Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,000 | HELLO WINTER 2021 | FREE RETURNS

Suunto EON Core Uživatelská příručka - 2.0

Table of Content
Table of Content
  • Ponor s více dýchacími směsmi

Ponor s více dýchacími směsmi

Suunto EON Core umožňuje přepínání mezi dýchacími směsmi definovanými v nabídce Plyny během ponoru. Při výstupu budete vždy upozorněni na změnu dýchací směsi v případě, že bude k dispozici vhodnější směs.

Např. máte k dispozici následující dýchací směsi při ponoru do 55 m (180,5 stop):

  • tx18/45, MOD 62,2 m (pO2 1,3)
  • tx50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
  • kyslík, MOD 6 m

Při výstupu budete v hloubce 21 m (70 stop) a 6 m (19,7 stop) upozorněni na změnu dýchací směsi v závislosti na maximální provozní hloubce (MOD) dané směsi.

Na vhodný okamžik pro změnu dýchací směsi budete upozorněni vyskakovacím oknem, viz níže:

Change Gas Core

VAROVÁNÍ:

Při potápění s více dýchacími směsmi nezapomeňte, že doba výstupu je vždy vypočtena na základě předpokladu, že budete používat všechny dýchací směsi uvedené v nabídce Plyny. Před ponorem vždy zkontrolujte, že jsou v počítači nastaveny jen ty dýchací směsi, které máte během ponoru skutečně k dispozici. Odeberte dýchací směsi, které k dispozici nejsou.

Úprava dýchacích směsí v průběhu ponoru

Úprava dýchacích směsí je určena pouze pro nouzové případy. Během potápění může například z nepředvídatelných důvodů dojít ke ztrátě lahve s jednou dýchací směsí. V tomto případě je možné tuto dýchací směs odstranit z počítače Suunto EON Core. Toto opatření umožní potápěči pokračovat v ponoru a mít stále k dispozici správně vypočtené informace o dekompresi.

Nebo naopak, pokud bude potápěč nucen využít dýchací směs od svého kolegy, je možné této situaci počítač Suunto EON Core přizpůsobit a přidat do seznamu novou dýchací směs. Suunto EON Core provede přepočet dekompresních hodnot a zobrazí potápěči platné informace o dekompresi.

POZNÁMKA:

Tato funkce není ve výchozím nastavení povolena. Její aktivace přidá další krok do nabídky dýchacích směsí během ponoru. Funkce je k dispozici pouze v případě, že je pro daný mód ponoru k dispozici více dýchacích směsí.

Chcete-li úpravu dýchacích směsí během ponoru povolit, přejděte do nabídky Nastavení ponoru » Parametry » Upravit plyny.

Jakmile bude tato funkce povolena, budete moci během ponoru s více dýchacími směsmi přidat novou dýchací směs nebo odstranit některou ze stávajících směsí ze seznamu.

POZNÁMKA:

Úprava nebo odstranění aktuálně používané dýchací směsi (aktivního plynu) není možné.

Je-li zapnuta možnost Upravit plyny, můžete odstranit nepoužívané dýchací směsi ze seznamu, přidávat nové dýchací směsi do seznamu a upravit parametry (O2, He, pO2) neaktivních dýchacích směsí.

Izobarická protidifúze (ICD)

K izobarické protidifúzi (ICD) dochází v případě, když difúze různých inertních plynů během ponoru (například dusíku a hélia) probíhá v různých směrech. Jinými slovy, jeden plyn absorbuje tělo, zatímco druhý je uvolňován. ICD představuje riziko při potápění s trimixovými dýchacími směsmi.

K ICD může dojít v průběhu ponoru, například, při přepnutí dýchací směsi Trimix na Nitrox nebo lehký Trimix. Po tomto přepnutí se hélium a dusík rychle uvolňují v opačných směrech. Tím dochází k přechodnému zvýšení celkového tlaku inertního plynu, který může vést k dekompresní nemoci (DCS).

V současné době neexistují žádné algoritmy, které by mohly zohlednit riziko výskytu ICD. Proto musíte tuto problematiku vzít v potaz pří plánování ponorů s Trimixem.

Pro plánování bezpečného ponoru s Trimixem můžete použít Suunto EON Core. V nabídce Plyny můžete nastavit poměr kyslíku (O2) a hélia (He) tak, abyste viděli změny v hodnotách parciálního tlaku dusíku (ppN2) a parciálního tlaku hélia (ppHe).

Zvýšení parciálního tlaku je indikováno kladným číslem, zatímco pokles záporným. Změny v ppN2 a ppHe jsou zobrazeny vedle každé dýchací směsi, na kterou chcete přepnout. Maximální pracovní hloubka (MOD) dýchací směsi je hloubka, ve které je parciální tlak kyslíku (pO2) v dýchací směsi na bezpečné úrovni. Můžete definovat limit pO2 pro každou dýchací směs.

Varovná hláška upozorňující na ICD se zobrazí, když je hloubka pro přepnutí na dýchací směs větší než 10 m (30 stop) a dále:

  1. Když se hodnota ppN2 zvýší o více než 0,5 nebo
  2. Když se hodnota ppHe zvýší o více než 0,5 a hodnota ppN2 klesne o více než -0,25.

Pokud dojde při přepínání dýchacích směsí k překročení těchto hodnot, zobrazí přístroj Suunto EON Core varovnou hlášku upozorňující na ICD, viz níže:

isobaric eon

V tomto příkladu jsou dostupné následující dýchací směsi pro hluboký ponor s Trimixem:

  • Trimix 15/55, MOD 76,7 m (pO2 1,3)
  • Trimix 35/15, MOD 35,7 m (pO2 1,6)
  • Trimix 50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
  • kyslík, MOD 6 m

Suunto EON Core upozorní na nebezpečí vzniku ICD, pokud dojde k přepnutí ze směsi 15/55 na směs 35/10 v hloubce 34,7 m.

Pokud k takovému přechodu dojde, bude změna ppN2 a ppHe výrazně mimo bezpečné limity.

Jedním ze způsobů, jak předejít riziku vzniku ICD, je zvýšit podíl helia v dýchací směsi 35/10 na trimixovou směs 35/25. Toto opatření udrží změny v parciálním tlaku na bezpečné úrovni a eliminuje nebezpečí náhlého vzniku ICD.

Table of Content