Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 3,500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto EON Steel Uživatelská příručka 3.0

Bezpečnost

Typy bezpečnostních opatření

VAROVÁNÍ:
 • používá se ve spojitosti s postupem či situací, jež může vést k vážnému zranění či úmrtí.
UPOZORNĚNÍ:
 • používá se ve spojitosti s postupem či situací, jež povede k poškození výrobku.
POZNÁMKA:
 • používá se pro zvýraznění důležitých informací.
TIP:
 • označuje extra tipy, jak používat různé funkce hodinek.
VAROVÁNÍ:

Každý počítač může ze své podstaty někdy selhat. Je možné, že i toto zařízení během ponoru náhle přestane poskytovat přesné údaje. Vždy používejte záložní potápěčský počítač a nikdy se nepotápějte sami. Tento potápěčský počítač smí používat pouze osoby, které úspěšně absolvovaly řádný výcvik zaměřený na potápění s přístrojem a používání potápěčského vybavení! Před potápěním je NEZBYTNÉ PŘEČÍST si všechny tištěné informace k výrobku a online uživatelskou příručku. Nedodržení tohoto upozornění může vyústit v nesprávné použití, vážné zranění nebo úmrtí.

POZNÁMKA:

Vždy se ujistěte, že se na potápěčském počítači Suunto nachází nejnovější verze softwaru s aktualizacemi a vylepšeními. Než se vydáte potápět, vždy si ověřte na webových stránkách www.suunto.com/support, zda není pro váš potápěčský počítač k dispozici aktualizace softwaru. Pokud je nová verze k dispozici, bezpodmínečně proveďte instalaci před zahájením ponoru. Aktualizace mají zlepšit uživatelské pohodlí a jsou součástí filozofie společnosti Suunto spočívající v neustálém zdokonalování svých produktů.

Před ponorem

Ujistěte se, že plně rozumíte způsobu použití, omezením a údajům, které vaše potápěčské počítače poskytují. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně této příručky nebo přístroje pro potápění, kontaktujte před potápěním svého prodejce Suunto. Vždy mějte na paměti, že ZA SVOU BEZPEČNOST ZODPOVÍDÁTE JEN VY SAMI!

Před odjezdem za potápěním důrazně doporučujeme důkladně prohlédnout váš potápěčský počítač, abyste se ujistili, že vše funguje správně.

Na místě ponoru poté před vstupem do vody pečlivě (ručně) zkontrolujte každé zařízení, které hodláte používat.

Kontrola potápěčského počítače

Ujistěte se, že:

Potápěčský počítač 1. Suunto EON Steel je ve správném režimu potápění a displej funguje dle očekávání.

 1. Nastavení výšky je správné.
 2. Osobní nastavení je správné.
 3. Hloubkové zastávky jsou nastaveny správně.
 4. Soustava jednotek je správně nastavena.
 5. Kompas je zkalibrován. Spusťte kalibraci ručně v nabídce Obecné » Kompas » Kalibrace. Tím současně ověříte, že zvukové signály potápěčského počítače fungují správně. Po úspěšné kalibraci by se měl ozvat zvukový signál.
 6. Baterie je plně nabitá.
 7. Všechny primární a záložní měřicí přístroje času, tlaku a hloubky (digitální i mechanické) ukazují správné konzistentní hodnoty.
 8. Pokud používáte sondu Suunto Tank POD, zkontrolujte jeho správné nasazení a otevření ventilu. Více informací o správném použití najdete v uživatelské příručce sondy Suunto Tank POD.
 9. Pokud používáte sondu Suunto Tank POD, zkontrolujte, zda spojení dobře funguje, a zda je dýchací směs správně nastavena.
POZNÁMKA:

Více informací o sondě Suunto Tank POD naleznete v uživatelské příručce, která je součástí balení produktu.

Bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ:

POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ BY MĚLI POUŽÍVAT POUZE ZKUŠENÍ POTÁPĚČI! Nezkušenost může u každého typu potápění (včetně freedivingu) vést k chybám, jako je nesprávné použití plynových směsí nebo nevhodná dekomprese, které mohou způsobit vážná zranění nebo smrt.

VAROVÁNÍ:

VŽDY EXISTUJE RIZIKO DEKOMPRESNÍ NEMOCI (DCS) PŘI JAKÉMKOLI PROFILU PONORU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SE BUDETE ŘÍDIT DEKOMPRESNÍMI TABULKAMI NEBO POČÍTAČEM. NEBEZPEČÍ VÝSKYTU DEKOMPRESNÍ NEMOCI NEBO OTRAVY KYSLÍKEM ZCELA NEODSTRANÍ ŽÁDNÝ POSTUP, POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ ANI TABULKY! Individuální fyzická kondice se může lišit ze dne na den. Potápěčský počítač tyto výkyvy není schopen zohlednit. Abyste minimalizovali riziko vzniku dekompresní nemoci, důrazně doporučujeme nepřibližovat se k hraničním hodnotám dekompresních limitů. Pro zvýšení opatrnosti doporučujeme konzultovat vaše fyzické dispozice k potápění s lékařem.

VAROVÁNÍ:

POKUD JE NA DISPLEJI SIGNALIZOVÁN ZÁKAZ LETU SYMBOLEM LETADLA, DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME NELÉTAT. PŘED NÁSTUPEM DO LETADLA VŽDY NA POTÁPĚČSKÉM POČÍTAČI ZKONTROLUJE, ZDA JIŽ UPLYNULA DOBA ZÁKAZU LÉTÁNÍ! Létání nebo cestování do vyšších nadmořských výšek v průběhu doby zákazu létání výrazně zvyšuje riziko dekompresní nemoci. Čtěte doporučení Potápěčské pohotovostní sítě (DAN). Z principu nemůže existovat pravidlo na létání po potápění, které by zaručovalo naprostou prevenci před nástupem dekompresní nemoci.

VAROVÁNÍ:

Pokud máte kardiostimulátor, potápění nedoporučujeme. Přístrojové potápění způsobuje zvýšenou zátěž na organismus nevhodnou pro uživatele kardiostimulátorů.

VAROVÁNÍ:

Pokud máte kardiostimulátor, poraďte se před použitím tohoto přístroje s lékařem. Indukční frekvence potápěčského přístroje mohou činnost kardiostimulátorů narušovat.

VAROVÁNÍ:

Přestože naše produkty splňují průmyslové normy, může při kontaktu s pokožkou dojít k alergické reakci nebo k podráždění pokožky. V takovém případě okamžitě přestaňte počítač používat a kontaktujte lékaře.

VAROVÁNÍ:

Přístroj není určen pro profesionální použití! Potápěčské počítače Suunto jsou určené pouze pro rekreační potápění, při kterém maximální hloubka nepřekročí 80 metrů. Nároky komerčního nebo profesionálního potápění mohou potápěče vystavit hloubkám a podmínkám, které obecně zvyšují riziko výskytu dekompresní nemoci (DCS). Společnost Suunto proto důrazně doporučuje nepoužívat tento přístroj ke komerčnímu nebo profesionálnímu potápění.

VAROVÁNÍ:

POUŽÍVEJTE ZÁLOŽNÍ PŘÍSTROJE! Při každém ponoru používejte záložní přístroje obsahující hloubkoměr, tlakoměr, stopky či hodinky a ujistěte se, že máte přístup k dekompresním tabulkám nezávisle na použití počítače.

VAROVÁNÍ:

Z bezpečnostních důvodů se nikdy nepotápějte sami. Ponory provádějte zásadně s určeným partnerem (buddy). V přítomnosti ostatních zůstaňte i určitý čas po dokončení ponoru, jelikož příznaky dekompresní nemoci se mohou projevit až s časovým odstupem.

VAROVÁNÍ:

Před každým ponorem proveďte bezpečnostní kontroly! Před každým ponorem se ujistěte, že potápěčský počítač funguje a je správně nastaven. Zkontrolujte funkci displeje, úroveň nabití baterie, tlak v lahvi a další důležité údaje.

VAROVÁNÍ:

V průběhu ponoru potápěčský počítač pravidelně kontrolujte. Pokud usoudíte, že počítač nefunguje správně, přerušte okamžitě ponor a bezpečně se vraťte na hladinu. Kontaktujte služby zákazníkům Suunto a předejte počítač na kontrolu do autorizovaného servisu Suunto.

VAROVÁNÍ:

POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ BY NEMĚL BÝT V PRŮBĚHU POTÁPĚNÍ PŮJČOVÁN NEBO SDÍLEN MEZI VÍCE UŽIVATELI! Údaje, které počítač poskytuje, nebudou použitelné pro toho, kdo neměl počítač po celou dobu ponoru nebo v průběhu opakujících se ponorů. Profily ponorů musí být odpovídat skutečným ponorům uživatele. Pokud počítač ponecháte kdykoli v průběhu potápění ležet na povrchu, budou informace o následných ponorech nepřesné. Žádný potápěčský počítač není schopen zohlednit ponory uskutečněné bez počítače. Veškeré potápění až čtyři dny před prvním použitím počítače tak může vést k nepřesným údajům, podle kterých se nelze řídit.

VAROVÁNÍ:

NEPOTÁPĚJTE SE SE SMĚSÍ PLYNŮ, JEJÍŽ SLOŽENÍ JSTE SAMI NEOVĚŘILI A NEZADALI JSTE ANALYZOVANÉ HODNOTY DO POČÍTAČE! Použití neověřené směsi a zadání nepřesných hodnot složení směsi do potápěčského počítače povede k nesprávným údajům zobrazeným během plánování ponoru.

VAROVÁNÍ:

Použití plánovacího software nenahrazuje řádný potápěčský výcvik. Potápění se směsí plynů skrývá nebezpečí, která nejsou známá potápěčům potápějících se pouze se vzduchem. Před potápěním se směsí Trimix, Heliox, Nitrox, nebo se všemi těmito směsmi, musí potápěč absolvovat speciální výcvik pro plánovaný typ potápění.

VAROVÁNÍ:

Pokud používáte ochranné pouzdro, vždy se ujistěte, že pod ním není vzduch nebo nečistoty. Než se potopíte, pečlivě odstraňte veškerý vzduch z oblasti kolem tlačítek. Pokud byste tak neučinili, mohlo by dojít k nesprávné funkci, např. tlačítka by se mohla během ponoru sama aktivovat.

VAROVÁNÍ:

Nepoužívejte USB kabel Suunto v okolí vznětlivých plynů. Hrozí nebezpečí výbuchu.

VAROVÁNÍ:

USB kabel Suunto v žádném případě nerozebírejte ani neupravujte. Hrozí nebezpečí zranění elektrickým proudem nebo požáru.

VAROVÁNÍ:

Nepoužívejte USB kabel Suunto v případě poškození některé z jeho částí.

VAROVÁNÍ:

Zařízení lze nabíjet pouze pomocí USB adaptérů, které vyhovují normě IEC 62368-1 a mají maximální výkon 5 V. Adaptéry, které tyto požadavky nesplňují, představují nebezpečí požáru a riziko úrazu a mohou poškodit vaše zařízení Suunto.

UPOZORNĚNÍ:

ZABRAŇTE styku koncovky USB kabelu s jakýmkoliv vodivým povrchem. Hrozí zkratování kabelu, které znemožní jeho další použití.

Nouzové výstupy

Selhání potápěčského počítače Suunto v průběhu ponoru je velmi nepravděpodobné. Pokud však nastane, je nutné zahájit okamžitý, avšak bezpečný návrat zpět k hladině podle pokynů zkušeného potápěčského instruktora.

Table of Content