Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kč 4,000 |  FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto EON Steel Uživatelská příručka - 2.5

Dekompresní ponory

Pokud při dekompresním ponoru překročíte bezdekompresní limit, poskytne potápěčský počítač Suunto EON Steel informace o dekompresi nezbytné pro výstup. Informace o výstupu vždy obsahují dvě hodnoty:

 • Strop: hloubka, nad kterou byste neměli vystoupat
 • doba výst.: optimální doba výstupu na hladinu v minutách s ohledem na použité dýchací směsi
VAROVÁNÍ:

NIKDY NESTOUPEJTE NAD HORNÍ HRANICI DEKOMPRE (CEILING)! V průběhu dekomprese vždy důrazně hlídejte hloubku, abyste nevystoupali nad horní hranici dekomprese. Abyste předešli nechtěnému výstupu nad horní hranici dekomprese, udržujte se vždy o něco hlouběji.

Součástí dekompresního ponoru mohou být tři typy zastávek:

 • Bezpečnostní zast.: toto je doporučovaná tříminutová zastávka pro každý ponor do hloubky nad 10 metrů (33 stop).
 • Deepstop: toto je doporučovaná zastávka, pokud se ponoříte do hloubky větší než 20 m (66 stop).
 • Decompression stop (Dekompresní zastávka): toto je povinná zastávka při dekompresním ponoru, která je nezbytná pro vaši bezpečnost a má za účel předcházet dekompresní nemoci.

Pomocí nabídky Nastavení ponoru » Parametry můžete

 • zapnout či vypnout zastávky deepstop (ve výchozím nastavení jsou zapnuté)
 • nastavit délku trvání bezpečnostní zastávky na 3, 4 nebo 5 minut (výchozí hodnota je 3 min)
 • nastavit poslední hloubkovou bezpečnostní zastávku na 3,0 m nebo 6,0 m (výchozí hodnota je 3,0 m)

Následující ilustrace ukazuje dekompresní ponor s horní hranicí dekomprese 17,7 m (58 stop):

deco dive steel

Na ilustraci výše vidíte ve směru zdola nahoru následující:

 1. Je zde oblast dekompresní zastávky (Deco window), což je vzdálenost mezi horní hranicí dekomprese (Deco ceiling) plus 3,0 m (9,8 stop) a horní hranicí dekomprese. V tomto příkladu je tedy oblast dekompresní zastávky mezi hloubkou 20,7 m (68 stop) a 17,7 m (58 stop). Jedná se o oblast, kde probíhá dekomprese. Čím blíže se této dekompresní zóně nacházíte, tím optimálnější je doba dekomprese.

  Když vystoupáte do hloubky, která je poblíž horní hranice dekomprese a vstoupíte do oblasti dekompresní zastávky, objeví se před hodnotou horní hranice dekomprese dvě šipky. Bílé šipky směřující dolů a nahoru indikují, že se nacházíte v oblasti dekompresní zastávky.

 2. Pokud vystoupáte nad horní hranici dekomprese, stále existuje bezpečná oblast, která odpovídá hloubce horní hranice dekomprese mínus 0,6 m (2 stopy). V tomto příkladu jde o zónu od 17,7 m (58 stop) do 17,1 m (56 stop). V této bezpečné oblasti stále pokračuje výpočet dekomprese, avšak bude vám doporučeno, ať klesnete do nižší hloubky pod horní hranici dekomprese. To je znázorněno zbarvením hodnoty hloubky horní hranice dekomprese do žluté a žlutou šipkou před hodnotou hloubky směřující dolů.

 3. Pokud se dostanete nad bezpečnou oblast, výpočet dekomprese se pozastaví do chvíle, než sestoupíte pod tento limit. Zvukové upozornění a červená šipka směrem dolů před hodnotou hloubky indikují nebezpečnou dekompresi.

  Pokud budete alarm ignorovat a zůstanete nad bezpečnou oblastí po dobu tří minut, zablokuje potápěčský počítač Suunto EON Steel výpočet algoritmu a dekompresní informace již nebudou při ponoru k dispozici. Viz Uzamčení algoritmu.

Příklady zobrazení dekomprese

Níže se nachází typická obrazovka při dekompresním ponoru, na které je zobrazena dobu výstupu a první požadovaná zastávka deepstop v hloubce 20,3 metru:

ascTime

Potápěčský počítač Suunto EON Steel zobrazuje horní hranici dekomprese vždy od nejhlubšího bodu těchto zastávek. Horní hranice hloubkových a bezpečnostních zastávek se vždy nacházejí v konstantní hloubce. Odpočítávání bezpečnostních zastávek a dekompresních zastávek probíhá v minutách, doba trvání zastávky je zobrazena v minutách a vteřinách.

Na displeji níže je hloubka horní hranice dekomprese nastavena na 10,8 m a potápěč se aktuálně nachází v hloubce 11,1 m. Bílé šipky vedle hodnoty hloubky naznačují, že se potápěč nachází uvnitř oblasti zastávky deepstop. Jako čas volitelné zastávky je žlutě zobrazeno 1' 18:

deeptsop steel white arrows

Displej níže ukazuje, že je hloubka horní hranice dekomprese nastavena na 3,0 m a potápěč se nachází v hloubce 3,7 m. Bílé šipky znovu indikují, že se potápěč nachází uvnitř oblasti dekomprese. Jako čas povinné zastávky je červeně zobrazeno 3' 09:

ceiling 3 red steel

Další příklad ukazuje, že je potápěč v hloubce 2,4 m (hloubka horní hranice dekomprese je stále 3,0 m), takže je uvnitř oblasti dekomprese, ale nad limitem. Žlutá dolů směřující šipka indikuje, že se potápěči doporučuje sestoupit do optimální hloubky. Optimální hloubka (hloubka horní hranice dekomprese) má hodnotu 3,0 m a je zobrazena žlutě:

safety stop yellow steel

Na displeji níže je vidět, že je hloubka horní hranice dekomprese nastavena na 3,0 m a potápěč je v hloubce 2,3 m. Potápěč se nachází mimo oblast dekomprese a musí sestoupit. Červená šipka a zvukové upozornění indikuje potápěči, aby se potopil hlouběji, hodnota hloubky horní hranice dekomprese je též zvýrazněná červeně. Potápěč je mimo oblast zastávky, a proto se místo času zobrazuje "- -" .

stop red steel

POZNÁMKA:

V případě, že doba pobytu nad horní hranicí dekomprese překročí 3 minuty, dekompresní algoritmus se zablokuje.

Níže je zobrazen příklad obrazovky počítače Suunto EON Steel během zastávky deepstop:

deepstop

Když se budete nacházet poblíž horní hranice dekomprese počas režimu nepřetržitého stoupání, bude se její hloubka při dekompresních zastávkách neustále snižovat. Tím je zajištěna nepřetržitá dekomprese s optimálním časem výstupu. V režimu postupného stoupání je horní hranice dekomprese po určitou dobu stejná a poté se postupně zvyšuje o 3 m (10 stop).

POZNÁMKA:

Při výstupu vždy doporučujeme držet se poblíž horní hranice dekomprese.

Doba výstupu vždy odpovídá minimálnímu času potřebnému k výstupu na hladinu. Její součástí je:

 • Doba potřebná pro zastávky deepstop
 • Doba výstupu z hloubky při rychlosti 10,0 m (32,8 stop) za minutu
 • Čas potřebný k dekompresi
VAROVÁNÍ:

Při potápění s více plynovými směsmi nezapomeňte, že doba výstupu je vždy vypočtena na základě předpokladu, že použijete všechny plynové směsi uvedené v nabídce Gases (Plynové směsi). Před ponorem vždy zkontrolujte, že jsou v počítači nastaveny jen ty plynové směsi, které máte během ponoru skutečně k dispozici. Odeberte plynové směsi, které k dispozici nejsou.

VAROVÁNÍ:

SKUTEČNÁ DOBA VÝSTUPU MŮŽE BÝT DELŠÍ NEŽ ÚDAJ, KTERÝ ZOBRAZUJE POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ! Doba výstupu se prodlouží, pokud: (1) zůstanete v určité hloubce delší dobu, (2) vaše rychlost výstupu bude nižší než 10 m/min (33 stop/ min), (3) provedete dekompresní zastávku hlouběji než je horní hranice dekomprese a/nebo (4) zapomenete změnit plynovou směs. Tyto faktory mohou rovněž ovlivnit objem dýchací směsi potřebný pro výstup na hladinu.

Hloubka poslední zastávky

Hloubku poslední zastávky u dekompresních ponorů můžete upravit v nabídce: Nastavení ponoru » Parametry » Hloubka poslední zastávky. K dispozici jsou dvě možnosti: 3 a 6 m (10 a 20 stop).

Ve výchozím nastavení je hloubka poslední zastávky 3 m (10 stop). To je doporučená hloubka poslední zastávky.

POZNÁMKA:

Toto nastavení nemá vliv na hloubku horní hranice dekomprese při dekompresních ponorech. Hloubka horní hranice dekomprese je vždy 3 m (10 stop).

TIP:

Zvažte nastavení poslední zastávky do hloubky 6 m (20 stop), když se potápíte na neklidném moři a zastávka v hloubce 3 m může být náročná.

Table of Content