Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Ambit3 Peak Uživatelská příručka - 2.5

Alti-Baro

V režimu Alti-baro můžete zobrazit aktuální nadmořskou výšku nebo barometrický tlak vzduchu.Stiskněte v režimu Čas tlačítko Next, zobrazí se displej ALTI & BARO.

Můžete zobrazit/skrýt displej Alti-baro z menu start pomocí položky nastavení Displays (Displeje) » Alti-Baro (Alti-Baro).Přepínejte tlačítkem Next.

K různým zobrazením se dostanete pomocí tlačítka View, záleží na tom, jaký profil máte aktivován.

K dispozici jsou tři profily:Automatic (Automaticky), Barometer (Barometr) a Altimeter (Výškoměr).Další informace o nastavení profilů, viz Vybrání vhodného profilu pro prováděnou aktivitu.

Je-li aktivováno GPS, je možné zobrazit časy východu a západu slunce.Není-li GPS aktivní, jsou časy východu a západu slunce odvozeny od poslední zaznamenané souřadnice GPS.

Získání správných údajů

Hodinky Suunto Ambit3 Peak neustále měří absolutní tlak vzduchu pomocí vestavěného tlakového senzoru.Na základě této naměřené hodnoty a referenčních hodnot vypočítává nadmořskou výšku nebo tlak vzduchu na hladinu moře.

pressure sensor Ambit3 Peak

UPOZORNĚNÍ:

Udržujte místo okolo senzoru bez nečistot a písku.Nikdy nevkládejte žádné předměty do otvorů senzoru.

Pokud vaše outdoorová aktivita vyžaduje přesnou hodnotu tlaku vzduchu na hladinu moře nebo nadmořskou výšku, budete muset nejdříve kalibrovat hodinky Suunto Ambit3 Peak zadáním aktuální nadmořské výšky nebo aktuálního tlaku vzduchu.

TIP:

Absolutní tlak vzduchu a známá referenční hodnota nadmořské výšky = tlak vzduchu na hladinu mořeAbsolutní tlak vzduchu a známý tlak vzduchu na hladinu moře = nadmořská výška

Nadmořskou výšku vašeho umístění můžete najít ve většině topografických map nebo na Google Earth.Referenční hodnotu tlaku vzduchu na hladinu moře pro vaše umístění je možné najít na webových stránkách služeb předpovědi počasí.

Je-li aktivována funkce Suunto FusedAltiTM, bude hodnota nadmořské výšky využívající kalibrovaný tlak na hladinu moře automaticky upravována pomocí FusedAlti.Další informace uvádí FusedAlti.

Změny místních podmínek počasí ovlivní naměřenou nadmořskou výšku.Pokud se místní počasí mění často, doporučuje se často resetovat aktuální referenční hodnotu nadmořské výšky, pokud možno před zahájením cesty (pokud jsou referenční hodnoty k dispozici).Dokud je místní počasí stabilní, nepotřebujete nastavovat referenční hodnoty.

Postup nastavení referenčních hodnot tlaku vzduchu na hladinu moře a nadmořské výšky:

 1. Otevřete menu možností přidržením tlačítka Next.
 2. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Alti-baro (Alti-baro) a otevřete ji stisknutím tlačítka Next.
 3. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Reference (Reference) a otevřete ji stisknutím tlačítka Next. K dispozici jsou tyto možnosti nastavení:
 4. FusedAlti (FusedAlti):GPS je zapnuto a hodinky začínají počítat nadmořskou výšku podle FusedAlti.
 5. Manual altitude (Manuální nadm. výška):Manuálně nastavte nadmořskou výšku.
 6. Sea level pressure (Tlak na hladinu moře):Manuálně nastavte referenční hodnotu tlaku na hladinu moře.
 7. Tlačítky Start Stop a Light Lock nastavte referenční hodnotu.Nastavení potvrďte tlačítkem Next.

setting reference values Ambit3 Peak

TIP:

Na displeji Alti-Baro můžete otevřít nastavení Reference (Reference) přidržením tlačítka View.

Nadmořskou výšku můžete nastavit i v průběhu cvičení, viz Nastavení nadmořské výšky v průběhu cvičení.

Vybrání vhodného profilu pro prováděnou aktivitu

Profil Altimeter (Výškoměr) byste měli vybrat, pokud vaše outdoorové aktivity zahrnují změny nadmořské výšky (například turistika v horském terénu).

Profil Barometer (Barometr) byste měli vybrat, pokud vaše outdoorové aktivity nezahrnují změny nadmořské výšky (například kopaná, plavání nebo plavba na lodi).

Abyste získali správně naměřené hodnoty, musíte vybrat správný profil pro prováděnou aktivitu.Hodinky Suunto Ambit3 Peak mohou vybrat vhodný profil pro aktivitu automaticky nebo jej můžete vybrat sami.

POZNÁMKA:

Profil můžete definovat jako součást nastavení sportovního režimu na Movescount nebo v přístroji Suunto Ambit3 Peak.

Postup nastavení profilu Alti & Baro:

 1. Otevřete menu možností přidržením tlačítka Next.
 2. Tlačítkem Light Lock vyberte položku Alti-baro (Alti-baro) a otevřete ji stisknutím tlačítka Next.
 3. Stisknutím tlačítka Next zvolte Profile (Profil).
 4. Tlačítkem Start Stop nebo Light Lock vyberte variantu profilu (Automatic (Automaticky), Altimeter (Výškoměr), Barometer (Barometr)).Tlačítkem Next vyberte profil.

setting profile

Příklad použití:Nastavení referenční hodnoty nadmořské výšky

Jste již druhý den na své cestě.Zjistíte, že jste ráno při zahájení pochodu ráno zapomněli přepnout profil Barometer (Barometr) na profil Altimeter (Výškoměr). Víte, že aktuální hodnota nadmořské výšky naměřená hodinkami Suunto Ambit3 Peak je chybná.Takže se přesunete na nejbližší místo, pro které je v topografické mapě uvedena nadmořská výška.V hodinkách Suunto Ambit3 Peak opravíte referenční hodnotu nadmořské výšky a přepnete z profilu Barometer (Barometr) na profil Altimeter (Výškoměr).Naměřené hodnoty nadmořské výšky jsou znovu přesné.

Nesprávné údaje

Je-li profil Altimeter (Výškoměr) zapnutý po dlouhou dobu a přístroj během této doby nemění svou polohu, přičemž zároveň dochází ke změně počasí, přístroj bude uvádět nesprávné hodnoty nadmořské výšky.

Je-li zapnutý profil Altimeter (Výškoměr), počasí se často mění a vy se pohybujete ve vertikálním směru (výstup nebo sestup), přístroj bude uvádět nesprávné údaje.

Je-li profil Barometer (Barometr) zapnutý po dlouhou dobu, během které se pohybujete ve vertikálním směru (výstup nebo sestup), přístroj předpokládá, že se nepohybujete a interpretuje vaše změny v nadmořské výšce jako změny tlaku vzduchu na hladinu moře.Z toho důvodu uvádí nesprávné údaje o tlaku vzduchu na hladinu moře.

Používání profilu Altimeter (Výškoměr)

Profil Altimeter (Výškoměr) počítá nadmořskou výšku na základě referenčních hodnot.Referenční hodnotou může být tlak vzduchu na hladinu moře nebo referenční hodnota nadmořské výšky.Když je aktivován profil Altimeter (Výškoměr), je na displeji zobrazena ikona výškoměru.

Je-li aktivován profil Altimeter (Výškoměr), máte přístup k těmto zobrazením:

 • horní řádek:vaše aktuální nadmořská výška
 • střední řádek:graf zobrazující změny nadmořské výšky za posledních 24 hodin (interval záznamu 15 minut)
 • dolní řádek:stiskem tlačítka View zobrazíte čas, teplotu, východ/západ slunce nebo referenční hodnotu tlaku vzduchu na hladinu moře

altimeter profile Ambit3 Peak

POZNÁMKA:

Pokud nosíte přístroj Suunto Ambit3 Peak na zápěstí, musíte jej sundat, abyste získali správně změřené hodnoty teploty. Je to proto, že teplota vašeho těla ovlivní počáteční měření.

Používání profilu Barometer (Barometr)

Profil Barometer (Barometr) ukazuje aktuální tlak vzduchu na hladinu moře.Ten je založen na referenčních hodnotách uložených v nastaveních a na konstantně měřeném absolutním tlaku vzduchu.

Změny v tlaku vzduchu na hladinu moře jsou graficky znázorněny ve středním řádku displeje.

Když je aktivován profil Barometer (Barometr), je na displeji zobrazena ikona barometru.

Je-li aktivován profil Barometer (Barometr), hodinky Suunto Ambit3 Peak ukazují tyto barometrické informace:

 • horní řádek:aktuální tlak vzduchu na hladinu moře
 • střední řádek:graf zobrazující změny tlaku vzduchu na hladinu moře za posledních 24 hodin (interval záznamu 15 minut)
 • dolní řádek:stiskem tlačítka View zobrazíte čas, teplotu, východ/západ slunce nebo referenční hodnotu nadmořské výšky.

barometer profile Ambit3 Peak

Referenční hodnota nadmořské výšky je poslední nadmořská výška použitá v režimu Alti & Baro.Může to být:

 • nadmořská výška nastavená jako referenční v profilu Barometer (Barometr) nebo
 • poslední nadmořská výška zaprotokolovaná v profilu Automatic (Automaticky) před přepnutím na profil Barometer (Barometr).
POZNÁMKA:

Pokud nosíte přístroj Suunto Ambit3 Peak na zápěstí, musíte jej sundat, abyste získali správně změřené hodnoty teploty. Je to proto, že teplota vašeho těla ovlivní počáteční měření.

Používání profilu Automatic (Automaticky)

Profil Automatic (Automaticky) přepíná mezi profily Altimeter (Výškoměr) a Barometer (Barometr) podle toho, jak se s přístrojem pohybujete.Pokud je aktivní profil Automatic (Automaticky), přístroj automaticky interpretuje změny tlaku vzduchu jako změny v nadmořské výšce nebo změny počasí.

automatic profile

Není možné současně měřit změny počasí a změny nadmořské výšky, protože oba jevy způsobuje okolní tlak vzduchu.Hodinky Suunto Ambit3 Peak poznají vertikální pohyb a přepnou se do režimu měření nadmořské výšky, když je to třeba.Je-li zobrazena nadmořská výška, je aktualizována s max. prodlevou 10 sekund.

Pokud se pohybujete beze změny nadmořské výšky (méně než 5 metrů ve svislém směru za 12 minut), přístroj Suunto Ambit3 Peak interpretuje všechny změny tlaku vzduchu jako změny počasí.Interval měření je 10 sekund.Měření nadmořské výšky zůstává konstantní, a pokud dojde ke změně počasí, uvidíte změny v hodnotách naměřeného tlaku vzduchu na hladinu moře.

Pokud se pohybujete ve svislém směru (během 3 minut změníte nadmořskou výšku o více než 5 metrů), přístroj Suunto Ambit3 Peak interpretuje všechny změny tlaku vzduchu jako změny nadmořské výšky.

V závislosti na aktivovaném profilu můžete pomocí tlačítka View používat zobrazení profilu Altimeter (Výškoměr) nebo Barometer (Barometr).

POZNÁMKA:

Pokud používáte profil Automatic (Automaticky), nejsou na displeji zobrazeny ikony barometru nebo výškoměru.

Table of Content