směrnice EU o rádiovém vybavení

Společnost Suunto Oy tímto prohlašuje, že tento výrobek vybavený rádiovým vysílačem typu DW171 je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující adrese: www.suunto.com/EUconformity.

Osobní ochranné prostředky v EU

Kombinace Suunto EON Core a sondy Suunto Tank POD je osobní ochranná pomůcka podle směrnice 89/686/EHS. Oznámený subjekt č. 0078, Institut National de la Plongée Professionnelle, Entrée 3 - Port de la Pointe Rouge, 13008 MARSEILLE, Francie, provedla ES přezkoušení typu s výše uvedenou kombinací a potvrdila shodu s evropskou normou EN250:2014. Tato certifikace se vztahuje na ponory až do hloubky 50 m, jak je definováno v normě EN250:2014.

Standard EU pro hloubkoměry

EN 13319 je evropským standardem, který stanovuje požadavky na hloubkoměry potápěčských počítačů. Potápěčské počítače Suunto tento standard splňují.

Soulad s FCC

Tento přístroj vyhovuje části 15 Pravidel FCC. Jeho používání podléhá následujícím podmínkám:

(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé interference, a

(2) toto zařízení musí akceptovat všechny přijaté interference, včetně interferencí, které mohou způsobit nežádoucí činnost. Tento výrobek byl testován na shodu se standardy FCC a je určen pro domácí nebo kancelářské použití.

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Suunto, mohou zrušit vaše oprávnění používat tento přístroj podle nařízení FCC.

IC

Tento přístroj je v souladu s normami RSS licenční výjimky Industry Canada. Jeho používání podléhá následujícím podmínkám:

(1) tento přístroj nesmí způsobovat interference, a

(2) tento přístroj musí akceptovat všechny interference, včetně interferencí, které mohou způsobit nežádoucí činnost.