Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | WINTER SALES | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto EON Core Uživatelská příručka

Kompas

Suunto EON Core obsahuje digitální kompas s kompenzací náklonu, který je k dispozici jako hlavní obrazovka.

View compass Core

Kalibrování kompasu

Před prvním použitím a po každém nabíjení počítače Suunto EON Core je zapotřebí kompas aktivovat kalibrací. Suunto EON Core zobrazí při spuštění kompasu ikonu kalibrace.

Tímto pohybem se kompas přizpůsobí okolnímu magnetickému poli.

Z důvodu změn okolního magnetického pole se doporučuje před každým ponorem kompas znovu kalibrovat.

Chcete-li spustit kalibraci kompasu manuálně:

 1. Sundejte si počítač Suunto EON Core ze zápěstí.
 2. Přidržením prostředního tlačítka otevřete nabídku.
 3. Přejděte do nabídky Obecné / Kompas.
 4. Stisknutím prostředního tlačítka otevřete Kompas.
 5. Zvolte položku Kalibrace.
 6. Kalibraci proveďte otáčením počítače kolem os xyz soustavy souřadnic (jako byste opisovali malý kruh). Tím dosáhnete maximální možné stabilizace magnetického pole v průběhu kalibrace. Snažte se počítač Suunto EON Core udržet pokud možno ve stejné pozici a vyvarujte se příliš výrazných pohybů.
 7. Opakujte pohyb tak dlouho, dokud kalibrace kompasu nebude úspěšně dokončena.

 8. Úspěšná kalibrace bude potvrzena zvukovým signálem a obrazovka se vrátí zpět do nabídky Kompas.
POZNÁMKA:

Pokud se kalibrace nezdaří několikrát po sobě, je možné, že se nacházíte v oblasti se silnými zdroji magnetismu, například poblíž velkých kovových předmětů. Přesuňte se na jiné místo a pokuste se o kalibraci kompasu znova.

Nastavení deklinace

Před potápěním je nutné přizpůsobit nastavení deklinace kompasu lokalitě, ve které se nacházíte, aby byla zaručena přesnost kompasu. Zjistěte místní hodnotu deklinace z ověřeného zdroje a nastavte tuto hodnotu v Suunto EON Core.

Pro nastavení deklinace:

 1. Pro vstup do menu podržte stiknuté prostřední tlačítko.
 2. Přejděte do nabídky General (Obecné) / Compass (Kompas).
 3. Stisknutím prostředního tlačítka otevřete Compass (Kompas).
 4. Dalším stisknutím prostředního tlačítka otevřete Declination (Deklinace).
 5. Posunem nahoru/dolů nastavte úhel deklinace: Počáteční hodnota je 0,0°. Posunem nahoru se budete pohybovat směrem k východu, posunem dolů k západu. Pokud chcete deklinaci vypnout, nastavte její úhel na 0,0°.
 6. Stisknutím prostředního tlačítka uložíte změny a vrátíte se do nabídky Compass (Kompas).
 7. Menu opustíte podržením stisknutého prostředního tlačítka.

Nastavení aretace azimutu

Azimut je úhel mezi severem a vaším cílem. Jednoduše řečeno se jedná o směr, kterým chcete postupovat. Směr pohybu představuje současný směr, kterým se pohybujete.

Nastavení aretace azimutu slouží pro lepší orientaci pod hladinou a zajišťuje dodržování požadovaného směru. Můžete například nastavit aretaci azimutu na útes ještě před opuštěním lodi.

Aretaci azimutu můžete resetovat kdykoliv, avšak zrušit aretaci je možné pouze nad hladinou.

Nastavení aretace azimutu:

 1. Stisknutím prostředního tlačítka otevřete obrazovku kompasu.
 2. Podržte počítač Suunto EON Core rovně před sebou tak, aby horní strana mířila k vašemu cíli.
 3. Stiskněte a podržte spodní tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí upozornění Bearing locked (Azimut aretován).

Po dokončení aretace azimutu se na růžici kompasu zobrazí určená poloha, jak je zobrazeno níže.

Bearing Lock Core

Pod vaším směrem (velkým číslem uprostřed kompasu) uvidíte také relativní rozdíl mezi vaším azimutem a vaším směrem. Takže pokud se budete například chtít vydat stejným směrem, jako je nastavený azimut, mělo by spodní číslo být 0.

Pokud si přejete nastavit novou aretaci azimutu, jednoduše opakujte postup popsaný výše. Každá aretace azimutu bude uložena do záznamu ponoru s časovou značkou.

Pokud chcete aretaci azimutu odebrat z obrazovky kompasu, musíte se vrátit nad hladinu.

Zrušení aretace azimutu:

 1. Hlavní nabídka se otevře, když v povrchovém stavu podržíte stisknuté prostřední tlačítko.
 2. Pomocí horního a spodního tlačítka přejděte na položku GENERAL (Obecné) a výběr proveďte prostředním tlačítkem.
 3. Stisknutím prostředního tlačítka otevřete Compass (Kompas).
 4. Vyberte položku Clear bearing (Zrušení azimutu) a potvrďte stisknutím prostředního tlačítka.
 5. Nabídku opustíte stisknutím a podržením prostředního tlačítka.