Pagpe-pair ng heart rate sensor

Suunto Traverse Gabay ng Gumagamit - 2.0

Pagpe-pair ng heart rate sensor

Pagpe-pair ng heart rate sensor

Maaaring mag-iba-iba ang pamamaraan ng pagpe-pair depende sa uri ng heart rate (HR) sensor. Mangyaring sumangguni sa gabay ng gumagamit para sa device na iyong pine-pair sa iyong Suunto Traverse bago magpatuloy.

Upang i-pair ang heart rate sensor:

  1. I-activate ang heart rate sensor
  2. Pindutin nang matagal ang NEXT upang makapasok sa menu ng mga opsyon.
  3. Mag-scroll sa CONNECTIVITY (CONNECTIVITY) gamit ang LIGHT at piliin gamit ang NEXT.
  4. Pindutin muli ang NEXT upang makapasok sa Pair (I-pair).
  5. Mag-scroll sa HR belt (HR belt) gamit ang LIGHT at pindutin ang NEXT.
  6. Hawakan ang Suunto Traverse nang malapit sa device na pine-pair mo at hintayin ang Suunto Traverse na mag-abiso na matagumpay ang pagpe-pair.