Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 |  FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit2 S Uživatelská příručka - 2.0

Záruka

OMEZENÁ ZÁRUKA SUUNTO

Firma Suunto zaručuje, že v průběhu Záruční doby firma Suunto nebo autorizovaná servisní centra Suunto (dále pouze Servisní centra) v rámci podmínek této Omezené záruky a na základě vlastního uvážení bezplatně napraví vady materiálu nebo zpracování a) opravením, b) výměnou nebo c) náhradou. Tato Omezená záruka je platná a vymahatelná jen v zemi, ve které došlo ke koupi, pokud není místními zákony stanoveno jinak.

Záruční doba

Záruční doba začíná datem koupě původním kupujícím. Záruční doba přístrojů s displejem je dva (2) roky. Záruční doba na spotřební materiál a příslušenství pro všechny výrobky, včetně (mimo jiné) zařízení POD a zařízení pro přenos tepové frekvence, je jeden (1) rok.

Kapacita dobíjecí baterie se časem snižuje. V případě abnormálního poklesu kapacity z důvodu vadné baterie je zárukou Suunto zajištěna výměna baterie do 1 roku nebo max. 300 nabíjecích cyklů, podle toho, co nastalo dříve.

Výluky a omezení

Tato Omezená záruka se nevztahuje na:

    1. normální opotřebení a odření, b) defekty způsobené hrubým zacházením, nebo c) defekty či poškození způsobené nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s doporučením;
  1. uživatelské příručky nebo položky třetích stran;
  2. defekty a domnělé defekty způsobené používáním s jakýmkoli výrobkem, příslušenstvím, softwarem nebo službou nevyrobenou nebo nedodanou firmou Suunto;

Tato Omezená záruka ztrácí platnost, pokud:

  1. byl výrobek otevřen mimo zamýšlené použití;
  2. byl výrobek opravován pomocí neautorizovaných náhradních součástí; upravován nebo opravován neautorizovaným Servisním střediskem;
  3. bylo odstraněno, upraveno nebo jinak zneplatněno výrobní číslo, na základě výhradního rozhodnutí firmy Suunto;
  4. byl výrobek vystaven působení chemikálií, včetně mj. odpuzovačů hmyzu.

Suunto nezaručuje, že Výrobek bude fungovat bez přerušení či bezchybně, ani že Výrobek bude spolupracovat s jiným hardwarem či softwarem dodaným třetí stranou.

Přístup k záručnímu servisu Suunto

Pro přístup k záručnímu servisu Suunto musíte doložit doklad o koupi. Pokyny k získání záručního servisu najdete na www.suunto.com/support. Máte-li pochybnosti nebo dotazy, najdete zde i rozsáhlou nabídku podpůrných materiálů. Nebo odtud můžete poslat dotaz přímo na technickou podporu Suunto Contact Center. Případně můžete kontaktovat technickou podporu Suunto Contact Center telefonicky na čísle uvedeném na poslední stránce tohoto dokumentu. Kvalifikovaný personál Suunto vám pomůže, a v případě potřeby při telefonickém hovoru problémy s vaším přístrojem vyřeší.

Omezení odpovědnosti

Tato Omezená záruka v maximální míře, do jaké to povolují platné závazné právní předpisy, představuje jediný a výhradní nápravný prostředek, který vylučuje jakékoli jiné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Firma Suunto nebude odpovědná za zvláštní, nahodilé, trestné ani následné škody, mimo jiné za ztráty očekávaných přínosů, ztráty dat, ztráty použití, náklady na kapitál, náklady na náhradní vybavení či zařízení, nároky třetích stran, poškození vlastnictví, vzniklé následkem zakoupení nebo používání výrobku nebo pocházející z porušení záruky, porušení smlouvy, nedbalosti, přečinu, či podle jakékoli teorie zákonného či zvykového práva, i kdyby firma Suunto o možnosti vzniku takových škod věděla. Firma Suunto nebude zodpovědná za zpoždění při provádění záručního servisu.

Table of Content