Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Core Uživatelská příručka -

Záruka

Firma Suunto zaručuje, že v průběhu Záruční doby firma Suunto nebo autorizovaná servisní centra Suunto (dále pouze Servisní centra) v rámci podmínek této Omezené záruky a na základě vlastního uvážení bezplatně napraví vady materiálu nebo zpracování a) opravením, b) výměnou nebo c) náhradou. Tato Omezená záruka je platná a vymahatelná jen v zemi, ve které došlo ke koupi, pokud není místními zákony stanoveno jinak.

Záruční doba

Záruční doba podle této Omezené mezinárodní záruky začíná datem koupě původním kupujícím.

Není-li stanoveno jinak, je záruční doba u hodinek, chytrých hodinek, potápěčských počítačů, zařízení pro přenos tepové frekvence, potápěčských sond, mechanických potápěčských přístrojů a mechanických přesných přístrojů dva (2) roky.

Záruční doba u příslušenství, včetně například hrudních pásů Suunto, řemínků, nabíječek, kabelů, dobíjecích baterií, náramků a hadic, je jeden (1) rok.

Na vady související s (tlakovým) snímačem měření hloubky v potápěčských počítačích Suunto je záruční doba pět (5) let.

Výluky a omezení

Tato Omezená záruka se nevztahuje na:

    1. normální opotřebení, například poškrábání, odřeniny či změny barvy a/nebo materiálu nekovových pásů, b) závady způsobené nešetrným zacházením nebo c) závady či poškození plynoucí z použití neshodujícího se s použitím zamýšleným či doporučovaným, nesprávné péče, nedbalosti a nehod jako upuštění na zem či rozdrcení;
  1. tištěné materiály a obal;
  2. závady a údajné závady způsobené používáním s jakýmkoli výrobkem, příslušenstvím, softwarem nebo službou nevyrobenou nebo nedodanou firmou Suunto;
  3. nedobíjecí baterie.

Společnost Suunto nezaručuje, že Výrobek či příslušenství budou fungovat bez přerušení či bezchybně, ani že Výrobek či příslušenství budou spolupracovat s jiným hardwarem či softwarem dodaným třetí stranou.

Tato omezená záruka není vynutitelná, jestliže u Výrobku nebo příslušenství:

  1. byl výrobek otevřen mimo zamýšlené použití;
  2. byl výrobek opravován pomocí neautorizovaných náhradních součástí; upravován nebo opravován neautorizovaným Servisním střediskem;
  3. došlo k odstranění, úpravě nebo jiné formě zneplatnění výrobního čísla, na základě výhradního rozhodnutí firmy Suunto;
  4. došlo k vystavení působení chemikálií, například opalovacích krémů nebo odpuzovačů hmyzu.

Přístup k záručnímu servisu Suunto

Pro přístup k záruční službě Suunto je nutné doložit doklad o koupi. Informace o získání záručního servisu získáte na www.suunto.com/warranty, kontaktujte místního autorizovaného prodejce Suunto nebo volejte technickou podporu Suunto Contact Center.

Omezení odpovědnosti

Tato Omezená záruka v maximální míře, do jaké to povolují platné závazné právní předpisy, představuje jediný a výhradní nápravný prostředek, který vylučuje jakékoli jiné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Firma Suunto nebude odpovědná za zvláštní, nahodilé, trestné ani následné škody, mimo jiné za ztráty očekávaných přínosů, ztráty dat, ztráty použití, náklady na kapitál, náklady na náhradní vybavení či zařízení, nároky třetích stran, poškození vlastnictví, vzniklé následkem zakoupení nebo používání výrobku nebo pocházející z porušení záruky, porušení smlouvy, nedbalosti, přečinu, či podle jakékoli teorie zákonného či zvykového práva, i kdyby firma Suunto o možnosti vzniku takových škod věděla. Firma Suunto nebude zodpovědná za zpoždění při provádění záručního servisu.

Table of Content