Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto D5 Uživatelská příručka

Režimy ponoru

Ve výchozím nastavení má potápěčský počítač Suunto D5 tři režimy ponoru: Air/Nitrox, Free a Gauge (časomíra doby strávené u dna). Režim ponoru nastavte pomocí nabídky Nastavení ponoru » Mód. Vyberete-li možnost Off (Vypnuto), bude možné potápěčský počítač Suunto D5 používat jako běžné hodinky. V takovém případě se všechny potápěčské funkce vypnou.

p7-mode-menu

Režim Air/Nitrox

Režim Air je určen k potápění s použitím běžného vzduchu.

Režim Nitrox slouží k potápění s plynovými směsmi obohacenými o kyslík.

Potápění s režimem Nitrox umožňuje prodloužit čas ponoru a snížit riziko dekompresní nemoci. Pokud však dojde ke změně plynové směsi nebo zvýšení hloubky ponoru, dochází obecně ke zvýšení parciálního tlaku kyslíku. Potápěčský počítač Suunto D5 vám poskytne potřebné údaje k úpravě ponoru a potápění v bezpečných mezích.

Před použitím režimu Nitrox je zapotřebí do počítače Suunto D5 zadat procentuální podíl kyslíku ve směsi a limitní hodnotu jeho parciálního tlaku.

To zajišťuje správný výpočet dusíku a kyslíku pro určení maximální provozní hloubky (MOD), která je kalkulována na základě zadaných hodnot.

Výchozí hodnota procentuálního podílu kyslíku (O2 %) je 21 % (vzduch) a hodnota parciálního tlaku kyslíku je (PO2) 1,6 baru (20 psi).

Režim Air/Nitrox má čtyři zobrazení:

 • Bez dek. – Na okraji číselníku je zobrazen čas bez dekomprese.

  airnitrox nodeco

 • Kompas

  airnitrox compass

 • Tlak v lahvi – Další informace o tom, co displej zobrazuje, naleznete v části Tlak v lahvi.

  airnitrox tank pressure

 • Časomíra (viditelná po uživatelském nastavení pomocí softwaru DM5) – zelené trojúhelníky směřující vzhůru indikují jednu sekundu.

  airnitrox timer

Ponor s více plyny

Suunto D5 umožňuje přepínání mezi plyny definovanými v nabídce Plyny během ponoru. Při výstupu budete vždy upozorněni na změnu plynové směsi v případě, že bude k dispozici vhodnější směs.

Např. můžete mít při ponoru do hloubky 40 m (131,2 stop) k dispozici následující plynové směsi:

 • Nitrox 26 % (1,4 ppO2) (pro pobyt na dně)
 • Nitrox 50 % (1,6 ppO2) (dekompresní směs)
 • Nitrox 99% (1,6 ppO2) (dekompresní směs)

Při výstupu budete v hloubce 22 m (72 stop) a 6 m (19,7 stop) upozorněni na změnu plynové směsi v závislosti na maximální provozní hloubce (MOD) dané směsi.

Na vhodný okamžik pro změnu plynové směsi budete upozorněni vyskakovacím oknem, viz níže:

p19-change-gas

POZNÁMKA:

Pokud Suunto D5 zjistí, že se v seznamu nachází vhodnější plynová směs, objeví se výzva ke změně směsi.

VAROVÁNÍ:

Při potápění s více plynovými směsmi nezapomeňte, že doba výstupu je vždy vypočtena na základě předpokladu, že budete používat všechny plynové směsi uvedené v nabídce Plyny. Před ponorem vždy zkontrolujte, že jsou v počítači nastaveny jen ty plynové směsi, které máte během ponoru skutečně k dispozici. Odeberte plynové směsi, které k dispozici nejsou.

POZNÁMKA:

V seznamu plynových směsí režimu Air/Nitrox se ve výchozím nastavení nachází pouze jedna plynová směs. Nabídka Plyny vám v tomto režimu neumožní přidat více než jednu plynovou směs. To lze aktivovat přepnutím do režimu více plynových směsí v nabídce. Viz též Postup přizpůsobování režimů ponorů pomocí softwaru DM5.

Pro přidání více plynových směsí je zapotřebí aktivovat ponor s více plyny volbou možnosti „On“ u nastavení Více plynů v nabídce Nastavení ponoru » Mód » Parametry. Váš potápěčský počítač Suunto D5 se pro uložení změn restartuje. Po aktivaci režimu více plynových směsí je možné přidat celkem tři plynové směsi.

Software Suunto DM5 umožňuje vytvářet další potápěčské režimy. Viz Postup přizpůsobování režimů ponorů pomocí softwaru DM5.

Úprava plynových směsí v průběhu ponoru

Úprava plynových směsí je určena pouze pro nouzové případy. Během potápění může například z nepředvídatelných důvodů dojít ke ztrátě lahve s plynovou směsí. V tomto případě je možné se situaci přizpůsobit a tuto plynovou směs odebrat ze seznamu směsí Suunto D5. Toto opatření umožní potápěči pokračovat v ponoru a mít stále k dispozici správně vypočtené informace o dekompresi.

Nebo naopak, pokud z nějakého důvodu potápěči dojde plynová směs a bude nucen využít plynovou směs od svého kolegy, je možné této situaci Suunto D5 přizpůsobit a přidat do seznamu novou plynovou směs. Suunto D5 provede přepočet dekompresních hodnot a zobrazí potápěči správné informace.

POZNÁMKA:

Tato funkce není ve výchozím nastavení povolena. Její aktivace přidá další krok do nabídky plynových směsí během ponoru. Funkce je k dispozici pouze v případě, že je pro daný mód ponoru k dispozici více plynových směsí.

Chcete-li úpravu plynových směsí během ponoru povolit, zapněte funkci v nabídce Nastavení ponoru / Parametry / Upravit plyny.

Jakmile bude tato funkce povolena, budete moci během ponoru s více plynovými směsmi přidat novou plynovou směs nebo odstranit některou ze stávajících směsí ze seznamu.

Režim Gauge

Potápěčský počítač Suunto D5 můžete díky funkci Gauge mode (režim Gauge) používat jako časomíru doby strávené u dna.

V prostřední části displeje je zobrazena délka ponoru v minutách a sekundách, která se počítá od začátku ponoru.

POZNÁMKA:

Režim Gauge slouží pouze jako časomíra doby strávené u dna, a tudíž nezahrnuje žádné výpočty a informace o dekompresi.

Režim Gauge má tři zobrazení:

 • Časomíra

  Gauge timer D5

 • Kompas

  Gauge compass D5

 • Tlak v lahvi – Další informace o tom, co displej zobrazuje, naleznete v části Tlak v lahvi.

  Gauge tank pressure D5

 • POZNÁMKA:

  Po ponoru v režimu Gauge je výpočet dekomprese na 48 hodin uzamčen. Pokud se během této doby budete znovu potápět, nebude k dispozici žádný výpočet dekomprese a v polích s informacemi o dekompresi bude uvedeno pouze hlášení Zamčeno.

Režim Freedive

V režimu Freedive lze počítač Suunto D5 použít jako pomůcku pro freediving.

Pro aktivaci režimu volného ponoru (freedive) přejděte do nabídky Hlavní nabídka » Nastavení ponoru. Suunto D5 se restartuje za účelem změny režimu ponoru. Při aktivaci režimu Free se údaje na displeji zobrazí v bílé barvě. Uprostřed displeje je indikována hloubka v nastavených jednotkách (viz Jak provést nastavení jazyka a jednotek), doba ponoru v minutách a sekundách. Informace o teplotě se nacházejí ve spodní části displeje. Obsah okna ve spodní části displeje můžete měnit spodním tlačítkem.

Ponor při freedivingu začíná v hloubce 1,2 m (4 stopy) s aktivním vodním kontaktem nebo 3,0 m (9,8 stop) bez aktivního vodního kontaktu a končí pak v hloubce nižší než 0,9 m (3 stopy) s aktivním vodním kontaktem nebo 3,0 m (9,8 stopy) bez aktivního vodního kontaktu. Další informace o čidle vodního kontaktu uvádí část Vodní kontakty.

Režim volného ponoru (freedive) obsahuje ve výchozím nastavení tři zobrazení:

 • Čas
 • Hloubka
 • Kompas
 • Časomíra (dostupná pouze po přenastavení)

Mezi zobrazeními můžete přepínat krátkým stisknutím prostředního tlačítka.

Čas

Před ponorem:

Freedive time before dive D5

Během ponoru:

Freedive time during dive D5

Hloubka

Před ponorem:

Freedive depth before dive D5

Během ponoru:

Freedive depth during dives D5

Toto zobrazení je výchozí. Bílá šipka na levé straně okraje číselníku se pohybuje podle hloubky. Žlutá část okraje číselníku ukazuje hloubku mezi max. hloubkou (definovanou upozorněním na hloubku 5) a dalším aktivním upozorněním s největší hloubkou.

Kompas

Před ponorem:

Freedive sompass before dives D5

Během ponoru:

Freedive compass during dives D5

Časomíra

Toto zobrazení je dostupné pouze po přenastavení.

Před ponorem:

Freedive timer before dives D5

Během ponoru:

Freedive timer during dives D5

Na hladině po freedivingu

Free mode surface depth view D5

Když jste po ponoru při freedivingu opět na hladině, barva údajů na displeji se změní na zelenou. Můžete vidět hloubku a čas posledního ponoru a počet uskutečněných ponorů (bílé číslo s hashtagem).

Zobrazení povrchového intervalu

Při zobrazení Časomíry bude povrchový interval nastavený v nabídce Hlavní nabídka » Nastavení ponoru » OZNÁMENÍ » Oznámení času na hladině odpočítáván v minutách a vteřinách v zeleném poli ve spodní části obrazovky.

Free mode surface interval D5

Pokud je nastavení Oznámení času na hladině vypnuto, bude hodnota povrchového intervalu nastavena na 4 hodiny. Po uplynutí této doby nebo nastavené délky povrchového intervalu odpočítávání zmizí. Váš potápěčský počítač Suunto D5 bude zobrazovat následující údaje:

Free mode time view after surface int

Pod ikonou povrchového intervalu je bílou barvou zobrazen čas strávený na hladině v hodinách a minutách.

Informace o nastavení upozornění na hloubku naleznete v části Postup nastavení upozornění na hloubku (pouze freediving).

Časomíra pro povrchový interval

Během freedivingu lze odpočítávání povrchového intervalu použít jako pomůcku při přípravě na další ponor. Potápěčský počítač Suunto D5 spustí odpočítávání v okamžiku, kdy dosáhnete hloubky 0,9 metru (2,9 stop).

Table of Content