คำประกาศเรื่องสิทธิบัตร

Suunto Traverse คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

คำประกาศเรื่องสิทธิบัตร

คำประกาศเรื่องสิทธิบัตร

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตรและสิทธิที่สอดคล้องกันในระดับชาติ: US 7,271,774 , US 7,324,002, US 13/794,468, US 14/195,670 ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรเพิ่มเติมแล้ว