Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto D5 Uživatelská příručka

Shoda

Směrnice EU o rádiovém vybavení

Společnost Suunto Oy tímto prohlašuje, že tento výrobek vybavený rádiovým vysílačem typu DW182 je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující adrese: www.suunto.com/EUconformity.

Osobní ochranné prostředky v EU

Kombinace potápěčského počítače Suunto D5 a sondy Suunto Tank POD představuje osobní ochranný prostředek podle nařízení o OOP (EU) 2016/425. Oznámený subjekt č. 0078, Institut National de la Plongée Professionnelle, Entrée 3 - Port de la Pointe Rouge, 13008 MARSEILLE, Francie, provedl ES přezkoušení typu pro výše uvedenou kombinaci a zjistil shodu s evropskou normou EN250:2014. Certifikace platí do hloubky 50 m, jak je definováno v normě EN250:2014.

Standard EU pro hloubkoměry

EN 13319 je evropským standardem, který stanovuje požadavky na hloubkoměry potápěčských počítačů. Potápěčské počítače Suunto tento standard splňují.

Dodatek k certifikaci FCC / ISED

Prohlášení o změnách

Společnost Suunto za žádných okolností neschvaluje jakékoliv změny nebo zásahy do zařízení ze strany uživatele. Jakákoli změna nebo zásah může vést ke zneplatnění oprávnění uživatele používat přístroj.

Prohlášení o rušení

Tento přístroj vyhovuje části 15 Pravidel FCC a normám RSS licenční výjimky asociace Industry Canada. Jeho používání podléhá následujícím podmínkám: (1) tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí akceptovat veškeré rušení, včetně takového, které může způsobit nežádoucí činnost.

Oznámení o bezdrátovém přenosu

Toto zařízení splňuje limity vystavení radiofrekvenčnímu záření dle FCC/ISED stanovené pro nekontrolované prostředí a splňuje požadavky pro vystavení rádiovým kmitočtům dle FCC a požadavky pro vystavení rádiovým kmitočtům RSS102 dle ISED. Tento vysílač nesmí být umístěn do blízkosti nebo provozován společně s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

Poznámka ke shodě s pravidly FCC pro digitální zařízení třídy B

Tento přístroj byl testován a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B dle části 15 Pravidel FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby zajišťovaly přiměřenou ochranu proti škodlivým interferencím v obytném objektu. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Pokud by nebylo instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé interference radiové komunikace. Není však možné nijak zaručit, že v konkrétním objektu k interferenci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé interference příjmu rozhlasu nebo televize, což je možné určit vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, doporučujeme uživatelům vyzkoušet některá z následujících opatření, která by mohla interference odstranit:

  • Změňte nasměrování nebo přemístěte anténu pro příjem vysílání.
  • Zvyšte odstup mezi zařízením a přijímačem.
  • Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
  • Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným technikem zabývajícím se radiovými či televizními přijímači.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Tento digitální přístroj třídy [B] je ve shodě s Kanadskou normou ICES-003.

Table of Content