Suunto Spartan Trainer Wrist HR - F???t?da ?a? ?p?st????? - ?pata??a

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Οδηγός Χρήσης - 2.0

Table of Content

?pata??a

?pata??a

? d????e?a ?e?t?????a? µet? ap? µ?a f??t?s? e?a?t?ta? ap? t?? t??p? ?a? t?? s?????e? ???s?? t?? ????????. Se s?????e? ?aµ???? ?e?µ???as?a?, ??a pa??de??µa, ? d????e?a µ?a? ap??? f??t?s?? µe???eta?. Ge????, ? ????t???t?ta t?? epa?af??t???µe??? µpata???? µe???eta? µe t?? p???d? t?? ??????.

S????OS?:

Se pe??pt?s? as?????st?? µe??s?? t?? d??aµ???t?ta? ???? e?att?µat???? µpata??a?, ? Suunto ?a??pte? t?? a?t??at?stas? t?? µpata??a? ??a ??a ?t?? ? ??a 300 f??t?se?? t? µ???st?, ?,t? ?s??se? p??t?.

?ta? t? ep?ped? t?? µpata??a? e??a? ??t? ap? 10%, eµfa???eta? st? ????? ??a e?????d?? ?aµ???? µpata??a?. ?? t? ep?ped? t?? µpata??a? p?se? p???, t? ????? µpa??e? se ?e?t?????a ?aµ???? ?s???? ?a? eµfa???eta? ??a e?????d?? f??t?s??.

???? ?aµ??? ep?ped? µpata??a? Spartan Trainer

???s?µ?p???ste t? ?a??d?? USB ??a ?a f??t?sete t? ????? sa?. ????? t? ep?ped? t?? µpata??a? a??ße? a??et?, t? ????? staµat? ?a e??a? se ?e?t?????a ?aµ???? ?s????.

???????????S?:

F??t?ste t? ????? sa? ???s?µ?p????ta? µ??? p??sa?µ??e?? USB p?? s?µµ??f????ta? µe t? p??t?p? IEC 60950-1 s?et??? µe t?? pe?????sµ??? pa???? ?e?µat?? ? ???s? µ? s?µµ??f??µe??? p??sa?µ????? µp??e? ?a p???a??se? ß??ß? st? ????? sa? ? p???a???.