Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | SUUNTO CUSTOMIZER IS BACK | FREE RETURNS

Suunto D4f Uživatelská příručka -

  • Bezpečnost

Bezpečnost

Typy bezpečnostních opatření

VAROVÁNÍ:
  • používá se ve spojitosti s postupem či situací, jež může vést k vážnému zranění či úmrtí.
UPOZORNĚNÍ:
  • používá se ve spojitosti s postupem či situací, jež povede k poškození výrobku.
POZNÁMKA:
  • používá se pro zvýraznění důležitých informací.
TIP:
  • označuje extra tipy, jak používat různé funkce přístroje.

Před potápěním

Ujistěte se, že plně rozumíte způsobu použití, omezením a údajům, které vaše potápěčské přístroje poskytují. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně této příručky nebo potápěčského počítače jako takového, kontaktujte před potápěním vašeho dodavatele Suunto. Vždy mějte na paměti, že ZA SVOU BEZPEČNOST ZODPOVÍDÁTE JEN VY SAMI.

Bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ:

POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ BY MĚLI POUŽÍVAT POUZE ZKUŠENÍ POTÁPĚČI! Nedostatečný trénink a zkušenosti mohou u všech typů potápění způsobit lidské chyby vedoucí k vážnému zranění nebo smrti.

VAROVÁNÍ:

Před použitím potápěčského počítače si přečtěte stručnou příručku a kompletní uživatelskou příručku. Nedodržením tohoto upozornění může dojít ke špatnému zacházení, vážnému zranění nebo smrti.

VAROVÁNÍ:

VŽDY EXISTUJE RIZIKO DEKOMPRESNÍ NEMOCI! Individuální fyzická kondice se může lišit ze dne na den. Potápěčský počítač tyto výkyvy není schopen zohlednit. Abyste minimalizovali riziko vzniku dekompresní nemoci, důrazně doporučujeme nepřibližovat se k hraničním hodnotám dekompresních limitů. Pro zvýšení opatrnosti doporučujeme konzultovat vaše fyzické dispozice k potápění s lékařem.

VAROVÁNÍ:

Pokud máte kardiostimulátor, potápění nedoporučujeme. Přístrojové potápění způsobuje zvýšenou zátěž na organismus nevhodnou pro uživatele kardiostimulátorů.

VAROVÁNÍ:

Pokud máte kardiostimulátor, poraďte se před použitím tohoto přístroje s lékařem. Indukční frekvence potápěčského přístroje mohou činnost kardiostimulátorů narušovat.

VAROVÁNÍ:

Přestože naše produkty splňují průmyslové normy, může při kontaktu s pokožkou dojít k alergické reakci nebo k podráždění pokožky. V takovém případě okamžitě přestaňte počítač používat a kontaktujte lékaře.

VAROVÁNÍ:

Přístroj není určen pro profesionální použití! Potápěčské počítače Suunto jsou určené pouze pro rekreační potápění. Nároky komerčního nebo profesionálního potápění mohou potápěče vystavit hloubkám a podmínkám, které obecně zvyšují riziko výskytu dekompresní nemoci (DCS). Společnost Suunto proto důrazně doporučuje nepoužívat tento přístroj ke komerčnímu nebo profesionálnímu potápění.

VAROVÁNÍ:

POUŽÍVEJTE ZÁLOŽNÍ PŘÍSTROJE! Ujistěte se, že jste vybaveni záložními přístroji – hloubkoměrem a časovačem nebo hodinkami.

VAROVÁNÍ:

Z bezpečnostních důvodů se nikdy nepotápějte sami. Ponory provádějte zásadně s určeným partnerem (buddy). V přítomnosti ostatních zůstaňte i určitý čas po dokončení ponoru, jelikož příznaky dekompresní nemoci se mohou projevit až s časovým odstupem.

VAROVÁNÍ:

VŽDY PROVÁDĚJTE KONTROLU! Před potápěním vždy důkladně zkontrolujte správnou funkcionalitu potápěčského počítače. Zkontrolujte displej, úroveň nabití baterie a další důležité údaje.

VAROVÁNÍ:

V průběhu ponoru potápěčský počítač pravidelně kontrolujte. Pokud usoudíte, že počítač nefunguje správně, přerušte okamžitě ponor a bezpečně se vraťte na hladinu. Kontaktujte služby zákazníkům Suunto a předejte počítač na kontrolu do autorizovaného servisu Suunto.

VAROVÁNÍ:

NEVYSTAVUJTE ŽÁDNOU ČÁST POTÁPĚČSKÉHO POČÍTAČE PŮSOBENÍ SMĚSI OBSAHUJÍCÍ VÍCE NEŽ 40 % KYSLÍKU! Nasycený vzduch s vyšším obsahem kyslíku představuje zvýšené nebezpečí požáru nebo výbuchu s následkem vážného poranění nebo smrti.

VAROVÁNÍ:

Nepoužívejte USB kabel Suunto v okolí vznětlivých plynů. Hrozí nebezpečí výbuchu.

VAROVÁNÍ:

USB kabel Suunto v žádném případě nerozebírejte ani neupravujte. Hrozí nebezpečí zranění elektrickým proudem nebo požáru.

VAROVÁNÍ:

Nepoužívejte USB kabel Suunto v případě poškození některé z jeho částí.

UPOZORNĚNÍ:

ZABRAŇTE styku koncovky USB kabelu s jakýmkoliv vodivým povrchem. Hrozí zkratování kabelu, které znemožní jeho další použití.

Table of Content