Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto EON Steel Uživatelská příručka - 2.5

Dekompresní algoritmus

Vývoj původního dekompresního modelu společnosti Suunto byl zahájen v 80. letech 20. století, kdy byl v přístroji Suunto SME implementován Bühlmannův algoritmus založený na M-hodnotách. Od té doby probíhá neustálý vývoj původního algoritmu s pomocí externích i interních odborníků.

Na konci 90. let 20. století společnost Suunto obohatila svůj předchozí dekompresní model založený na M-hodnotách o poznatky RGBM algoritmu dr. Bruce Wienkeho. První produkty s implementací tohoto modelu byly ikonické Suunto Vyper a Suunto Stinger. Tyto přístroje znamenaly významné zvýšení bezpečnosti, jelikož braly v potaz mnoho okolností, které se při potápění vyskytují a které modely vybavené starší technologií nebyly schopny měřit:

 • Sledování opakovaných ponorů v rozmezí několika po sobě jdoucích dnů
 • Měření opakovaných ponorů s velmi krátkými intervaly
 • Zohlednění vlivu hlubšího ponoru, než byl předcházející
 • Adaptace na rychlý výstup produkující velké množství mikrobublin
 • Přesné výpočty v souladu s fyzikálními zákony plynů

Algoritmus Suunto Fused™ RGBM 2 spojuje a vylepšuje všeobecně uznávané dekompresní algoritmy Suunto RGBM a Suunto Fused™ RGBM, na jejichž vývoji spolupracovala společnost Suunto a dr. Bruce Wienke. (Potápěčské algoritmy společnosti Suunto představují vrchol odborných znalostí nahromaděných díky desetiletím vývoje, testování a milionům ponorů.)

V algoritmu Suunto Fused™ RGBM 2 jsou tkáňové poločasy odvozeny od Wienkeho algoritmu FullRGBM, ve kterém je lidské tělo modelováno prostřednictvím patnácti různých tkáňových skupin. Algoritmus FullRGBM těchto přídavných skupin využívá k přesnějšímu modelování vlivu komprese a dekomprese. Množství dusíku a helia v tkáních během komprese a dekomprese se počítá v jednotlivých skupinách nezávisle.

Algoritmus Fused™ RGBM 2 podporuje potápění v režimu otevřeného i uzavřeného okruhu, a to až do hloubky 150 metrů. Ve srovnání se staršími algoritmy je Fused™ RGBM 2 méně konzervativní při hlubokých ponorech se vzduchem, kde dovoluje kratší časy výstupu. Kromě toho algoritmus již nevyžaduje, aby tkáně byly při výpočtu zákazu létání zcela bez zbytkových plynů, čímž se zkracuje požadovaná doba mezi posledním ponorem a létáním.

Výhodou algoritmu Suunto Fused™ RGBM 2 je zvýšení bezpečnosti díky schopnosti adaptace na širokou škálu situací. Rekreačním potápěčům dovoluje v závislosti na osobním nastavení mírně delší bezdekompresní intervaly. Technickým potápěčům používajícím přístroje s otevřeným okruhem dovoluje použití dýchacích směsí s heliem (při hlubších a delších ponorech umožňují dýchací směsi založené na heliu kratší dobu výstupu). A pro potápěče používající rebreathery představuje algoritmus Suunto Fused™ RGBM 2 perfektní nástroj k použití jako potápěčský počítač bez kalkulace sycení se zobrazením setpointů.

POZNÁMKA:

Suunto EON Steel verze softwaru starší než 2.0 má algoritmus Suunto Fused RGBM. Když aktualizujete zařízení, software aktualizuje potápěčský algoritmus na nejnovější verzi.

POZNÁMKA:

Vždy se ujistěte, že se na potápěčském počítači Suunto nachází nejnovější verze softwaru s aktualizacemi a vylepšeními. Než se vydáte na cestu, ověřte na webových stránkách www.suunto.com/support, zda pro váš potápěčský počítač není k dispozici aktualizace softwaru. Pokud je nová verze k dispozici, bezpodmínečně proveďte instalaci před zahájením ponoru. Aktualizace mají zlepšit uživatelské pohodlí a jsou součástí filozofie společnosti Suunto spočívající v neustálém zdokonalování svých produktů.

Bezpečnost při potápění

Protože všechny dekompresní modely jsou čistě teoretické a nereflektují skutečný stav konkrétního potápěče, nemůže žádný z modelů zaručeně zabránit vzniku dekompresní nemoci. Experimentálně bylo prokázáno, že dekompresní limity lidského těla se mění v závislosti na pravidelnosti a četnosti potápění. Z toho důvodu potápěčský počítač nabízí dvě nastavení osobních přizpůsobení (P-1 a P-2) pro zkušené potápěče, kteří jsou ochotni přijmout zvýšené riziko.

UPOZORNĚNÍ:

Vždy používejte totožné hodnoty osobního a výškového přizpůsobení pro plánování ponoru a ponor samotný. Zvýšení hodnot osobních nebo výškových přizpůsobení oproti plánu může vést k delším intervalům dekomprese a tudíž vyšším nárokům na objem plynu. Pokud hodnoty osobních přizpůsobení po plánování ponoru zvýšíte, hrozí nebezpečí předčasného vyčerpání vzduchu v lahvi.

Působení kyslíku

Výpočty vystavení působení kyslíku jsou založeny na aktuálních tabulkách limitních časů vystavení působení kyslíku a zažitých standardech. Kromě toho potápěčský počítač využívá několik metod pro přiměřený odhad vystavení působení kyslíku. Například:

 • Zobrazené hodnoty vystavení působení kyslíku jsou zaokrouhleny na nejbližší vyšší procentní hodnotu.
 • Limity CNS % do výše až 1,6 baru (23,2 psi) jsou založeny na limitech uvedených v příručce potápění NOAA z roku 1991.
 • Sledování OTU je založeno na dlouhodobé denní toleranci a poměr zotavení je záměrně snížen.

Informace vztahující se k působení kyslíku jsou potápěčským počítačem zobrazeny tak, aby byla zobrazená upozornění relevantní k aktuální fázi ponoru. Následující údaje budou například zobrazeny před ponorem a v jeho průběhu, pokud se přístroj nachází v módu Air/Nitrox nebo Trimix (pokud se při používání aktivuje helium):

 • Nastavená hodnota O2 % (a případně % helia)
 • CNS % a OTU (viditelné pouze po přizpůsobení v softwaru DM5)
 • Zvukové upozornění v případě, že CNS % dosáhne 80 % a oznámení při překročení limitu 100 %
 • Oznámení v případě, že OTU dosáhne 250 a poté opět po dosažení limitu 300
 • Zvukové upozornění v případě, že pO2 překročí přednastavený limit (alarm vysoké pO2)
 • Zvukové upozornění v případě, že pO2 < 0,18 (alarm nízké pO2)
VAROVÁNÍ:

POKUD HODNOTA LIMITNÍHO PODÍLU KYSLÍKU INDIKUJE DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍ HODNOTY, JE NEZBYTNÉ OKAMŽITĚ PROVÉST OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ PŮSOBENÍ KYSLÍKU. V opačném případě hrozí nebezpečí otravy kyslíkem, zranění či smrti.

Table of Content